Stephen Castles ve Mark J. Miller’in Göçler Çağı, Modern Dünyada Uluslararası Göç Hareketleri adlı bu çalışması, dünya genelinde göç akımları ve bunların toplumsal etkileri üzerine güncel bilgiyle teorik bilgiyi birleştirmek amacıyla tasarlanmış bir kitap. İlk baskısı 1993 yılında yapılmış olan kitap, bu baskısında yazarlar tarafından güncelleştirilerek geliştirilmiş, uluslararası göçün yerel ve uluslararası siyasetin ana gündem maddesi haline gelmesiyle ulusal güvenlik ve egemenlik kavramları bağlamında ortaya çıkan yeni tartışmalar da çalışmaya dahil edilmiştir. Eser Soğuk Savaş sonrası dönemde dünya üzerinde gittikçe artan her türlü göç hareketini incelemekte, göçmen topluluklarını yasal statü, sosyal politika, etnik toplulukların oluşumu, ırkçılık, vatandaşlık ve ulusal kimlik çerçevesinde değerlendirmektedir.

BİRİNCİ BÖLÜM Giriş

Çağdaş Göçler: Genel Eğilimler

Küresel Yönetimde Uluslararası Göç

Etnik Farklılık, Irkçılık ve Çokkültürlülük

Kitabın Amaçları ve Yapısı

İKİNCİ BÖLÜM Göç Süreci ve Etnik Azınlıkların Oluşumu

Göç Sürecinin Açıklanması

Ekonomik Göç Teorileri

Tarihsel-Yapısalcı Yaklaşım

Göç Sistemleri Teorisi ve Disiplinlerarası Yeni Bir Yaklaşım Eğilimi

Ulusaşırı Teori

Göçten Yerleşmeye

Etnik Azınlıkların Oluşumu

Etnisite

Irkçılık

Etnisite, Sınıf, Toplumsal Cinsiyet ve Yaşam Döngüsü

Kültür, Kimlik ve Cemaat

Devlet ve Ulus

Vatandaşlık

Sonuç

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 1945 Öncesi Uluslararası Göç

Sömürgecilik

1914 Öncesinde Sanayileşme ve Kuzey Amerika ve Avustralya’ya Göç

Avrupa İçinde Emek Göçü

Dünya Savaşları Arası Dönem

Sonuç

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 1945 Sonrası Çok Gelişmiş Ülkelere Göç

Uzun Süren Ekonomik Patlamada Göç

Yabancı İşçiler ve ‘Misafir İşçi’ Sistemleri

Kolonyal İşçiler

Kuzey Amerika ve Avustralya’ya Kalıcı Göç

Karşılaştırmalı Perspektifler

Küresel Ekonomik Yeniden Yapılanma Döneminde Göçler

Batı Avrupa’da Göçmenler ve Azınlıklar

Güney Avrupa

Orta ve Doğu Avrupa

Kuzey Amerika ve Avustralya

Sonuç

BEŞİNCİ BÖLÜM Devlet ve Uluslararası Göç: Göçü Kontrol Etme Arayışı

İşveren Yaptırımları

Yasallaştırma Programları

Geçici Yabancı İşçi Kabul Programları

Mülteciler ve Sığınma

Bölgesel Entegrasyon

Göç Endüstrisi

İnsan Ticareti ve Kaçakçılığı

Özet: Kısıtlama ve ‘Köksel Nedenler’

ALTINCI BÖLÜM Gelecek Dalgalar: Uluslararası Göçün Küreselleşmesi

Arap Bölgesi

Kuzey Afrika ve Türkiye: Hâlâ Batı Avrupa’nın Emek Gücü Rezervleri mi?

Petrol Zengini Arap Devletlerine Arap Göçü

Petrol Üretmeyen Arap Ülkelerine Arap Göçü

Arap Bölgesindeki Mülteciler ve Ülkeleri İçinde Yerinden Edilmiş İnsanlar

Sahra Altı Afrika

Latin Amerika ve Karayipler: Göç Edilen Bir Bölgeden Göç Veren Bir Bölgeye Geçiş

Sonuçlar

YEDİNCİ BÖLÜM Asya Pasifik Bölgesinde Yaşanan Yeni Göçler

Asya Kaynaklı Göç Hareketlerinin Gelişimi

Batı Avrupa, Kuzey Amerika ve Avustralya’ya Yönelen Asya Kaynaklı Göç Hareketleri

