İktisadı anlamanın, iktisadi gelişmeleri takip edip yorumlayabilmenin ön koşullarından biri şüphesiz iktisadi göstergelere nüfuz edebilmektir. Göstergeler Ne Anlatır? Türkiye İçin İktisadi Göstergeler Rehberi okura bu bağlamda ayağını güvenle basabileceği sağlam bir zemin, görüşünü açacak geniş bir perspektif kazandırmayı amaçlıyor. Kitap bu yanıyla, kamunun hizmetine sunulan ekonomik verilerin daha iyi anlaşılmasını amaçlayan bir kılavuz özelliği taşıyor.

Bu önemli çalışma, Türkiye’de yaygın olarak kullanılan temel ekonomik göstergelerin içerikleri, özellikleri, teorik çerçeveleri, güçlü ve zayıf yönleri hakkında etraflı bilgiler verirken, bu göstergelerin hazırlanmasında kullanılan verilerin toplanma ve hesaplanma yöntemleri ile veri derlenmesinde karşılaşılan sorunları da ele alıp tartışıyor. İktisadi çözümlemelere girmeksizin tüm boyutlarıyla irdelediği göstergelerin, ülkemiz koşullarındaki yerini açıklığa kavuşturuyor. Normatif iktisadın alanından mümkün olduğunca uzak, serinkanlı ve objektif bir tutumla konuya yaklaşan yazar, iktisadi göstergelerin yorumlanmasına yönelik şablonlar vermekten özenle kaçınırken, okurun ufkunu açan tarafsız ve pratik bir rehber olma vasfını tercih ediyor. Profesyonel iktisatçılar, araştırmacılar ve kavrayışını geliştirmek çabasındaki iktisat öğrencileri, çalışmanın öncelikli muhatapları arasında. Aynı zamanda tüketici davranışları, istihdam yapısı, bütçe analizleri gibi temel ekonomik başlıklarda bütüncül bir değerlendirme imkânı sunan çalışma yatırımcılara da karar alma süreçlerinde yardımcı olmaya aday.

Önsöz

    1  BİRİNCİ BÖLÜM Giriş

           3  Tarihsel Gelişim

           5  Gösterge Sınıfları

           6  Kalite Kriterleri

         11  Gösterge Üretim ve Değerlendirmesinde Karşılaşılan Hatalar

  19  İKİNCİ BÖLÜM Milli Gelir Göstergeleri

         31  Türkiye’de Gayrisafi Yurt İçi Hâsıla Tahminleri

                      33   Üretim Yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hâsıla

                      39   Harcama Yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hâsıla

                      51   Gelir Yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hâsıla

         54  Kişi Başına Düşen GSYH

         55  Satın Alma Gücü Paritesine Göre GSYH

         59  Gelir Dağılımı

                      61   Hanehalkı Kullanılabilir Geliri Üzerinden Hesaplanan Göstergeler

                      63   Eşdeğer Hanehalkı Kullanılabilir Geliri Üzerinden Hesaplanan Göstergeler

         66  Yoksulluk

         72  Verimlilik

         75  Veriye Erişim

  81  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Üretim ve İktisadi Canlılık

