Bu eser, 2013-2016 yılları arasında Avrupa Birliği Enstitüsü olarak yürütülen ve Enstitü’ye Jean Monnet Mükemmeliyet Merkezi unvanını kazandıran “Okulda Avrupa Değerleri” adlı projenin nihai ürünüdür. Çalışmada ilk olarak Avrupa Değerleri ele alınırken, ardından proje başında ve İstanbul özelinde öğretmenlerle yapılan niceliksel araştırmanın sonuçları paylaşılıyor. Çocuk algısını ve çocuk katılımını ele alan Üçüncü Bölüm, son yıllarda Türkiye toplumunu ve siyasetini oldukça meşgul eden Suriyeli mülteci çocukların eğitim hizmetlerine erişim konusunda yaşadıkları sorunların ele alınmasıyla devam ediyor ve son olarak okullardaki karar alma süreçlerinde çocuğun katılımını tartışıyor.Toplumsal cinsiyetin konu edildiği Dördüncü Bölüm’de toplumsal cinsiyet, çocuk hakları, çevre, eğitim, kültürel çeşitliliğin yönetimi, göç ve hareketlilik gibi konulara odaklanılıyor ve bu konular üzerinde farkındalık yaratılmaya çalışılıyor. Beşinci Bölüm’de ise sivil toplum örgütleri üzerinden hareketle gençlik merkezlerinin ve hareketlilik olgusunun gençler için başlı başına nasıl alternatif okul olarak işlev gördüğü anlatılmakta ve son olarak Almanya’da yaşayan Türkiye kökenli gençler üzerine gerçekleştirilen alan çalışmalarından hareketle rap müziği ve grafitinin alternatif bir öğrenim pedagojisi olarak nasıl kullanılabileceği konusundaki düşünceleri aktarılıyor._x000D_
_x000D_
 _x000D_
_x000D_
Bu çalışmaya açık kaynak olarak ulaşabilirsiniz:_x000D_
_x000D_
DEGERLER EGITIMI

Önsöz

BİRİNCİ BÖLÜM Avrupa Değerleri
1 Avrupa Değerler Atlası: Avrupa Perspektifinden Değerler Tartışması
Uwe Krause
Avrupa Değerler Araştırması ve Avrupa Değerler Atlası
Avrupa Değerler Atlası’nın Web Sitesi
Web Sitesindeki Öğretim Stratejileri Derslerde Nasıl Kullanılabilir?
Örnek 1: Aile
Dersin Temeli
Örnek 2: Çevre
Dersin Temeli

İKİNCİ BÖLÜM Öğretmen Araştırması Sonuçları
2 AB Komisyonu Hayat Boyu Öğrenme Programı “Okulda Avrupa Değerleri” Projesi
Öğretmen Bilgi Araştırması
Ayhan Kaya
Giriş
Araştırmanın Yöntemi
Ulusal ve Küresel Bağlam
Euro Krizi, Kemer Sıkma, Göç ve İslâmofobya
AB-Türkiye İlişkileri
Temel Bulgular
Demografik Bilgiler
Türkiye’nin AB Üyeliğinin Değerlendirilmesi
Avrupalılar ve AB Hakkında
Değerlendirmeler, Değerler
Yurtdışı Deneyimi
Sonuç

3 “Etiketsiz Eğitim” Projesi Eğitimleri Hakkında Öğretmen Görüşleri
Sonnur Özel - E. Ekin Çapar
Giriş
Yöntem
Çalışma Grubu
Veri Toplanması ve Analizi
Etiketsiz Eğitim Projesi Eğitimlerine Katılan Öğretmenlerin Devlet Koruması Altındaki Çocuklara Yönelik Bilgi Düzeylerine İlişkin Bulgular
Öğretmenlerin Devlet Koruması Altındaki Çocuklarla İlgili Duygularına İlişkin Bulgular
Sonuç, Tartışma ve Öneriler

4 “Öğrenen Lider Öğretmen” Eğitiminin Öğretmenlerin İletişim, Sınıf Yönetimi ve Ölçme Değerlendirme Alanındaki Becerileri Üzerine Etkisi
Sonnur Özel - E. Ekin Çapar - Öznur Toper
Giriş
Yöntem
Olumlu Sınıf Ortamı Oluşturmaya Yönelik Algı,
Tutum ve Uygulamalar Ölçeği
Bu Sınıfta Neler Oluyor? Ölçeği
Verilerin Çözümlenmesi ve Yorumlanması
Olumlu Sınıf Ortamı Oluşturmaya Yönelik Algı, Tutum ve Uygulamalar Ölçeği Bulguları
Bu Sınıfta Neler Oluyor? Ölçeği Bulguları
Sonuçlar ve Tartışma

