Yayınladığımız eserleri arasında Modern Devletin Gelişimi adlı çalışması da bulunan Gianfranco Poggi bu kitabında, devletin “tarihsel gelişimini” feodal egemenlik biçimlerinin dağılmasından modern liberal demokratik sistemlerin kuruluşuna kadar inceleyerek, özellikle demokrasinin doğuşuna ve doğasına odaklanıyor. Modern devlet olgusunun yeni ve daha kolay anlaşılabilir özgün bir yorumunu sunan Poggi, askeri sorunlardan, uluslararası ekonomik ve ekolojik alandaki çağdaş gelişmelere kadar devletin karşı karşıya kaldığı zorlukları da ele alıyor.

Önsöz

BİRİNCİ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM Toplumsal İktidar ve Bu İktidarın Siyasal Biçimi
I. Toplumsal İktidar Nedir?
Toplumsal İktidarın Üç Biçimi
Zor Kullanımının Rolü
Emirler
Meşruiyet
II. Toplumsal İktidar Biçimleri Arasında Rekabet
Siyasal İktidarı Diğerlerinden Ayıran Özelliği: Üstünlük
Siyasal İktidarı Diğerlerinden Ayıran Özelliği: Nihailik
Neden Siyasal İktidar?
Nereye Kadar Siyasal İktidar?
Siyasal Eylem ve Ahlak
III. Siyasal İktidarın Krumsallaşması

İKİNCİ BÖLÜM Modern Devletin Yapısı
I. Organizasyon
Farklılaşma
Zora Dayalı İdare
Egemenlik
Toprak
Merkezileşme
Bölümlerin Resmî Koordinasyonu
Devletler Sistemi
Devletin “Modernliği”
II.
Ulus Olmak
Demokratik Meşruiyet
Yurttaşlık
Devlet ve Hukuk
Bürokrasi
III. Tümüyle Kurumsallaflm›fl Siyasal ‹ktidar Sistemi
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Modern Devletin Gelişimi (1)
Bu ve Bundan Sonraki Bölümün Amacı
I. Feodalizm ve Kökenleri
Feodalizm: Esas Düzenlemeler
Feodal Yozlaşma
Yozlaşmayla Mücadele
II. Feodalizmin Ötesi
Zümre Devleti
III. Mutlakiyete Doğru: Entelektüel Yönler
Hükümdar ve Sarayı
Patrimonyal Makamlar
Prusya Mutlakiyetçiliği

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Modern Devletin Gelişimi (2)
I. Mutlakiyetin Ötesi
Meşrutiyet
İngilizlerin Katkısı
II. Liberal Devlet
III. Liberal Demokrasi
IV. Bir Toparlama

BEŞİNCi BÖLÜM Devlete İlişkin Tartışmalar: Bir Yorumlama Girişimi
I. Modern Devletin Gelişimi İyi Bir Şey midir?
Devletin Yapabilecekleri: İkinci Dünya Savaşı’ndan Bir Örnek
II. Yorumlamanın Parametreleri
Organize Zora Dayalı İktidarın Güçlendirilmesi ve Dizginlenmesi
Siyasal İktidarın Kapsamının Genişletilmesi ve Yetkinin Keyfi Kullanımının Engellenmesi
İktidarın Tek Elde Toplanması ve Geniş Toplumsal Katılım
Karşıt Değerlendirmeler: Muhafazakâr Yorum
Karşıt Değerlendirmeler: Radikal Yorum
Devletler Sisteminin Yapısına Yönelik Kaygılar

ALTINCI BÖLÜM Devlete İlişkin Tartışmalar: Bir Açıklama Girişimi
I. Evrimci Bakış
Modernizasyon Sürecinde Devletin Oluşumu
Rasyonalite Kazanımı
Birkaç Eleştirel Değinme
Marksist Açıklama(lar)
Siyasal Kurumların Yapısı
Bazı Eleştiriler
II. Alternatif Bir Yaklaşım
Devlete Devlet Odaklı Yaklaşım
Olumsallığa Vurgu
Liberal Demokrasinin Doğuşunda Gereklilik ve Olumsallık Durumu

