Günümüz psikanalitik düşüncesine katkıda bulunmuş önemli kişilerin temel fikirlerini ve çağdaş psikanalitik düşüncenin temel akım ve örüntülerini tarihsel bir perspektiften ve birbirleriyle ilişki içinde karşılaştırmalı olarak sunan bu çalışma, Freud’dan başlayıp günümüze kadar gelerek psikanalitik yaklaşımların etraflı ve bütünlüklü bir çerçevesini çizmeyi amaçlıyor. Bu çerçevenin başlangıç noktası olarak Freud’un seçilmesi ise, kendisinin sadece psikanalitik düşünce alanındaki tarihsel önemi değil, aynı zamanda da hâlâ yeni perspektiflerin yaratılması için temel başvuru noktası olması. Stephen A. Mitchell ve Margaret J. Black’ın birlikte çalıştıkları uzun yıllar boyunca yaşadıkları deneyimlerin ve gözlemlerin bir sonucu olarak ortaya çıkan bu kitap her sistemi tanıtmayı ve okurda hiçbir aşinalık olmadığını farz ederek her kuramsal geleneği klinik örnekler aracılığıyla seçici biçimde açıklamayı amaçlıyor. Kullanılan örnekler kendi klinik çalışmalarından, eğitim ve süpervizyon verdikleri klinisyenlerden alınmış, bu da okuyucunun çok daha özgün ve sıra dışı örneklerle karşılaşmasını sağlıyor. Psikanalitik kavramların iyi öğretildiklerinde yaşantıyı tüketmekten çok zenginleştirme, yok etmekten çok güçlendirme, gölgelemekten çok derinleştirme kapasitesine sahip olduğunu düşünen yazarlar, hem profesyonel hem de konunun meraklısı okurlar için uyarıcı, tartışma yaratıcı ve temel olarak kavranabilir zengin, kapsamlı ama bir o kadar da anlaşılabilir bir psikanalitik düşünce tarihi sunuyorlar.

Önsöz

BİRİNCİ BÖLÜM Sigmund Freud ve Klasik Psikanalitik Gelenek

 • Beyinden Zihine
 • Hipnozdan Psikanalize
 • Topografik Model
 • Serbest Çağrışım
 • Aktarım ve Direnç
 • Rüyalar
 • Çocuksu Cinsellik
 • İçgüdüsel Dürtü Kuramı
 • Oedipus Karmaşası
 • Psişik Çatışma
 • Saldırganlık Dürtüsü
 • Topografiden Yapıya
 • Freud’un Mirası

İKİNCİ BÖLÜM Ego Psikolojisi

 • Anna Freud: Savunma Kuramının Yapı Taşları
 • Psişik Yapının Değerlendirmesi
 • Heinz Hartmann: Uyuma Doğru
 • Gelişimsel Ego Psikolojisi: René Spitz
 • Libidinal Nesne
 • Psikolojik Kaynaşma
 • Gelişimsel Ego Psikolojisi: Margaret Mahler
 • Ayrışma-Bireyleşme
 • İçgüdüsel Dürtünün Gözden Geçirilmiş Bir Kuramı: Edith Jacobson
 • Gelişimsel Ego Psikolojisinin Klinik Uygulamaları
 • Aktarımda Gelişimsel Dönüşüm
 • Sonuç

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Harry Stack Sullivan ve Kişilerarası Psikanaliz

 • Kaygı ve Güdülenim
 • Kendilik Sistemi
 • Güvenlik Operasyonları ve Kaygı Noktası
 • Sullivan'ın Obsesiflere Yaklaşımı
 • Çağdaş Kişilerarası Psikanaliz

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Melanie Klein ve Çağdaş Kleincı Kuram

 • Paranoid-Şizoid Konum
 • Depresif Konum
 • Cinsellik
 • Haset
 • Yansıtmalı Özdeşim
 • Wilfred Bion ve Çağdaş Kleincı Düşünce
 • Analitik Durum

BEŞİNCİ BÖLÜM İngiliz Nesne İlişkileri Okulu: W. R. D. Fairbairn ve D. W. Winnicott

