E. H. Carr, geleceğin barışını kuranlara adadığı bu kitabında iki dünya savaşı arasında geçen yirmi yılı farklı değerlendiriyor. Hem gerçekçi hem ütopyacı yaklaşımları eleştiren Carr, uluslararası dengelerin ele alınmasında nasıl bir perspektif geliştirebileceğimizi tartışıyor. Carr, bu kitabı uluslararası siyaset biliminin henüz ayrı bir disiplin olarak kurulmadığı bir dönemde yazdı. İki dünya savaşı arasındaki dönemde, diplomasinin canlı yanları belli bir haber değeri taşıyordu. Ama gerek üniversitelerde gerekse daha geniş entelektüel çevrelerde, mevcut uluslararası meseleler organize bir şekilde ele alınmıyordu. Savaş hâlâ askerlerin işi olarak görülüyordu. Yirmi Yıl Krizi 1919-1939, uluslararası siyaset bilimini ayrı bir çalışma alanı olarak kuran temel bir kitap.

Önsöz
E. H. Carr’ın Eserleri Hakkında Kısa Bir Rehber
E. H. Carr Üzerine İkincil Literatür İçin Bir Rehber
Yirmi Yıl Krizi’nin İlk Baskısından İkinci Baskısına: Bir Otosansür Vakası mı?

Giriş

BİRİNCİ KISIM Uluslararası Siyaset Bilimi

BİRİNCİ BÖLÜM Bir Bilimin Başlangıçları
Siyaset Biliminde Amaç ve Analiz
Ütopyacılığın Rolü
Gerçekçiliğin Etkisi

İKİNCİ BÖLÜM Ütopya ve Gerçeklik
Özgür İrade ve Belirlenim
Teori ve Pratik
Entelektüel ve Bürokrat
Sol ve Sağ
Etik ve Siyaset

İKİNCİ KISIM Uluslararası Kriz

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Ütopik Arkaplan
Ütopyacılığın Temelleri
Benthamcılığın Transferi
Rasyonalizm ve Milletler Cemiyeti
Kamuoyunun Yüceltilmesi
Teşhis Sorunu

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çıkarların Uyumu
Ütopyacı Sentez
Laissez-Faire Cenneti
Siyasette Darwincilik
Uluslararası Uyum
Ortak Çıkar Barış
Uluslararası Ekonomik Uyum
Uyumun Kırılması

BEŞİNCİ BÖLÜM Gerçekçi Eleştiri
Gerçekçiliğin Temelleri
Düşüncenin Göreliliği
Düşüncenin Amaca Uyarlanması
Ulusal Çıkar ve Evrensel İyi
Çıkarların Uyumuna Yönelik Gerçekçi Eleştiri
Enternasyonalizmin Gerçekçi Eleştirisi

ALTINCI BÖLÜM Gerçekçiliğin Sınırları

ÜÇÜNCÜ KISIM Siyaset, Ahlâk ve İktidar

YEDİNCİ BÖLÜM Siyasetin Doğası

SEKİZİNCİ BÖLÜM Uluslararası Siyasette Güç
Askeri Güç
Ekonomik Güç
Ekonominin Siyasetten Ayrılması
Ekonominin Siyasetten Ayrılmasının Yarattığı Bazı Yanılgılar
Otarşi
Politikanın Bir Aracı Olarak Ekonomik Güç
Ekonomik Güç ve Uluslararası Ahlâk
Kanaat Üzerinde Güç
Modern Dünyada Propaganda
Politika Aracı Olarak Propaganda
Ulusal Propaganda mı Uluslararası Propaganda mı?
Propagandayla İlgili Uluslararası Anlaşmalar
Propagandada Hakikat ve Ahlâk

DOKUZUNCU BÖLÜM Uluslararası Siyasette Ahlâk
Uluslararası Ahlâkın Doğası
Uluslararası Ahlâk Teorileri
Uluslararası Ahlâk Hakkındaki Sıradan Varsayımlar
Birey ve Devlet Ahlâkı Arasındaki Farklar
Uluslararası Toplum Var mıdır?
Eşitlik İlkesi
Bütünün İyiliği ve Parçanın İyiliği

DÖRDÜNCÜ KISIM Hukuk ve Değişim

ONUNCU BÖLÜM Hukukun Temelleri
Uluslararası Hukukun Doğası
Doğalcı Hukuk Görüşü
Gerçekçi Hukuk Görüşü
Siyasi Toplumun Bir İşlevi Olarak Hukuk

ON BİRİNCİ BÖLÜM Anlaşmaların Kutsallığı
Anlaşmaların Hukuki ve Ahlâki Geçerliliği
Baskı Altında İmzalanan Anlaşmalar
Adaletsiz Anlaşmalar
İktidar Araçları Olarak Anlaşmalar

ON İKİNCİ BÖLÜM Uluslararası İhtilafların Yargısal Çözümü
Yargılanabilir ve Yargılanamaz İhtilaflar
‘Her Şey Dahil Tahkim’ Projeleri
Yargısal Prosedürün ‘Siyasi’ İhtilaflara Uygulanamazlığı

ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Barışıl Değişim
Siyasi Değişimde Gücün Rolü
Siyasi Değişimde Ahlâkın Rolü
SONUÇ
ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Yeni Bir Uluslararası Düzenin Geleceği
Eski Düzenin Sonu
Ulus Güç Birimi Olarak Varlığını Sürdürecek mi?
Yeni Uluslararası Düzende Güç
Yeni Uluslararası Düzende Ahlâk
İsimler Sözlüğü
Zaman Dizini
Dizin

Yazılmaya başlandığı günden itibaren olayları yakından takip eden Yirmi Yıl Krizi, uluslararası ilişkilerin bugünkü tartışmalarıyla yakından ilişkili. B,r yanda dar ufuklu gerçekçi yaklaşımı, diğer yanda temelsiz ütopyacılığı eleştiren Carr'ın savları yapacağımız analizler için vazgeçilmez. Carr'ın kitabı, geleceğe, 21. Yüzyıl dünyasına verilmiş bir cevaptır.
Fred Halliday

E. H. Carr, uluslararası ilişkiler konusunda 20. yüzyılın en ilginç düşünürü. Carr'ın uluslararası ilişkilerle ilgili düşüncelerini dikkatle takip etmek gerekiyor. Uluslararası ilişkilerle ilgili herkesin okuması gereken bir kitap.
Robert Cox

_

Edward Hallett Carr

(1892-1982) İngiliz tarihçi, uluslararası ilişkiler teorisyeni. Cambridge Üniversitesi’nde eğitimini tamamlayan Carr, kariyerine 1916 yılında diplomat olarak başladı. Uluslararası ilişkiler ve Sovyetler Birliği üzerine çalışmaya başlayınca üniversiteye dönmek için dışişlerindeki görevinden 1936 yılında ayrıldı. Carr’ın ölümü 1982 tarihine kadar üzerine çalıştığı on dörtlük ciltlik eseri A History of Soviet Russia, bu konuda yazılan en önemli kaynak olarak kabul edilmektedir. E.H. Carr’ın başlıca eserleri şunlardır: Karl Marx: a Study in Fanaticism (Dent,1934), Michael Bakunin (Macmillan, 1937), The Twenty Years Crisis, 1919–1939: an Introduction to the Study of International Relations (Macmillan,1939), Conditions of Peace (Macmillan, 1942), What is History? (Penguin, 1961), The Russian Revolution: From Lenin to Stalin ,1917–1929 (Macmillan, 1979).