         88  İmalat Sanayinde Kapasite Kullanım Oranı

         91  Sanayi Endeksleri

                      94   Aylık Sanayi Endeksleri

                                 94  Sanayi Üretim Endeksi

                                 97  Sanayi Ciro Endeksi

                      99   Sanayi İşgücü Girdi Endeksleri

                               100  Sanayi İstihdam Endeksi

                               100  Sanayide Çalışılan Saat Endeksi

                               102  Sanayide Brüt Ücret - Maaş Endeksi

       104  Ticaret ve Hizmet Endeksleri

                    105   Ticaret ve Hizmet Ciro Endeksi

                    105   Ticaret ve Hizmet İstihdam Endeksi

                    106   Ticaret ve Hizmet Çalışılan Saat Endeksi

                    106   Ticaret ve Hizmet Brüt Ücret – Maaş Endeksi

       108  İnşaat Sektörüne İlişkin İstatistikler

                    109   İnşaat Endeksleri

                               109  İnşaat Ciro Endeksi

                               109  İnşaat İstihdam Endeksi

                               110  İnşaat Çalışılan Saat Endeksi

                               110  İnşaat Brüt Ücret – Maaş Endeksi

                               110  İnşaat Üretim Endeksi

                     110   Yapı İzin İstatistikleri

                               110  Yapı Ruhsatı

                               112  Yapı Kullanma İzin Belgesi

       113  Eğilim Anketleri

                    114   İktisadi Yönelim Anketi ve Reel Kesim Güven Endeksi

                    118   İşyeri Eğilim Anketi ve Sektörel Güven Endeksleri

                    120   Tüketici Eğilim Anketi ve Tüketici Güven Endeksi

                    122   Beklenti Anketi

                    124   Yatırım Anketi

                    124   Dış Ticaret Beklenti Anketi

                    125   Banka Kredileri Eğilim Anketi

       125  Tüketim Harcamaları

                    125   Perakende Satış Hacim Endeksi

                    126   AVM Endeksleri

                    126   Kredi Kartı İstatistikleri

       128  Diğer Önemli İstatistikler

                    128   Taşıt Aracı Üretim ve Satışları

                    130   Karşılıksız Çekler ve Protestolu Senetler

                    131   Kurulan / Kapanan Şirket Verileri

                    133   Bileşik Öncü Göstergeler Endeksi

                    134   Elektrik Üretimi ve Tüketimi

       135  Veriye Erişim

143  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Fiyat Göstergeleri

       151  Genel Amaçlı Fiyat Endeksleri

                    152   Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE)

                    158   Özel Kapsamlı TÜFE (Çekirdek Enflasyon)

