Bu eser, yazarın deyişiyle “tarihe cesurca bir yaklaşım”  benimserken kimi zaman dağınık ve bazen de çelişkili görünen birçok ampirik veri çerçevesinde insanoğlunun uzun tarihini çarpıcı gerçeklerle gözler önüne seriyor. Dünyanın bazı bölgeleri bu kadar zenginken, neden diğer bölgeler sefalet çekmektedir? Sanayi Devrimi ile gelen benzersiz ekonomik büyüme ve gelişme neden 18. yüzyıl  İngilteresi’nde ortaya çıkarken, dünyanın diğer bölgeleri yoksullukla baş başa kalmıştır? Bu eşitsiz gelişmenin kaynağı neye dayanmaktadır? Bu sorulara cevap arayan California Üniversitesi öğretim üyesi Gregory Clark ‘Fukaralığa Veda’da, geçmişten günümüze uzanarak iktisat tarihinin belli başlı kırılma noktalarını aydınlatıyor. Clark çalışmasının merkezine, 1800’den önceki toplumların ekonomisini tanımlayan Malthus Kapanı modelini alıyor. Söz konusu model, 1800’den önceki ekonomik sistemde, insan toplumları ekonomisinin, aslında hayvan türlerinin doğal ekonomisiyle eşit olduğunu varsayar. Yazar, bin yıllarca sürmüş bu düzenin, Sanayi Devrimi’yle nasıl dönüştüğünü ve bu devrimi başlatan çoklu faktörlerin detaylı bir analizini sunarak, iktisat alanına yeni bir bakış getiriyor.

Önsöz
Giriş: On Sekiz Sayfada Dünya Ekonomi Tarihi
Malthus Kapanı: 1800’e Kadar Ekonomik Hayat
Sanayi Devrimi
Büyük Ayrışma
Refahın Yükselişi, Ekonomi Biliminin Düşüşü

BİRİNCİ KISIM Malthus Kapanı: 1800’e Kadar Ekonomik Hayat
1 Malthus Ekonomisinin Mantığı
Malthus Dengesi
Doğum Oranı ve Ölüm Oranı Çizgilerindeki Değişmeler
Teknolojideki Değişmeler
Malthus Modeli ve Ekonomik Büyüme
İnsan ve Hayvan Ekonomileri
Malthus Çağında Ekonomi Politik
Gelir Eşitsizliği ve Hayat Standartları
Neolitik Devrim ve Hayat Standartları
Maddi Koşullar: Paleolitik’ten Jane Austen’a
2 Hayat Standartları
1800’den Önce Gerçek Ücretler
Kaloriler, Proteinler ve Hayat Standartları
Engel Kanunu ve Hayat Standartları
Boy ve Maddi Hayat Şartları
Çalışkanlık Devrimi
Çalışkanlık Devrimi ve Refah
Asya-Avrupa Karşılaştırması
Malthus Modelinin Başarısı
3 Doğurganlık
Avrupa’daki Doğurganlık
Doğu Asya’daki Doğurganlık
Roma Dönemi Mısır’ındaki Doğurganlık
Toplayıcı Toplumlardaki Doğurganlık
Sanayi Öncesindeki Doğurganlığın Açıklanması
Doğum Oranı ve Gelir
Avrupa-Asya Karşılaştırması
4 Ortalama Ömür
Ortalama Ömür
Gelir ve Ölüm Oranı
Ölüm Oranı ve Hayat Standartları
Hollandalılarda ve İngilizlerde Ölüm Oranı
Bebek Öldürme
Beyaz Ölüm
Yüz Bin Yıl Süren Bir Durağanlık?
5 Malthus ve Darwin: Zengin Olan Hayatta Kalır
Zengin Olan Hayatta Kalır
Malthus Makası
Ölüm Kaynakları
Daha Eski Toplumlarda Üreme Başarısı
Zengin Olan Hayatta Kalır İlkesi ile Toplumsal Hareketlilik
6 Teknolojik İlerleme
Teknolojik İlerlemenin Nüfustan Hareketle Ölçülmesi
Teknolojik İlerlemenin Yeri
Teknolojik Gerileme
1800’den Önce Teknolojik İlerleme Neden Bu Kadar Yavaştı?
7 Kurumlar ve Büyüme
Teşvik Veren Bir Toplum Olarak Ortaçağ İngilteresi
Vergi
Fiyat İstikrarı
Devlet Borcu
Mülkiyet Güvencesi
Kişi Güvencesi
Sınıf Değiştirme
Piyasalar
Fikrî Mülkiyet Hakları
8 Modern İnsanın Doğuşu
Faiz Oranları
Faiz Oranları Neden Düştü?
Okur Yazarlık ve Aritmetik Bilgisi
Çalışma Saatleri
Adli Şiddet
Seçici Baskılar