 • W. R. D. Fairbairn
 • Nesne Arayan Libido
 • İçsel Nesne İlişkileri Dünyası
 • Bastırma
 • Egonun Bölünmesi
 • Fairbairn’in Analitik Durumu
 • D. W. Winnicott
 • Sahte Kendilik Bozukluğu
 • Geçiş Yaşantısı
 • Yeterince-İyi-Olmayan Anneliğin Psikopatolojisi
 • Winnicott’un Analitik Durumu
 • Diğer Bağımsız Grup Yenilikçileri
 • Ferenczi’den Balint’e
 • John Bowlby
 • Harry Guntrip

ALTINCI BÖLÜM Kimlik ve Kendilik Psikolojileri: Erik Erikson ve Heinz Kohut

 • Erik Erikson
 • Psişe ve Kültür
 • Epigenetik ve Gelişim
 • Heinz Kohut
 • Narsisistik Kişilik Bozuklukları
 • Narsisistik Aktarım: Klasik Görüş Açısı
 • Kohut ve Klasik Gelenek
 • Freud’dan Kohut’a
 • Vekâleten İçe-Bakış ve Narsisistik Kişilik
 • Normal Narsisizmin Gelişimi
 • Kendilik Nesnesi Aktarımları
 • Psikanalitik Durum
 • Eski Şişelerde Yeni Şarap
 • Kendilik Psikolojisi İçindeki Tartışmalar

YEDİNCİ BÖLÜM Çağdaş Freudcu Revizyonistler: Otto Kernberg, Roy Schafer, Lans Loewald ve Jacques Lacan

 • Otto Kernberg
 • Gelişimsel Bir Model
 • Kişilik ve Sevgi İlişkilerinin Patolojisi
 • Roy Schafer
 • Faillik
 • Anlatı
 • Hans Loewald
 • Loewald ve Dil
 • Bölünmez Bütün
 • Yüceltme ve Sembolizm
 • Jacques Lacan
 • Lacan ve Dil
 • “İmgesel”
 • Oedipus Karmaşası ve “Sembolik”
 • Lacancı Analiz
 • Lacan ve Feminizm
 • Sonuç: Revizyonizmin Çeşitleri

SEKİZİNCİ BÖLÜM Kuramda Tartışmalar

 • Psikopatolojinin Nedeni Nedir? Travma mı Fantazi mi?
 • İyileşmeyi Ne Engeller? Çatışma mı Yoksa Duraklamış Gelişim mi?
 • Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik
 • Ampirizm mi Yorumbilim mi?

DOKUZUNCU BÖLÜM Teknikte Tartışmalar

 • Geçmiş ve Şimdi
 • Yorum ve İlişki
 • Strachey ve Süperego
 • Analitik İlişkideki Dönüşümler
 • Karşı-Aktarım
 • Psikanaliz ve Diğer Tedaviler

Türkçe-İngilizce Sözlük

İngilizce-Türkçe Sözlük

Kaynakça

İsim Dizini

Konu Dizini

_

Margaret J. Black

Klinik Sosyal Hizmet Uzmanı Margaret J. Black, IARPP (International Association for Relational Psychoanalysis and Psychotherapy) yönetim kurulu üyesi ve başkan yardımcısı ve The Stephen Mitchell Center for Relational Studies üyesidir. Psychoanalytic Dialogues dergisinin editörlüğünü yapmaktadır. Stephen Mitchel’le birlikte yazdığı Freud and Beyond: a History of Modern Analytic Psychoanalytic Thought adlı kitabı 1996 yılında yayımlanmıştır.


Stephen A. Mitchell

(1946-2000) Birçok eseriyle psikanalitik teorilerin ve teorisyenlerin açıklığa kavuşmasını sağlayan Stephen A. Mitchell, William Alanson White Enstitüsü’nde ve New York Üniversitesi Psikanaliz doktora sonrası programında öğretim üyesi olarak çalıştı. Psychoanalytic Dialogues dergisinin kurucu editörlerindendir. Jay R. Greenberg ile birlikte yazdığı Object Relations in Psychoanalytic Theory (1983) doktora çalışmalarının klasik metni haline gelmiştir. Yazarın Psikanaliz/Psikoloji dizimizden çıkacak diğer eserleri şöyledir: Can Love Last? (2001, Norton), Margaret J. Black ile birlikte Freud and Beyond (1996, Basic Books).