                    161   Üretici Fiyatları Endeksi

                    163   GSYH Deflatörü

                    167   İstanbul Ticaret Odası Tarafından Yayımlanan Fiyat Endeksleri

       168  Diğer Bazı Fiyat Endeksleri

                    168   Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi

                    169   Bina İnşaatı Maliyet Endeksi

                    169   Dış Ticaret Birim Değer Endeksi

                    169   Konut Fiyat Endeksi

       170  Enflasyon Beklentisi

       171  Veriye Erişim

175  BEŞİNCİ BÖLÜM Çalışma Ekonomisi

       181  İstihdam

       183  İşsizlik

       184  İşgücüne Dâhil Olmayanlar

       185  İşgücü ve İşsizlik Göstergeleri

       192  İdari Kayıtlardan Elde Edilebilen Veriler

       194  Ücret Göstergeleri

                    194   İşgücü Maliyet ve Kazanç Endeksleri

                    195   Brüt Ücret Maaş Endeksleri

                    195   Kazanç Yapısı İstatistikleri

                    195   Gelir ve Yaşam Koşullar Araştırması Sonuçları

       196  Veriye Erişim

199  ALTINCI BÖLÜM Uluslararası Ekonomi

       200  Ödemeler Dengesi

                    205   Türkiye’de Ödemeler Dengesi Tablosu

                               206  Cari İşlemler Hesabı

                                       206   Mal Dengesi

                                       209   Hizmetler Dengesi

                                       213   Birincil Gelir Dengesi

                                       216   İkincil Gelir Dengesi

                               218  Finans Hesabı

                                       218   Doğrudan Yatırımlar

                                       222   Portföy Yatırımları

                                       223   Diğer Yatırımlar

                                       228   Rezerv Varlıklar

                               228  Net Hata ve Noksan

                    231   Ödemeler Dengesi Açık/Fazla Tanımları

                    237   Uluslararası Yatırım Pozisyonu

                    242   Türkiye’nin Dış Borcu

                               243  Türkiye Brüt Dış Borç Stoku

                                 24  Türkiye Net Dış Borç Stoku

       246  Dış Ticaret

                               249  TÜİK Tarafından Yayımlanan Dış Ticaret İstatistikleri

                               261  Türkiye İhracatçılar Meclisi İhracat Verileri

                               262  Dış Ticaret Endeksleri

                                       263   Birim Değer Endeksleri

                                       265   Miktar Endeksleri

                                       265   Dış Ticaret Hadleri

                    266   Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi

       270  Veriye Erişim

275  YEDİNCİ BÖLÜM Kamu Ekonomisi

       278  Türkiye’de Kamu Kesimi

       281  Kamu Kesimi İstatistikleri

                    282   Merkezî Yönetim Bütçesi

                               286  Merkezî Yönetim Bütçe Gelirleri

                                       289   Vergi Gelirleri

                                       294   Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

                                       294   Alınan Bağışlar ve Yardımlar ile Özel Gelirler

                                       294   Faizler, Paylar ve Cezalar

                                       295   Sermaye Gelirleri

                                       295   Alacaklardan Tahsilat

                               295  Merkezî Yönetim Bütçe Giderleri

                                       296   Ekonomik Sınıflandırma

                                       304   Fonksiyonel Sınıflandırma

                               309  Bütçe Dengesi

                    313   Hazine Nakit Gerçekleşmeleri

                    318   Bütçe Dışı Kamu Kesimi

                               318  Mahallî İdareler

                               319  Döner Sermayeli Kuruluşlar

                               319  Bütçe Dışı Fonlar

                               320  Sosyal Güvenlik Kurumları

                               320  İşsizlik Sigortası Fonu

                               321  Kamu İktisadi Teşebbüsleri

                    322   Toplam Kamu Kesimi Göstergeleri

                               322  Kamu Kesimi Genel Dengesi

                               329  Genel Devlet Dengesi

                    331   Kamu Borcu

                                       334   Borcun GSYH’ya Oranı

                                       335   Borcun Kompozisyonu

                                       336   Ortalama Vade

                                       337   Borç Çevirme Oranı

                                       337   Faiz Dışı Fazla

                                       337   Faiz Oranı

                                       337   Kredi İflas Takası (CDS: Credit Default Swap)

                               338  Merkezî Yönetim Borç Stoku

                               341  AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku

                               342  Kamu Net Borç Stoku

       344  Veriye Erişim

349  SEKİZİNCİ BÖLÜM Para, Bankacılık ve Finans

       349  Para Arzı

       357  Faiz

       363  Döviz Kuru

       367  Bankacılık İstatistikleri

       374  Sermaye Piyasası İstatistikleri

       376  Merkez Bankası Göstergeleri

                    382   Haftalık Vaziyet

                    389   Analitik Bilanço

       399  Veriye Erişim

403  Ek: Yurt Dışı Veri Kaynakları

409  Kaynakça

421  Dizin

Çerçeve Listesi

   17  ÇERÇEVE 1.1 Sınıflandırma Standartları

   21  ÇERÇEVE 2.1 Ulusal Hesaplar Sistemi

   50  ÇERÇEVE 2.2 Tasarruf Oranı

   53  ÇERÇEVE 2.3 GSYH Güncelleme Çalışmaları

   57  ÇERÇEVE 2.4 Satın Alma Gücü Paritesi Kanunu

   66  ÇERÇEVE 2.5 Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması

   69  ÇERÇEVE 2.6 Hanehalkı Bütçe Anketi

   92  ÇERÇEVE 3.1 TCMB ve TÜİK Tarafından Yayımlanan Kapasite Kullanım Oranları

   98  ÇERÇEVE 3.3 Dayanıklı ve Dayanıksız Tüketim Malları

116  ÇERÇEVE 3.4 Yayılma Endeksi (diffusion index)

148  ÇERÇEVE 4.1 Endeks Türleri

160  ÇERÇEVE 4.2 Hangi Çekirdek Enflasyon?

192  ÇERÇEVE 5.1 Hanehalkı İşgücü Anketi ve İşgücü Endeksleri

224  ÇERÇEVE 6.1 Uluslararası Para Hareketleri

324  ÇERÇEVE 7.1 Vergi Yükü

355  ÇERÇEVE 8.1 2007 Yılında Yapılan Güncelleme

356  ÇERÇEVE 8.2 Para Çarpanı

368  ÇERÇEVE 8.3 Banka Finansal Tabolarından Elde Edilebilecek Önemli Makro Göstergeler

Tablo, Grafik ve Şekil Listesi

 

 

Tablo Listesi

  36  Tablo 2.1     2015 Yılı için Üretim Yöntemiyle GSYH (cari fiyatlarla milyon TL)

  38  Tablo 2.2     2014 ve 2015 Yıllarında Sektörlerin Büyümeye Katkıları

  42  Tablo 2.3     2015 Yılı için Harcama Yöntemiyle GSYH (cari fiyatlarla milyon TL)

  43  Tablo 2.4     Yurt İçi Tüketimin Sektörlere Göre Kırılımı (2015)

  46  Tablo 2.5     Gayrisafi Sabit Sermaye Oluşumunun Sektörlere Göre Kırılımı (milyon TL)

  52  Tablo 2.6     2014 ve 2015 Yılları için Gelir Yöntemiyle GSYH
(cari fiyatlarla milyon TL)

  61  Tablo 2.7     Hanehalkı Kullanılabilir Gelir ve Eşdeğer Hanehalkı Kullanılabilir Gelirine Göre Her Bir % 10’luk Dilimin Milli Gelirden Aldığı Pay (2014)

