Lowry’nin, önemli birincil kaynakların okumasındaki hataları gün ışığına çıkararak ve farklı yorumlar önererek, Osmanlı İmparatorluğu’nun kökeninin tarihyazımını titizlikle yeniden değerlendirdiği eseri, Osmanlı İmparatorluğu çalışmalarıyla ilgilenen herkes için temel bir çalışma niteliğinde. Osmanlıların 14. yüzyılda Balkanlar’daki başarısının ardında İslâmı yaymak (cihad) olduğunu söyleyen eski bakış açısına karşı yazar, Osmanlıların bu topraklardaki akınlarındaki temel saiklerinin ganimet ve köle edinmek olduğunu savlıyor. Tarihsel olgularla Osmanlıların kendilerine yakıştırdığı imgeyi birbirinden ayırarak bu dönem üzerine ayrıntılı bir tarihsel döküm sunan ve Paul Wittek’in “Gazi” tezini ele alan Lowry, bu tezin tarihselliğini ve Osmanlı çalışmalarındaki yankısını da okura sunuyor. Cemal Kafadar, Halil İnalcık, Colin Imber, Rudi Lindner, Ronald C. Jennings, Colin Heywood ve Şinasi Tekin gibi Osmanlı tarihçilerinin ve Türkologların çalışmalarını da tartışan Lowry hem Osmanlı tarihi hem de Osmanlı tarihçiliği için önemli bir eser sunuyor.

BİRİNCİ BÖLÜM Süregelen Tartışma

İKİNCİ BÖLÜM Wittek Yeniden Ahmedi’nin İskendernâme’sini Kullanma Şekli

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Wittek Yeniden
1337 Bursa Kitabesini Kullanma Şekli
Belge 1: Orhan Gazi 1337 Bursa Şehadet Câmii Kitabesi

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Gaza ve Gazi Terimleri
Erken Dönem Osmanlılara Ne İfade Etmiş Olabilir?
Belge 2: II. Bayezid’in Gazilere 1484 Moldavya Seferi Çağrısı
Belge 3: II. Mehmed’in Akıncı Yazdırmak İçin Çıkardığı 1472 Hükmü

BEŞİNCİ BÖLÜM Yeni Bir Açıklamaya Doğru
Belge 4: Gazi Evrenos’un 1417 Tarihli Yenice-i Vardar Mezartaşı
Belge 5: II. Bayezid Tarafından Mihaloğlu ‘Ali Bey Adına Çıkarılmış 1391 Bitisi (Sultan Tarafından Çıkarılan Belge)
Belge 6: Orhan Gazi’nin 1324 Mekece Vakfiyesi
Belge 7: 1360 İznik Vakfiyesi’nde Orhan Gazi İçin Kullanılmış Unvanlar
Belge 8: Orhan Gazi’nin 1360 İznik Vakfiyesi’nde Süleyman Gazi İçin Kullanılmış Unvanlar
Belge 9: 1365 Bursa Vakfiyesi’nde I. Murad İçin Kullanılan Unvanlar
Belge 10: I. Murad’ın 1365 Tarihli Vakfiyesi’nin Şahit İmzaları Listesi

ALTINCI BÖLÜM 15. Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’nda Hıristiyan Köylü Hayatı

YEDİNCİ BÖLÜM Osmanlı Senkretizminin Son Safhası: Bizans-Balkan Aristokrasisi Üyelerinin
Osmanlı Yönetici Seçkinlerine Dâhil Edilmesi
Tablo 7.1: Osmanlı Vezir-i A’zamları (Sadrazamlar), 1453-1516

SEKİZİNCİ BÖLÜM Erken Dönem Osmanlı Devleti’nin Mahiyeti
Sonuç
Ekler
Ek 1: Wittek’in 1337 Bursa Kitabesi’nde Orhan’a İthaf Edilmiş Unvanların Okuması ile Kaydedilmiş Gerçek Unvanların Karşılaştırması
Ek 2: 14. Yüzyılda ve 15. Yüzyıl Başında Osmanlı Hanedanlığı’nın Kullandığı Unvanlar
Ek 3: 14.-15. Yüzyılda Osmanlı Hanedanlığı’nda Eş ve Annelerinin Etnik Kökeni
14.-15. Yüzyıllarda Osmanlı Hanedanlığı Şehzadelerinin Elinde Bulundurduğu Beylerbeylikleri
Kaynakça
Dizin

