Çağdaş Siyaset Teorisi, siyaset teorisinin güncel durumunu konu ediniyor. Kitap, siyasete ilişkin teorik ve felsefi araştırma ve çalışmaların son yirmi-otuz yıldaki görünümünü tespit ederek incelerken, bunu çağdaş siyasal düşüncenin, belli başlı teori ve yaklaşımlar, kavram ve konularla sorun ve tartışmalarını odağına alarak yapıyor. Günümüzde siyasal uygulama, fikir, anlayış, tutum ve düşüncelerin, hangi kavramsal/analitik çerçeveler ve teorik/felsefi açıklamalar ve yorumlar aracılığıyla bilimsel araştırmaya tabi tutulduğuna odaklanıyor. Siyaset teorisi disiplininin araştırma konuları, belli başlı meseleleri, çalışma yöntemleri gibi başlıklardaki tartışma, birikim ve literatürü gözden geçirerek soruşturuyor.

Muhammed A. Ağcan’ın derlediği kitabın ilk kısmında günümüzde siyaset teorisindeki ana felsefi yönelimleri ve düşünce hatlarını temsil eden liberalizm, komüniteryanizm, postyapısalcılık, eleştirel teori ve postmarksizme yer veriliyor. İkinci kısım, demokrasi, vatandaşlık, adalet, toplumsal cinsiyet ve ideoloji gibi siyaset teorisinin anahtar kavramlarıyla önemli konu başlıklarını içeriyor. Üçüncü kısım ise siyaset teorisinin çağdaş araştırma gündemini oluşturan bir dizi sorunsal ve tartışmayı ele alıyor ve cumhuriyetçilik, kozmopolitanizm, karşılaştırmalı siyaset teorisi ve popülizm bölümlerinden oluşuyor.

Çağdaş Siyaset Teorisi, siyaset bilimciler, akademisyenler, öğrenciler ve siyaset teorisindeki tartışmaları derinlemesine takip etmek isteyen tüm okurlar için güncel bir başvuru kaynağı.

vii          Derleyen ve Yazarlar

1            Giriş

               Muhammed A. Ağcan

 

29         BİRİNCİ KISIM Teori ve Yaklaşımlar

31          1            Liberalizm

                              Ömer Taşgetiren

65          2            Komüniteryanizm

                              Ahmet Okumuş

101       3            Eleştirel Teori

                              Elif Madakbaş Gülener

133       4            Postyapısalcılık

                              Aslı Çalkıvik

163       5            Postmarksizm

                              Eylem Özdemir

 

191       İKİNCİ KISIM Konu ve Kavramlar

193       6            Vatandaşlık

                              Başak İnce

219       7            Demokrasi

                              Arda Güçler

247       8            Adalet

                              Muhammed A. Ağcan ≠ Uğur Altuntaş

281       9            Toplumsal Cinsiyet

                              Elif Madakbaş Gülener

311       10          İdeoloji

                              Ali Kaya

 

347       ÜÇÜNCÜ KISIM Sorun ve Tartışmalar

349       11          Cumhuriyetçilik

                              Ünsal Doğan Başkır

379       12          Kozmopolitanizm

                              Muhammed A. Ağcan

411       13          Karşılaştırmalı Siyaset Teorisi

                              Feyzullah Yılmaz

447       14          Popülizm

                              Ali Aslan

 

479       Dizin

 

_