2013 yazı başında tüm Türkiye’yi sarsan “Gezi Parkı Olayları” kapsadığı konular ve ilişki biçimleri dikkate alınarak, bugünün Türkiyesi ve bugünün dünyası bakımından da anlamı olacak bir tartışmayı doğuracak, geniş bir alanı kapsadı.  Kollektif bir çalışmanın ürünü olan bu kitapta, Gezi Parkı olgusu insan hakları hukuku ve siyasilerin söylemi olmak üzere iki ana başlık altında ele alınıyor.

Sunuş
Executive Summary
1 Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi ve Taksim Kışlası’na İlişkin Süreç
İdari Süreç
Yargısal Süreç
Taksim Kışlası’na İlişkin Dava Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi’nin Önünü Açan Nazım İmar Planlarının İptaline İlişkin Dava
2 Olay Örgüsü
3 Yaşam Hakkı
Değerlendirme ve Tavsiyeler
4 Kötü Muamele Yasağı
Değerlendirme ve Tavsiyeler
5 Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkı
Değerlendirme ve Tavsiyeler
6 İfade, Toplanma ve Örgütlenme Özgürlüğü
İfade Özgürlüğü
Toplanma Özgürlüğü
Örgütlenme Özgürlüğü
Değerlendirme ve Tavsiyeler
7 Akademik Özgürlükler
Değerlendirme ve Tavsiyeler
8 Sağlık Hakkı
Değerlendirme ve Tavsiyeler
9 Konut Dokunulmazlığı
Değerlendirme ve Tavsiyeler
10 Mülkiyet Hakkı
Değerlendirme ve Tavsiyeler
11 Çalışma Hakkı
Değerlendirme ve Tavsiyeler
12 Seyahat Özgürlüğü
Değerlendirme ve Tavsiyeler
13 Hak Arama ve Cezasızlık
Değerlendirme ve Tavsiyeler
14 Gezi Parkı Olaylarında Yabancıların Durumu
Değerlendirme ve Tavsiyeler
15 Siyasetçilerin ve Üst Düzey Kamu Yetkililerinin Söyleminde Gezi Parkı Olayları
Giriş ve Yöntem
Hükümet, İktidar Partisi ve Üst Düzey Kamu Yetkililerinin Söyleminde Gezi Parkı Olayları
Gezi Parkı Olayları’na Dair Söylemdeki Üslup, Dil ve Kavramlar
Gösterilerin Hukuksuzluğuna Vurgu ve Bu Çerçevede
Yapılan Çeşitli Demokrasi Tanımları
Farklı Konulara Bakış
Gösterilere Katılanlar: Çevre Duyarlılığına Sahip Masum Vatandaşlar ve Diğerleri
Polis Müdahalesi
Uluslararası Kurum ve Kuruluşlar
Sosyal Medya
Çevre ve Doğal Yaşam Alanları
Genel Olarak Gezi Parkı Olayları’na Bakış
Muhalefet Partilerinin Söyleminde Gezi Parkı Olayları
Cumhuriyet Halk Partisi
Milliyetçi Hareket Partisi
Barış ve Demokrasi Partisi
Yasama Faaliyetlerinde Gezi Parkı Olayları
Soru Önergeleri
Meclis Araştırma Önergeleri
Kanun Teklifleri
Genel Kurul Oturumları
Değerlendirme
Ekler
EK I İstanbul 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 6 Ocak 1999 Tarih ve 10521 Sayılı Kararı
EK II İstanbul 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 9 Şubat 2011 Tarih ve 4225 Sayılı Kararı
EK III İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 4 Ocak 2012 tarih ve 165 Sayılı Kararı
EK IV İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 10 Ekim Tarih ve 758 Sayılı
Kararı
EK V İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu’nun 11 Aralık 2012 Tarih ve 883 Sayılı Kararı
EK VI Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun
27 Şubat 2013 Tarih ve 139 Sayılı Kararı
EK VII Taksim Gezi Parkı Koruma ve Güzelleştirme Derneği
Tarafından Açılan Davada İstanbul 6. İdare Mahkemesi
Tarafından 31 Mayıs 2013 Tarihinde Verilen Yürütmeyi
Durdurma Kararı
EK VIII İstanbul 1. İdare Mahkemesi’nin 6 Haziran 2013 Tarihli
“İmar Plan Değişikliklerini” İptal Kararı
Dizin

Kitap Gezi Olayları'na insan hakları ve hukuk yönünden, somut olayların ışığında bakıyor. Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Prof. Dr. Turgut Tarhanlı’nın yazdığı önsözde sadece “ne” sorusunun değil, “nasıl” sorusunun da sorulmasının ve cevaplarının aranmasının önemine değiniliyor.
Kasım 2013, Bianet

http://bianet.org/bianet/kultur/151703-tarihsel-olgu-olarak-gezi

_