  68  Tablo 2.8     2014 Yılı Göreli Yoksulluk Sınırına Göre Yoksul Sayıları ve Yoksulluk Oranı

  86  Tablo 3.1     Piyasaların Açıklanan Göstergelere Tepkileri

  95  Tablo 3.2     TÜİK Tarafından Hazırlanan Üretim Çeşidine Göre Sanayi Üretim Endeksleri

103  Tablo 3.3     2016 Yılı Birinci Çeyrek İtibarıyla Çeşitli Sektörler ve Mal Grupları İçin
Sanayide Brüt Ücret - Maaş Endeksleri

104  Tablo 3.4     Sanayi Göstergelerinin Kapsamlarının Karşılaştırması

115  Tablo 3.5     İktisadi Yönelim Anketi Soruları

118  Tablo 3.6     İktisadi Yönelim Anketi Soruları

121  Tablo 3.7     Tüketici Eğilim Anketi Soruları

123  Tablo 3.8     Beklenti Anketi Soruları

124  Tablo 3.9     Yatırım Anketi Soruları

125  Tablo 3.10   Ankete Dayalı Göstergeler

155  Tablo 4.1     TÜFE’nin Alt Kalemleri

157  Tablo 4.2     Harcama Gruplarının Enflasyona Katkısı (Haziran 2016)

160  Tablo 4.2.1  Özel Kapsamlı TÜFE Değerleri Arasındaki Korelasyon

165  Tablo 4.3     GSYH Deflatörü ve Değişim Oranları

172  Tablo 4.4     Tüketici Fiyat Endeksleri

173  Tablo 4.5     Toptan Eşya Fiyat Endeksleri ve Üretici Fiyat Endeksi

179  Tablo 5.1     2015 Yıl Sonu İtibarıyla Türkiye Nüfusu ve İstihdam Yapısı (Bin Kişi)

201  Tablo 6.1     Dış Alemle İlişkilerin Ödemeler Dengesine Kayıt Esası

202  Tablo 6.2     Ödemeler Dengesi Tablosu

207  Tablo 6.3     2015 Yılı Dış Ticaret Dengesi (milyon ABD Doları)

210  Tablo 6.4     2015 Yılı Hizmetler Dengesi (milyon ABD Doları)

214  Tablo 6.5     2015 Yılı Gelir Dengesi (milyon ABD Doları)

216  Tablo 6.6     2015 Yılı Cari Transferleri (milyon ABD Doları)

219  Tablo 6.7     2015 Yılı Doğrudan Yatırımlar (milyon ABD Doları)

222  Tablo 6.8     2015 Yılı Portföy Yatırımları (milyon ABD Doları)

225  Tablo 6.9     2015 Yılı Diğer Yatırımlar (milyon ABD Doları)

239  Tablo 6.10   2015 Yılı Uluslararası Yatırım Pozisyonu Tablosu (milyon ABD Doları)

243  Tablo 6.11   Hazine Müsteşarlığı’nca Yayımlanan Türkiye Brüt Dış Borç Stoku (milyon ABD Doları)

244  Tablo 6.12   BIS Tarafından Yayımlanan Brüt Dış Borç (milyon ABD Doları)

245  Tablo 6.13   Türkiye Net Dış Borç Stoku (milyon ABD Doları)

260  Tablo 6.14   Almanya ve Türkiye Veri Kaynaklarına Göre Türkiye ve Almanya Arasındaki Dış Ticaret

284  Tablo 7.1     Merkezî Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri ve 2016 Yılı Ödenekleri (milyon TL)

286  Tablo 7.2     2015 Yılı Genel Bütçe Gelirleri Hedef ve Gerçekleşmelerinin Fonksiyonel Kırılımı (bin TL)

296  Tablo 7.3     2015 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Giderleri Hedef ve Gerçekleşmelerinin
Ekonomik Sınıflandırması (milyon TL)

