Tarihimizin çok önemli bir dönemine ışık tutan, Osmanlı Devleti’nin geçen yüzyılın başında geçirdiği toplumsal değişimleri o dönemin siyasal olaylarını, bu olayların içinde yeralan kişileri, partileri, cemiyetleri vb. kuruluşları, değişen toplumsal yapı ve buna paralel olarak biçimlenen düşünce akımları içinde değerlendiren bu çalışmanın en önemli ve çarpıcı yanı, tüm bu olguları dönemin kartpostallarıyla birlikte adeta “canlandırarak” çok değişik ve alışılmışın dışında bir sosyal tarih çerçevesi içinde sunmasıdır. Yazar bunu yaparken; bir yandan titiz, özenli ve yoğun bir araştırmayla olguları değerlendirmiş, toplumumuzu bugün de etkileyen düşünce akımlarının ışığında olayları değişik yanlarıyla ele almış, yerleşik bazı önyargıları eleştiri süzgecinden geçirirken resmî görüşlerin dışına çıkmış, diğer yandan metni destekleyen kartpostallarla neredeyse bir “puzzle”ın parçalarının birleştirilmesi gibi bir yönteme başvurmuştur. Bu değerli çalışma, araştırma metini ile belge niteliğine sahip kartpostalların olağanüstü bir uyumla birbirini tamamladığı bir sosyal tarih belgeseli olarak kendini göstermekte ve tarih yazınımızda bir “ilk”in başarılı örneği olmaktadır.

Sunuş: Mete Tunçay
Önsöz
İkinci Baskıya Önsöz

GİRİŞ
Yükselen Avrupa’nın Fikrî Temelleri
Osmanlı Güneşinin Grup Vakti

BİRİNCİ BÖLÜM İlân-ı Hürriyetin Öncesi
II. Abdülhamid ve Dönemi
Kanun-i Esasî ve I. Meşrutiyet
Berlin Kongresi ve Sonuçları
Temkinli Modernizm
Ulu Hakan
“Maarifperver” ve “Ulum-› Fenne Saygılı"
Padişah
Geleneğin İcadı
Pan-İslâmizm mi?
Kızıl Sultan
Yeni Dost Almanya
Hicaz Demiryolu
Bağdat Demiryolu
Kimdi Bu Jön Türkler?
Ahmed Rıza Bey ve Pozitivizm
Gönülsüz Jön Türk: Mizancı Murad
Fikir Yerine Eylem
Prens Sabahaddin: Teşebbüs-i Şahsi ve Adem-i Merkeziyet
Kâbe-i Hürriyet
Balkan Dağları
Hürriyete Doğru
Kur’an ve Tabanca
Hareketlenen Anadolu
Dağda Gerilla
Top Atışlarıyla Hürriyet

İKİNCİ BÖLÜM Devr-i Dilârâ-yı Meşrutiyet
Coşku ve Korku
Halk ve Hürriyet
İttihadçılar İktidar Yolunda
İttihadçılar ve Basın
Her Yerde İttihad ve Terakki
Prens Sabahaddin’in Dönüşü
Kadınlar Toplum Yaşamında
Avusturya Boykotu, Grevler
Coflkunun Ardından Gerginlik
Meclis-i Mebusan’lı Günler
“Millet-i Hâkime” Tartışmaları
1908 Seçimleri
Meclis-i Mebusan’ın Açılışı
Osmanlı Basını’nda Volkan
II. Abdülhamid ve Meclis-i Mebusan
Meclisin Bireşimi ve Muhalefet
Hüseyin Hilmi Paşa’nın Sadareti
Gazeteci Hasan Fehmi’nin Öldürülmesi
Dönemin en tanınmış kartpostal yayıncısı Max Fruchtermann’ın çerçevelerin arkasına yapıştırılan etiketlerinden örnekler.
31 Mart Vakası
Adana’da Olaylar
Hareket Ordusu ve Ayaklanmanın Bastırılması
Sertleşen Önlemler
Adana Olaylarının Sonu
31 Mart Vakası Üzerine Farklı Görüşler