İKİNCİ KISIM Sanayi Devrimi
9 Modern Büyüme: Ulusların Zenginliği
Modern Büyümenin Açıklanması
Modern Büyümenin Tümü, İcatların Eseridir
Gündem
10 Sanayi Devrimi Bilmecesi
Sanayi Devrimi Teorileri
Dışarıdan Kaynaklı Büyüme Teorileri
Çoklu Denge Teorileri
İnsan Sermayesi
İçten Kaynaklı Büyüme Teorileri
Önümüzdeki Zorluklar
11 İngiltere’de Sanayi Devrimi
Sanayi Devrimi’nin Ayrıntıları
Sanayi Devrimi Ne Zaman Oldu?
Neden Sanayi Devrimi Bu Kadar Dramatik Bir Görünüm Sergilemiştir?
Modern Büyüme Oranlarına Geçiş Ne Derece Gerçekleşmiştir?
İnorganik Teknolojilere Geçiş
Modern Dünyaya Doğru Dönüşüm
12 Neden İngiltere? Neden Çin, Hindistan veya Japonya Değil?
Asya, 1800’de Ne Kadar Orta Sınıftı?
Asya Neden Avrupa’nın Gerisindeydi?
13 Toplumsal Sonuçlar
Ganimetin Paylaşılması
Gelir Eşitsizliği
Hayat Beklentilerindeki Eşitsizlik
Neden Toprak Sahipleri Kazançlardan Yararlanmadılar?
Teknolojik İlerleme ve Vasıfsız İşçi Ücretleri
Demografik Geçiş
Neden Sermaye Sahipleri Daha Kazançlı Çıkmadılar?

ÜÇÜNCÜ KISIM Büyük Ayrılış
14 1800’den Bu Yana Dünyada Büyüme
Küreselleşmenin Araçları
1800’den Bu Yana Dünyada Büyüme
15 Ayrılışın İlk Bakıştaki Sebepleri
Sermaye ve Ayrışma
Kaynaklar ve Ayrışma
Verim ve Ayrışma
Neden Yoksul Ülkelerde Verim Düşüktü?
16 Neden Bütün Dünya Gelişmiş Değil?
Yoksul Ülkelerin Sorunu İşgücü mü?
Ucuz İşgücü Ekonomilerinde İşletme Yönetimi
İkame Olanakları
Yoksul Ekonomilerde İşgücü Kalitesi Neden Bu Kadar Düşüktür?
Ayrılışın Sebebi Nedir?
İşgücü Kalitesindeki Farklılıkların Nedeni Nedir?
Sonuç: Garip Bir Yeni Dünya
Teknik Ek
Kaynakça
Dizin

 

Clark, bir uçtan bir başka uca topladığı parçaları –buna izole bir şekilde günümüzde varlığını sürdüren avcı-toplayıcı topluluklar da dahil– ustalıkla birleştiriyor. Böylece, makul bir temel yapı ortaya koymaktadır: Endüstri Devrimi’nden binlerce yıl önce, esasen ne insanoğlunun yaşam koşullarında belirli bir gelişme, ne de dünyanın farklı bölgelerinde çeşitlilik vardı. Endüstri Devrimi tüm farklılıkları ortaya koymuştur.
Robert Solow, New York Review of Books

Endüstri Devrimi’ne sebep olan şey neydi? Gregory Clark yüz bin yıllık durağan insanlık tarihinin yaşadığı bu kalıcı değişimi, şaşaalı ve etkileyici bir ifadeyle anlatıyor.
George Akerlof, University of California

Clark’ın zengin fikirlerle donatılmış bu kitabı ekonomi alanının yeni gözdesi olacak. Clark, iyi kurumların ekonomik temellerinin ve süregelen fakirliğin hikâyesini sunuyor. İnsanoğlunun kat ettiği yolun gizemini henüz çözememiş olabiliriz ama Fukaralığa Veda bizi çözüme daha önce hiç olmadığımız kadar yaklaştırıyor.
Tyler Cowen, New York Times

Clark’ın ortaya koyduğu, düşündürücü ve özenle yazılmış bu eser, jargonlar ve denklemler üzerine yeniden ışık tutmaktadır.  Görünen o ki, bu eser uzun yıllar tartışılmaya devam edecek.
The Economist

_

Gregory Clark

1979 yılında Cambridge Üniversitesi Ekonomi ve Felsefe bölümünde lisansı bitirdikten sonra, 1985 yılında Harvard Üniversitesi Ekonomi bölümünde yüksek lisansını tamamladı. İktisadi büyüme, ulusların zenginliği, Malthus ekonomisi ve özellikle İngiltere ve Hindistan ekonomileri üzerine çalışmalarını sürdürmekte olan Clark, California Üniversitesi Ekonomi Fakültesi’nde dekan olarak görev yapmaktadır. Birçok önemli ekonomi dergisinde çalışmaları yayınlanmıştır.