Ortadoğu Ülkelerine Yönelik Sözleşmeli Emek Göçü

Asya Kıtası İçerisinde Emek Göçü

Doğu Asya

Güneydoğu Asya

Ülke Dışına İşçi Gönderen Ülkeler

Yüksek Vasıflı Göçmenler ve Öğrenciler

Mülteciler

Asya Kıtası Kaynaklı Göç Hareketleri İçin Perspektifler

SEKİZİNCİ BÖLÜM İşgücündeki Göçmenler ve Azınlıklar

Enformel Ekonomide Göçmenler

Göçmen İstihdamının Artan Parçalanması ve Kutuplaşması

Küresel Şehirler, Etnik Girişimciler ve Göçmen Kadın İşçiler

Fransız Otomotiv ve İnşaat Sanayilerinde Yabancı Emek Gücü

Emek Piyasasının Parçalanma Süreci

Göç, Azınlıklar ve Emek Piyasasının Gelecekteki İhtiyaçları

Sonuçlar

DOKUZUNCU BÖLÜM Göç Süreci: Avustralya ve Almanya’nın Karşılaştırılması

Avustralya ve Almanya: İki Zıt Örnek mi?

Göç Hareketlerinin Kökenleri ve Gelişimi

Göçmenlerin Emek Piyasasına Girişi

Cemaat Oluşumu

Yasal Çerçeveler ve Hükümet Politikaları

Göçmen Kabul Eden Ülke ile Etkileşim

Sonuçlar

ONUNCU BÖLÜM Yeni Etnik Azınlıklar ve Toplum

Göç Politikaları ve Azınlık Oluşumu

Emek Piyasasının Durumu

Yerleşime Dayalı Ayrışma, Cemaat Oluşumu ve Küresel Şehir

Sosyal Politika

Irkçılık ve Azınlıklar

Irkçı Şiddet

Azınlıklar ve Vatandaşlık

Göçmenlerin Vatandaşlığa Kabulü

İkinci Kuşağın Durumu

Dilsel ve Kültürel Haklar

Azınlıklar ve Ulus

Kademeli Ayrımcı Model

Asimilasyoncu Model

Çokkültürlülük Modeli

Sonuç

ONBİRİNCİ BÖLÜM Göçmenler ve Politikalar

Anavatanlar ve Göçmenler

Avrupa’da Siyasi Aktörler Olarak Göçmenler

Yeni Sorunlar ve Yeni Siyasal Güçler: Batı Avrupa’da İslâm

Politikaların Nesneleri Olarak Göçmenler: Aşırı Göç Karşıtlığının Gelişimi

Göçmenler ve Etnik Oylama Blokları

Göç ve Güvenlik

Sonuç

ONİKİNCİ BÖLÜM Sonuç: Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Göç

Yasal Göç ve Entegrasyon

‘İstenmeyen’ Göçün Düzenlenmesi

Kalıcı Çözümler ve Uluslararası İlişkiler

Etnik Farklılık, Sosyal Değişim ve Ulus Devlet

Kaynakça

Yazar Dizini

Konu Dizini

_

Mark J. Miller

Göç ve iltica üzerine birçok kitap ve makalenin yazarı olan Mark J. Miller, aynı zamanda International Migration Review ‘a da yayın danışmanlığı yapmaktadır. Yazarın diğer kitapları şunlardır: Foreign Workers in Western Europe: An Emerging Political Force Administering Guestworker Programs: Lessons from Europe(Philip L. Martin ile birlikte), The Unavoidable Issue: US Immigration and Refugee Policy in the 1980s (Demetrios G. Papademetriou ile birlikte).


Stephen Castles

Oxford Üniversitesi Göç ve İltica Araştırmaları profesörü Stephen Castles, aynı zamanda International Migration Institute’nin, (IMI – Uluslararası Göç Enstitüsü) yöneticiliğini yapmaktadır. Yazarın diğer kitapları şunlardır: Immigrant Workers and Class Structure in Western Europe (Gòdula Kosack ile birlikte), The Education of the Future (Wiebke Wüstenberg ile birlikte), Here for Good: Western Europe’s New Ethnic Minorities (Heather Booth ve Tina Wallece ile birlikte), Mistaken Identity: Multiculturalism and the Demise of Nationalism in Australia (Bill Cope, Mary Kalantzis ve Michael Morrissey ile birlikte), Australia’s Italian: Culture and Community in a Changing Society (Caroline Alcorso, Gaetano Rondo ve Ellie Vasta ile birlikte), The Teeth are Smiling (Ellie Vasta ile birlikte), Immigration and Australia: Myths and Realities (Will Foster, Robyn Iredale ve Glenn Withers ile birlikte), Citizenship and Immigration: Globalization and the Politics of Belonging (Alastair Davidson ile birlikte), Ethnicity and Globalization: From Migrant Worker to Transnational Citizen.