305  Tablo 7.4     2015 Yılı Merkezî Bütçe Giderleri Başlangıç Ödeneği ve Gerçekleşmelerinin
Fonksiyonel Sınıflandırması (bin TL)

308  Tablo 7.5     Merkezî Yönetim Bütçesi’ndeki Savunma, Sağlık ve Eğitim Giderleri ile Bu Giderlerin Toplam Bütçe Harcaması İçindeki Büyüklüğü (milyon TL)

310  Tablo 7.6     Merkezî Yönetim Bütçe Hedefi ve Bütçe Gerçekleşmesi (milyon TL)

314  Tablo 7.7     2015 ve 2016 Yılları Mayıs Ayı Hazine Nakit Gerçekleşmeleri (milyon TL)

319  Tablo 7.8     Fonksiyonel Sınıflamaya Göre 2015 Yılı Mahallî İdarelerin Konsolide Bütçe Gerçekleşmeleri (bin TL)

323  Tablo 7.9     Kamu Kesimi Genel Dengesi (cari fiyatlarla milyon TL)

330  Tablo 7.10   2014 ve 2015 Yılları Genel Devlet Dengesi Tablosu (bin TL)

339  Tablo 7.11   İç Borç Stokunun Elinde Bulunduranlara Göre Dağılımı (milyar TL)

340  Tablo 7.12   Merkezî Yönetim Dış Borç Stoku (milyon ABD Doları)

341  Tablo 7.13   AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku (milyar TL)

343  Tablo 7.14   Kamu Net Borç Stoku (milyar TL)

353  Tablo 8.1     22.07.2016 Haftasında Para Arzı (milyon TL)

367  Tablo 8.2     Basitleştirilmiş Banka Bilançosu

382  Tablo 8.3     27.07.2016 Tarihli Merkez Bankası Vaziyeti (bin TL)

389  Tablo 8.4     02.08.2016 Tarihli Analitik Bilanço (bin TL)

390  Tablo 8.5     Analitik Bilançoyu Oluşturan Vaziyet Kalemleri

392  Tablo 8.6     Basitleştirilmiş Analitik Bilanço

Grafik Listesi

  25  Grafik 2.1   Dış Âlem Net Faktör Gelirleri (milyon TL)

  40  Grafik 2.2   Mevsim Etkilerinden Arındırılmış ve Arındırılmamış Zincirleme Hacim Endeksleri

  47  Grafik 2.3   2015 Yılı İçin Toplam Yurt İçi Talep

  49  Grafik 2.4   GSYH İçindeki Stok Değişmeleri Kaleminin Kümülatif Gelişimi
(2009 fiyatlarıyla milyar TL)

  55  Grafik 2.5   TL ve ABD Doları Cinsinden Milli Gelir

  58  Grafik 2.6   2014 Yılı için Çeşitli Ülkelerin Kişi Başına Düşen GSYH’ları ile Satın Alma Gücü Paritesine Göre Kişi Başına Düşen GSYH’larının Karşılaştırması

  62  Grafik 2.7   2014 Yılı için Türkiye’nin Lorenz Eğrisi (hanehalkı kullanılabilir gelire göre)

  70  Grafik 2.6.1 Gıda ve Alkolsüz İçecekler ile Ulaştırmanın Toplam Tüketim Harcamaları İçindeki Oranı

  74  Grafik 2.8   Toplam Sanayi Sektörü için Çalışan Kişi Başına Üretim Endeksi (2005 ortalaması = 100)

  79  Grafik 2.9   OECD, IMF ve Dünya Bankası Tarafından Hazırlanan Türkiye İçin Satın Alma Gücü Paritesine Göre Kişi Başına Düşen GSYH Değerleri