Heath Lowry’nin gayet ikna edici bir şekilde gösterdiği gibi Orhan Bey, 1337 Bursa Şehadet Camii kitabesinden başlayarak belgelerde gaza ve cihad ile ilgili unvanlar kullanmış, gazi ve gazilerin sultanı olarak anılmıştır. Üstelik Lowry, onun bu unvanları kullanmasının 14. Yüzyıl Anadolu’sunun kültür ve siyaset ortamı içerisinde hiçbir olağanüstülüğü olmadığını da, tabii ki, mevcut literatüre referans vererek eşdeğer bir ikna edicilikte göstermiş bulunuyor.
Orhan Erdem, 3 Haziran 2018, Karar

http://www.karar.com/yazarlar/hakan-erdem/fahreddin-ile-sucaeddin-7139

Lowry, okunması çok zor olan mezar taşlarını, kitabeleri, divani yazıları okuyacak kadar çok iyi Osmanlı Türkçesine vâkıftır. Bir Amerikalı nasıl böyle bir Osmanlı tarihçisi olur diye hep merak ederdim. Sohbetlerimizde söyledikleri tabii çok kısa şeylerdi. Şimdi ‘Yarım Asırlık Tutku, Türkiye ve Ben’ adıyla bir dizi kitap yayımlamaya başladı. Amerikalı bir delikanlı nasıl Osmanlı tarihçisi olur, niye Türkiye’yi bu kadar sever, hepsini öğreneceğiz.
Taha Akyol, 17 Mart 2017, Hürriyet

http://www.hurriyet.com.tr/kitap-sanat/osmanlinin-amerikali-tarihcisi-heath-lowry-40398416

_

Heath W. Lowry

Amerikalı Osmanlı tarihçisi ve akademisyen Lowry, 1942 ABD/Salem doğumlu. Öğretmenlik yapan babasının görevi icabı 7 yaşındayken Hindistan’a gittiler. İlkokulu okuduğu Hindistan’dan 1955’de döndüler ve Kaliforniya’ya yerleştiler. Liseyi ve üniversiteyi burada okudu. Üniversite’de tiyatro okudu. Lowry, Portland State Üniversitesi’nden mezun olmadan önce Balıkesir’in, uzak bir dağ köyü olan Bereketli’de bir Barış gönüllüsü olarak iki yılını (1964-1966) çalışarak geçirdi. ABD’ye döndükten sonra 60’ların sonlarında, Kaliforniya Üniversitesi’nde Speros Vryonis, Jr., Andreas Tietze, Gustav von Grunebaum ve Stanford J. Shaw ile birlikte çalıştı ve burada 1970’de yüksek lisansını ve 1977’de doktorasını tamamladı. Lowry, Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nün kurucularından olup, 1973-1980 yılları arasında tam zamanlı olarak eğitim vermiştir. 1980’de The Journal of Ottoman Studies’ı (Osmanlı Araştırmaları Dergisi) Nejat Göyünç ve Halil İnalcık’la birlikte kurdu. 1972-1979 yılları arasında Amerikan Araştırma Enstitüsü İstanbul Direktörü olarak görev yapmıştır. Lowry daha sonra 1980 ve 1983 yılları arasında Harvard Üniversitesi’nin Dumbarton Oaks Araştırma Kütüphanesi ve Koleksiyonu’nunda kıdemli araştırma görevlisi olarak göreve başladı. Orada, geç Bizans ve erken Osmanlı tarihi demografisinde çalışan bir uluslararası akademisyen ekibini yönetti. 1983’te bir grup akademisyen, iş adamı ve emekli diplomatla ve Türk hükümetinin hibesi ile Georgetown Üniversitesi’de Türk Araştırmaları Enstitüsü’nün kurulmasına yardım etti, yöneticiliğini yaptı ve Türk çalışmaları alanında çalışan akademisyenlere yardım etti.