İKİNCİ KISIM
YEDİNCİ BÖLÜM 20. Yüzyılda Liberal Demokrasi (1)
I. Devletin Faaliyet Alanının Genişlemesi
Devlet Faaliyetinin Farklılaşması
Topyekûn Savaşın Benzersiz Önemi
II. Talep Kanadı: Ekonomik Açıdan Zayıf Gruplar
Ekonomik Açıdan Güçlü Gruplar
Gelişmiş Endüstriyel Kapitalizmin İhtiyaçları
Toplumdan Gelen Düzenleme Talepleri
III. Arz Kanad›: Devletin İstilası
Farklılaşma ve Kendine Gönderme
Arzın Hızlanması
Arz Kanadındaki Yeni Personel: Yukarıdakiler
Arz Kanadındaki Yeni Personel: Aşağıdakiler
IV.

SEKİZİNCİ BÖLÜM 20. Yüzyılda Liberal Demokrasi (2)
I. İdare Neden Bu Kadar Çok Genişledi?
İdare Üzerinde Siyasal Denetimin Gevşemesi
II. Bürokratik Siyaset
III. Görünmez Hükümet
IV. Kamusal Alanın İçinde Bulunduğu Koşullar
V. Partilerin Rolü
Siyasetin İktisadileştirilmesi
Partilerin Gerçek Rolü
VI. Yurttaşlığın Önemi
VII. Kişisel Bir Not

DOKUZUNCU BÖLÜM Yeni Bir Devlet Biçimi
I.
II. Sovyet Parti-Devletinin Kökenleri
III. Sovyet Tipi Devlet Yapısı
IV. Sovyet Tipi Devletin İşleyiş Alanı
V. Parti-Devletin İşleyişTarzı
VI. Komünist Parti - Devletlerin Doğası ve Geleceği

ONUNCU BÖLÜM Çağımızda Devletin Karşı Karşıya Kaldığı Güçlükler
I. Nükleer Devrim
II. Ülke Sınırları Krizi
III. Bütünlüğe Karşı Tehditler ve Rasyonalitenin Yok Oluşu
IV. Yine de... Yine de...
Dizin

Bu kolay anlaşılır kitap Poggi’nin devlet hakkındaki düşüncelerini içermektedir… Kitap yazarın daha önceki çalışmasında örtük olarak bulunan düşünceleri ayrıntılı olarak ele alma ve yeni sorunlarla ilgilenme çabasının bir ürünüdür. Bu çabanın oldukça kolay okunan ve hayli kişisel bir tarzı olduğunu vurgulamak gerekir.… Kitap akademisyenler ve öğrencileri tarafından memnuniyetle karşılanacak ve geniş bir okuyucu kitlesi kazanacaktır... Sosyolojik bakış açısını ve ahlâki akıl yürütmeyi birleştiren cazip bir kitap.
John A. Hall, McGill University

_

Gianfranco Poggi

1934 doğumlu olan Gianfranco Poggi, Padua Üniversitesi’nde Hukuk okuduktan sonra California Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde doktorasını tamamladı. Avrupa’nın çeşitli üniversitelerinde öğretim görevlisi olarak bulunan Poggi, okutman olarak başladığı Edinburg Üniversitesi’nden 24 yıl sonra 1988’de profesör olarak ayrıldı. Aynı zamanda Floransa’daki European University Institute’de ders vermekte olan Gianfranco Poggi, sosyoloji ve siyaset bilimi üzerine dünyanın pek çok üniversitesinde ders vermiştir. Tocqueville, Marx, Weber, Durkheim ve Simmel üzerine çalışmalar yapan Poggi’nin, devlet kavramını sorguladığı iki kitap yayımladığı iki eser, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları tarafından yayınlanmıştır: Modern Devletin Gelişimi: Sosyolojik Bir Yaklaşım (2001) ve Devlet: Doğası, Gelişimi ve Geleceği (2007). Gianfranco Poggi’nin diğer kitapları ise şöyle: Images of Society: Essays on the Sociological Theories of Tocqueville, Marx, and Durkheim (Stanford University Press, 1972); Calvinism and the Capitalist Spirit (University of Massachusetts Press, 1984); Money and the Modern Mind: Georg Simmel’s Philosophy of Money (University of California Press, 1993);Durkheim (Oxford University Press, 2000); The Forms of Power (Polity Press, Cambridge, 2001).