  84  Grafik 3.1   Öncü, Eşanlı ve Artçı Gösterge Örnekleri

  90  Grafik 3.2   İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı ile İmalat Sanayi Üretim Endeksinin Gelişimi

  92  Grafik 3.1.1 TCMB ve TÜİK Tarafından Hazırlanan Kapasite Kullanım Oranları Karşılaştırması

  96  Grafik 3.3   Aylık Sanayi Endeksleri

101  Grafik 3.4   İstihdam Endeksine Göre Sanayi İstihdamı ve Hanehalkı İşgücü Anketi’ne Göre Sanayi İstihdamı

102  Grafik 3.5   Sanayi İstihdam Endeksi ile Sanayide Çalışılan Saat Endeksi Karşılaştırması

106  Grafik 3.6   Ticaret ve Hizmet İstihdam Endeksi ve Ticaret ve Hizmet Çalışılan Saat Endeksi

107  Grafik 3.7   Ticaret ve Hizmet Çalışılan Saat Endeksi ile Ticaret ve Hizmet Brüt Ücret Maaş Endeksi’nin Karşılaştırılması

111  Grafik 3.8   İnşaat İstihdam Endeksi ile İnşaat Üretim Endeksi’nin Karşılaştırılması

112  Grafik 3.9   Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi Alınan Binaların Toplam Alanı (milyon metrekare)

117  Grafik 3.10 Reel Kesim Güven Endeksi

119  Grafik 3.11 Sektörel Güven Endeksleri

122  Grafik 3.12 Tüketici Güven Endeksi

127  Grafik 3.13 Kredi Kartı Harcamaları

129  Grafik 3.14 Aylık Taşıt Aracı Üretim Adedi ve İmalat Sanayi Üretim Endeksi

131  Grafik 3.15 Karşılıksız Çıkan Çeklerin Toplam Çeklere Adetsel ve Tutarsal Oranı

132  Grafik 3.16 Açılan ve Kapanan Şirket Adetleri

134  Grafik 3.17 Trendden Arındırılmış Bileşik Öncü Göstergeler Endeksi

135  Grafik 3.18 Elektrik Tüketimi ve Sanayi Üretim Endeksi

163  Grafik 4.1   TÜFE ve ÜFE (logaritmik ölçek)

166  Grafik 4.2   Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık Sektörü ile İmalat Sektörü için Hesaplanan Gayrisafi Hâsıla Deflatörleri

