Dijital sahaların her geçen gün genişlediği son yıllarda bu alanların araştırılmasına duyulan ihtiyaç artarken, yöntem konusunda yeni yaklaşımlar gündeme gelmekte ve enformasyon-zengin bu sahaların yoğun teknik repertuvarlarla incelenmesi araştırmacılara cazip gelmektedir. Bir taraftan nicel yöntemler ve araçlarda ortaya çıkan yeni olanaklar enformasyonun hızlı akışını yakalamaya çalışırken, diğer taraftan da bir hermenötik geliştirebilmek ve sosyal fenomenleri derinlemesine inceleyebilmek için nitel araştırma yöntemlerinin geçmişte hiç olmadığı kadar yaygınlaştığı görülmektedir.

Dijital etnografi yöntemi üzerine gerçekleşen bu çalışmanın analitiği, etnografiyi ve dijital etnografiyi kendi doğaları gereği “kavramsal” ve “yöntemsel” olarak ikiye ayırarak inceleme üzerine kuruludur. Dijital etnografiden önce ilk bölümde özet olarak etnografi ele alınmakta, böylece dijital etnografinin teorik ve yöntemsel bakış açısını belirleyen metodolojik ve kavramsal dönüşümün temelleriyle geleneksel etnografi karşılaştırması mümkün olabilmektedir. İkinci bölümde ise dijital etnografinin de içinde bulunduğu internet çalışmaları ve bilgisayar dolayımlı iletişim çatısı altında araştırma metodolojisinin kavramsal ve metodolojik unsurları ele alınmakta, interneti bir fenomen veya saha olarak inceleyen yaklaşımlara yönelik bir bakış oluşturulmaya çalışılmaktadır.

 

Nesrin Yarar Aksoy’un uzun süreli yoğun çalısmasının ürünü olan Dijital Etnografi: İlkeler, Yaklaşımlar, Teknikler isimli bu kitap, Türkiye’deki sosyal bilim araştırmaları için özgün ve önemli bir katkıdır. Kitap eleştirel medya çalısmaları, antropoloji, kültürel çalışmalardan davranış bilimlerine ve pazarlama araştırmalarına kadar geniş bir alanı birleştirmekte, yeni iletişim teknolojilerinin ortaya çıkardıgı kuramsal ve metodolojik yaklasımları bilim insanlarının, akademisyen ve araştırmacıların bilgisine sunmaktadır.
Nilüfer Timisi

Grafik ve Tablolar

Önsöz

Sunuş - Nilüfer Timisi

Giriş

 

BİRİNCİ BÖLÜM Kavramsal ve Metodolojik Olarak Etnografi

Kavramsal Bir Giriş

Metodolojik Olarak Etnografi

Etnografi Tasarımı

Etnografide Veri Toplama

Veri Analizi

 

İKİNCİ BÖLÜM Kavramsal ve Metodolojik Olarak Dijital Etnografi

Postmodern Etnografi ve Medya Etnografisi Tartışmaları

Dijital Etnografi Sahası Olarak İnternet ve Bilgisayar Dolayımlı İletişim

İnternet Araştırmalarının Kökenleri

Dijital Etnografi: Tanımlar ve İlkeler

Dijital Etnografi: Yöntem ve Teknikler

Dijital Etnografi Tasarımı

Dijital Etnografide Veri Toplama

Dijital Saha Çalışması ve Gözlem

Dijital Etnografide Görüşme

Dijital Etnografide Anket

Veri Analizi

Dijital Araştırma Araçları

 

SONUÇ

Kaynakça

Dizin

_

F. Nesrin Yarar Aksoy

F. Nesrin Yarar Aksoy lisans derecesini Yeditepe Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünde ve yüksek lisans derecesini aynı okulda kamusal alan ve işçi sineması üzerine yazdığı tez ile kazanmıştır. Doktora derecesini İstanbul Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı’nda sosyal ağlar ve dijital etnografi üzerine yazdığı tez ile 2018 yılında almıştır. Medya, dijital kültür, internette araştırma yöntemleri, film sosyolojisi ve kamusal katılım konuları üzerine ulusal ve uluslararası çeşitli dergilerde ve kitaplarda yayınları bulunmaktadır. Teoriden Uygulamaya Siyasal İletişim (Nobel Yayınevi) adlı kitapta yer alan “Sinema ve Siyaset: Susuz Yaz Filminde Mülkiyet İlişkilerinin Temsili” başlıklı bölümün ve Dijital Kavramlar, Olanaklar, Deneyimler (Kalkedon Yayınevi) adlı kitapta “Dijital Aktivizm ve Dijital Eylem Repertuvarı Tipolojisi” başlıklı bölümün yazarıdır. Yarar Aksoy’un öne çıkan diğer yayınları İlef Dergi’de yayımlanan İmparatorluğu Sorunsallaştırmak: #charliehebdo Saldırısı ve İslami Radikalizm başlıklı makale ve Quarterly Review of Film and Video dergisinde yayınlanan “Discussions on the “Revival of Marxism”: A Literature Review on Post-2008 Marxist Film Studies” başlıklı makaledir. Yarar Aksoy, halihazırda Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak medya çalışmaları ve film çalışmaları alanında teorik dersler vermektedir.