5 Merkezi Sınav Odaklı Eğitim Sisteminde Beden Öğretmeni Olmak: Beden Eğitimi Öğretmenleri Deneyimleri
Hakan Yücel - Demet Lüküslü
Giriş
Beden Eğitimi Tarihi ve Beden Eğitiminin Rolü
Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Deneyimleri
Sonuç

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çocuklar ve Demokratik Eğitim
6 Çocuk Algısı ve Çocuk Katılımı
Fethiye Erbil
Giriş
Çocuk Algısı ve Tanımı
Çocuk Algısında ve Tanımında Meydana Gelen Değişimler
Çocuk İhtiyaçları
Çocuk Katılımı ve Çocuğu Dinleme
Çocuğun Katılım Hakkı
Sonuç: Çocuk Katılımını Artırmak İçin Öneriler

7 Türkiye’deki Devlet Okullarında Suriyeli Mülteci Çocuklar
Ayşe Beyazova - Melda Akbaş
Giriş
Türkiye’deki Devlet Okullarında Suriyeli Mülteci Çocuklar
Araştırma: Yöntem, Kapsam ve Analiz
Okula Kayıt Süreci
Okulda Suriyeli Öğrencilere Yaklaşımlar
Dil Bariyeri: Tüm Zorlukların Ortak Böleni
Suriyeli Öğrenciler İçin Destek Mekanizmaları İşletilemiyor
Sonuç ve Tartışma

8 Türkiye’de Okullarda Çocuk Katılımı: Okul Meclisi Örneği
Atike Zeynep Kılıç - Gözde Durmuş
Giriş
Katılım Nedir?
Katılım Algısı İçinde Çocuklar Nerede Duruyor?
Okullarda Çocuk Katılımı Ne Durumda?
Yasalar ve Strateji Belgeleri
Okullardaki Kurullar, Komisyonlar
Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi
Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Projesi
Okullarda Çocuk Katılımı için Örnek Deneyimler
“İyi” Yönerge Gerçek Katılımın Önünü Açar mı?
Okul Meclisi İşe Yarar Hale Gelir mi?
Okul Meclisi Henüz Aktif Değilse ya da Yoksa Bir Şey Yapmak Mümkün müdür?
Okulda Değişim Zor, Peki Sınıfta Bir Şeyler Yapmak Mümkün mü?
Sonuç

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Toplumsal Cinsiyet ve Eşit Vatandaşlık
9 Kadın Hakları: Hakkaniyetli Bir Toplumda Kadınların Eşit Vatandaş Olabilmesi
Pınar Uyan-Semerci
Giriş
Kadın ve Erkek Farklı mı? Farklar Doğuştan mı? Farklar Öğretiliyor mu?
Hakkaniyetli Bir Toplum İçin Eşit Haklardan Eşit Yapabilirliklere
Sonuç

BEŞİNCİ BÖLÜM Alternatif Pedagojik Uygulamalar
10 Örgün Eğitim İçin Bir Fırsat: Gençlik Çalışmaları
Yörük Kurtaran
Giriş
Teknik Bir Kavram Olarak Gençlik Çalışması
“Politik” Bir Kavram Olarak Gençlik Çalışması
Türkiye’de Gençlik Çalışması Alanı
Devlet ve Gençlik Çalışması
Türkiye’de Sivil Toplum ve Gençlik Çalışması Alanı
Avrupa’da ve Gençlik Çalışması Alanı
Fırsatlar
Formel Olmayan Öğrenme Örgün Eğitim İlişkisinin Kurulması
Okul Dışı Faaliyetler ve Gençlik Çalışması Alanı İşbirliği
Okul İçi Kulüp Faaliyetleri ve Gençlik Çalışması Alanı İşbirliği
Gençlere ve Okullara Açık Olan İmkânların Yaygınlaştırılması
Sonuç

11 Rap Pedagojisi Aracılığıyla Eleştirel Bir Eğitim Yöntemi: Alman-Türk Hip-Hop Gençliği
Ayhan Kaya
Giriş
Görünmeyen Okullar: Sınırdaki Gençlik ve Alternatif Eğitim Araçları
Rap: Bir Alternatif Müfredat ve Üçüncü Alan
Alman-Türk Hip-Hop Gençliği: Rap ve Graffiti
Alman-Türk Rap Müziği
Alman-Türk Graffitisi
Sonuç
Dizin

_