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Meşrutiyet’in Zor Yılları
31 Mart Sonrası
Askeri Diktatörlüğe Doğru
Değiştirilen Kanun-i Esasî
Merkezileşmeye Karşı Fırkalar
İbrahim Hakkı Paşa Kabinesi
Gazeteci Ahmed Samim’in Öldürülmesi
Örgütlenen Muhalefeti Sindirme Çabaları
İsyanlar ve Savaşlar
Artan Muhalefet ve Sorunlar
Muhalif Gazeteciler
Vurulmaya Devam Ediyor
Trablusgarp Savaşı
35. Madde Tartışmaları
Sopalı Seçimler
Arnavutluk Ayaklanması
“Büyük Kabine”
Balkan Harbi’ne Doğru
Baskınlar ve Suikastler
Bâbıâli Baskını
Mahmud Şevket Paşa Sadrazam Oluyor
Merkeziyetçiliğe Karşı Görüşler
Mahmud Şevket Paşa Denge Arıyor
Mahmud Şevket Paşa’ya Suikast
Said Halim Paşa Kabinesi
Farklı Bir Örgütsel Yapı
Enverland’a Doğru

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 1908-1913 Dönemi
Fikir Hareketleri
Düşünce Akımlarına Toplu Bir Bakış
Batıcılık
Ansiklopedist-Dengeci
Ahmed Midhat Efendi
Servet-i Fünûn, Recaizade Ekrem Bey ve Tevfik Fikret
“Türkiye Nasıl Kurtarılabilir?”
Abdullah Cevdet ve Materyalizm
Ulûm-i İktisadiye ve İçtimaiye Mecmuası
“Feylesof Rıza’yım...”
Baha Tevfik ve Bilim
Bedi Nuri ve Sâti Bey
Cavid Bey ve Ferdiyetçilik
Millî İktisat’a Doğru
İslâmcılık
İttihad ve Terakki Cemiyeti ve İslâmcılık
Dergilerde İslâmcılık
Abdürreflid İbrahim ve Dergileri
Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi- Baha Tevfik Karşıtlığı
İslâm ve Demokrasi
Fikret-Akif Çatışması
Osmanlıcılık
Türkçülük
Yusuf Akçura ve “Üç Tarz-ı Siyaset”
Türk Yurdu ve Türk Ocağı
Parvus Efendi
“Genç kalemler”in Dili
Ziya Gökalp ve Türkçülük
SONUÇ
Açıklamalı Kronoloji 1900-1914
Seçilmiş Kaynakça
Kartpostal Dizini
Genel Dizin

Sacit Kutlu'nun "Özgürlüğün Güzel Yüzü" anlamına gelen Didar-ı Hürriyet başlıklı kitabı, resimleriyle bir belgesel-film tadında.
Oktay Aras

http://www.oktayaras.com/didar-i-hurriyet-kartpostallarla-ikinci-mesrutiyet-1908-1913/tr/35606

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=0ZgmhSYc4n4

Sedat Simavi Ödülleri 2004 Sosyal Bilimler Övgüye Değer Eser Ödülü alan “Didâr-ı Hürriyet – Kartpostallarla II. Meşrutiyet 1908-1913” eserle ilgili olarak yazar Sacit Kutlu ile yapılmış bir röportaj için bkz.:

http://www.geliboluyuanlamak.com/153_100-yilinda-ii-mesrutiyet-didar-i-hurriyet-kitabinin-yazari-sacit-kutlu-ile-soylesi-1-bolum.html

_

Sacit Kutlu

1945’te Isparta’nın Atabey ilçesinde doğdu. 1968’de İstanbul Tıp Fakültesi’ni bitirdi, 1972 yılında Almanya’ya gitti. Düsseldorf Tıp Fakültesi’nde doktora, Staettische Kliniken Osnabrück’te genel cerrahi, Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik Ludwigshafen am Rhein’da plastik cerrahi ve el cerrahisi ihtisaslarını yaptı. 1983 sonunda yurda döndü.

Çoğu üyesi kendisi gibi doktor olan Jön Türklere olduğu kadar İmparatorluk’tan Cumhuriyet’e geçiş sürecinin karmaşık, sosyal, siyasal ve tarihsel gelişmelerine özel bir ilgi duyan Kutlu’nun, bu konularda yazdığı iki kitabı İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları arasında çıktı. 2004 yılında yayımlanan Didâr-ı Hürriyet Kartpostallarla İkinci Meşrutiyet, 1908–1913 isimli kitabı Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Sedat Simavi Ödülleri 2004 Sosyal Bilimlere Övgüye Değer Eser Ödülü’ne layık görüldü. Milliyetçilik ve Emperyalizm Yüzyılında Balkanlar ve Osmanlı Devleti isimli kitabı Temmuz 2007’de yayımlandı.