168  Grafik 4.3   İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi ve TÜFE Karşılaştırması (logaritmik ölçek)

171  Grafik 4.4   Yıl Sonu TÜFE Beklentisi ve TÜFE’ye Göre Yıllık Enflasyon

188  Grafik 5.1   Mevsimsellikten Arındırılmış ve Arındırılmamış İşsizlik Oranları (%)

189  Grafik 5.2   İşsizlik Oranı ve Tarım Dışı İşsizlik Oranı (%)

191  Grafik 5.3   Aylık İşsiz Sayıları ve Üç Aylık Ortalamalar

193  Grafik 5.4   Aylar İtibarıyla SGK Kapsamında Çalışan Sigortalılar ve TÜİK Verilerine Göre İstihdam

196  Grafik 5.5   2006 Yılı Fiyatlarıyla Ücretli-Maaşlı Çalışanlar ve Kendi Hesabına Çalışanların Ortalama Yıllık Geliri

215  Grafik 6.1   Net Yatırım Gelirinin Dağılımı (milyon ABD Doları)

217  Grafik 6.2   Yurt Dışında Çalışan İşçilerin Türkiye’ye Transferleri (milyon ABD Doları)

221  Grafik 6.3   Doğrudan Yatırımlar ve Gelir Transferi (milyon ABD Doları)

227  Grafik 6.4   Yurt Dışından Net Kaynak Kullanımı (milyon ABD Doları)

230  Grafik 6.5   Net Hata ve Noksan Kaleminin Gelişimi (milyon ABD Doları)

232  Grafik 6.6   Dış Ticaret Dengesinin Milli Gelire Oranı (%)

233  Grafik 6.7   Hizmetler Dengesinin Gelişimi (milyon ABD Doları)

234  Grafik 6.8   Gelir Dengesinin Gelişimi (milyon ABD Doları)

242  Grafik 6.9   Uluslararası Yatırım Pozisyonu ve Cari Açık (milyar ABD Doları)

251  Grafik 6.10 Türkiye’nin Önde Gelen İhracat Ortakları (milyon ABD Doları)

252  Grafik 6.11 Türkiye’nin Önde Gelen İthalat Ortakları (milyon ABD Doları)

253  Grafik 6.12 Dış Ticaret Yoğunlaşması

254  Grafik 6.13 İthalatın Mal Grupları Bazında Gelişimi (tutar – logaritmik ölçek)

255  Grafik 6.14 İhracatın Mal Grupları Bazında Gelişimi (tutar – logaritmik ölçek)

256  Grafik 6.15 Avro ve ABD Dolarının Toplam İhracat İçindeki Payı (%)

256  Grafik 6.16 Avro ve ABD Dolarının Toplam İthalat İçindeki Payı (%)

257  Grafik 6.17 İhracatın İthalatı Karşılama Oranı

264  Grafik 6.18 Petrol Fiyatları ve İthalat Birim Değer Endeksi

270  Grafik 6.19 TÜFE Kullanılarak Hesaplanmış Reel Efektif Döviz Kuru Endeksleri (2003=100)

290  Grafik 7.1   Merkezî Yönetim Vergi Gelirlerinin GSYH’ya Oranı

293  Grafik 7.2   Vergi Gelirlerinin Dağılımı (%)

301  Grafik 7.3   Transfer Harcamalarının Dağılımı

303  Grafik 7.4   Merkezî Yönetim Bütçesi Faiz Giderinin Milli Gelire Oranı (%)

304  Grafik 7.5   2015 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Giderleri

312  Grafik 7.6   Merkezî Yönetim Bütçesi Faiz Dışı Fazlasının GSYH’ya Oranı

313  Grafik 7.7   Merkezî Yönetim Bütçesi İçinde Aylık Personel Giderleri (milyon TL)

317  Grafik 7.8   Aylara Göre Merkezî Yönetim Bütçe Dengesi ve Hazine Nakit Dengesi (milyon TL)

321  Grafik 7.9   Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Dönem Kârları (milyon TL)

328  Grafik 7.10 Toplam Kamu Kesimi Açığı ve Merkezî Yönetim Bütçe Açığı (milyon TL)

335  Grafik 7.11 AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stokunun GSYH’ya Oranı

362  Grafik 8.1   01.07.2016 Tarihli ABD Getiri Eğrisi (%)

365  Grafik 8.2   ABD Doları (döviz alış)

366  Grafik 8.3   Toplam Mevduat İçinde Yabancı Para Cinsi Mevduatın Payı

368  Grafik 8.3.1 Toplam Aktif/GSYH

369  Grafik 8.3.2 Takipteki Alacakların Toplam Kredilere Oranı

371  Grafik 8.4   Yıllık Mevduat Artışı (%)

373  Grafik 8.5   Seçilmiş Ülkeler için Hanehalkı Borçluluğunun Milli Gelire Oranı (2014)

375  Grafik 8.6   BİST 100 Endeksi

395  Grafik 8.6   Dış Varlıkların Toplam Döviz Yükümlülüklerine Oranı

397  Grafik 8.7   Açık Piyasa İşlemleri ve Bankalar Mevduatı Kalemleri (milyar TL)

Şekil Listesi

178  Şekil 5.1      Toplam Nüfusun İstihdam Yapısı

180  Şekil 5.2      Kişinin İstihdam Durumunun Belirlenmesi

206  Şekil 6.1      Cari İşlem Gelir ve Giderleri

280  Şekil 7.1      Kamu Tüzel Kişileri

352  Şekil 8.1      Paranın Gelişim Süreci

Son derece titiz bir şekilde hazırlanmış, en güncel bilgileri içeren, çok kaliteli bir çalışma… Türkiye Ekonomisi ile ilgilenen herkes için kısa zamanda bir başucu kitabı olacağını tahmin ediyorum.
Doç, Dr. Koray Akay, İstanbul Bilgi Üniversitesi

Sadece öğrencilerin değil Türkiye ekonomisi dersi veren hocaların da el altında bulunduracağı bir kitap.
Prof. Dr. Seyfettin Gürsel, Bahçeşehir Üniversitesi

_

Fatih Akyıldız

1976 yılında İstanbul’da doğan Fatih Akyıldız, ortaöğrenimini İstanbul Lisesi’nde tamamladıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını Brüksel Üniversitesi’nde (ULB) istatistik alanında tamamlayan Akyıldız, 2003 yılından bu yana bankacılık sektöründe çalışmaktadır. Parasal iktisat, para tarihi, nümizmatik, finans gibi para ile ilgili tüm konular ilgi alanındadır. Aynı zamanda mali müşavir ve yardımcı aktüer unvanlarına sahip yazar evli ve üç çocuk babasıdır.