Yirminci yüzyılın en önemli siyaset felsefecilerinden biri sayılan John Rawls bu eserinde adil bir dünya düzenin temel ilkelerinin neler olabileceği sorusunu ele almakta. Yazarın 1971 yılında yayımlanan Bir Adalet Kuramı adlı kitabı siyaset felsefesi tartışmalarında büyük yankı uyandırmış ve liberal düşünce geleneğinde eşitlikçi bir çığır açmıştı. Elinizdeki çalışmada Rawls, bu yaklaşımını ulus devlet sınırlarından çıkartarak uluslararası ilişkiler alanına taşıyor. Halkların Yasası’nda, farklı toplumların barış içerisinde bir arada yaşayabilmelerine olanak sağlayacak kalıcı istikrar ve adalet içeren bir dünya düzeni, düşünürün deyişiyle ‘gerçekçi bir ütopya’ kurgulanıyor. Bu önerisiyle Rawls, yerküreye damgasını vuran şiddet, yoksulluk ve eşitsizlik gibi sorunların çözümüne önemli bir düşünsel katkıda bulunmaktadır.

John Rawls ve Siyaset Felsefesi / Murat Borovalı
Yazarın Önsözü
Giriş

BİRİNCİ BÖLÜM İdeal Kuramın Birinci Bölümü
1. Gerçekçi Ütopya Olarak Halkların Yasası
1.1. Gerçekçi Ütopyanın Anlamı
1.2. Yerel Durumun Koşulları
1.3. Halklar Topluluğunun Paralel Koşulları
1.4. Gerçekçi Ütopya Bir Hayal midir?
2. Neden Devletler Değil de Halklar?
2.1. Halkların Temel Özellikleri
2.2. Halklar Geleneksel Egemenlikten Yoksundur
2.3. Devletlerin Temel Özellikleri
3. İki Başlangıç Durumu
3.1. Temsil Modeli Olarak Başlangıç Durumu
3.2. Model Olarak İkinci Başlangıç Durumu
3.3. Halkların Temel Çıkarları
4. Halkların Yasasının İlkeleri
4.1. İlkelerin İfadesi
4.2. Yorumlar ve Kısıtlamalar
4.3. Sınırların Rolü
4.4. İkinci Başlangıç Durumundaki Argüman
4.5. İşbirliği Örgütleri
5. Demokratik Barış ve İstikrarı
5.1. İki Tür İstikrar
5.2. Gerçekçi Kurama Yanıt
5.3. Daha Kesin Bir Demokratik Barış Düşüncesi
5.4. Tarihte Görülen Demokratik Barış
6. Liberal Halklar Topluluğu: Bu Topluluğun Kamusal Aklı
6.1. Halklar Topluluğu ve Makûl Çoğunluk
6.2. Kamusal Akıl İdeali
6.3. Halkların Yasasının İçeriği
6.4. Sonuç

İKİNCİ BÖLÜM İdeal Kuramon İkinci Bölümü
7. Liberal Olmayan Halkların Hoşgörülmesi
Hoşgörünün Anlamı
7.2. Hoşgörü Kavramsallaştırmasının Gerekliliği
7.3. Halklar Topluluğunun Temel Yapısı
8. Düzgün Hiyerarşik Halklara Doğru Genişleme
8.1. Usûle İlişkin Görüşler
8.2. Düzgün Hiyerarşik Toplumlar İçin İki Kriter
8.3. İki Kriterin Temeli
8.4. Düzgün Hiyerarşik Halklar İçin Başlangıç Durumu
9. Düzgün Danışma Hiyerarşisi
9.1. Danışma Hiyerarşisi ve Ortak Hedef
9.2. Üç Gözlem
9.3. Kazanistan: Düzgün Hiyerarşik Bir Halk
10. İnsan Hakları
10.1. Yeterli Ölçüde Liberal Halklar Yasası
10.2. Halkların Yasasında İnsan Haklarının Rolü
10.3. Yasatanımaz Devletlerde İnsan Hakları
11. Halkların Yasasının Usûlü Hakkında Yorumlar
11.1. Kozmopolit Adaletin Yeri
11.2. Düzgün Toplumlar Hakkında Açıklamalar
11.3. Teşvikler Sunma Sorunu
12. Nihaî Saptamalar
12.1. Evrensel Erişmli Halkların Yasası
12.2. Pratik Akıldan Tümdengelim Yapılamaz

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İdeal Olmayan Kuram
13. Haklı Savaş Doktrini: Savaşma Hakkı
13.1. İdeal Olmayan Kuramın Rolü
13.2. İyi Düzenlenmiş Halkların Savaşma Hakkı
13.3. Halkların Yasasının Dış Politikada Yol Göstericiliği
14. Haklı Savşl Doktrini: Savaşın Yürütülmesi
14.1. Savaşın Yürütülmesini Sınırlayan İlkeler
14.2. Devlet Adamı İdeali
14.3. Olağanüstü Aciliyet İstisnası
14.4. Devlet Adamlığının Başarısızlığı
14.5. Siyasal Kültürün Önemi
14.6. Hıristiyan Doktrini ile Karşılaştırma
15. Zorluk İçindeki Toplumlar
15.1. Olumsuz Koşullar
15.2. Yardım Etme Yükümlülüğü İçin Birinci Kural
15.3. İkinci Kural
15.4. Üçüncü Kural
15.5. Yardım Etme Yükümlülüğü ve Yakınlık Duygusu
16. Halklar Arasında Dağılım Adaleti Üzerine
16.1. Halklar Arasında Eşitlik
16.2. Halklar Arasında Dağılım Adaleti
16.3. Kozmopolit Görüş ile Tezat

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Sonuç
17. Kamusal Akıl ve Halkların Yasası
17.1. Halkların Yasası Etnosantrik Değildir
17.2. Düzgün Halklara Karşı Hoşgörü
18. Toplumsal Dünyamızla Uzlaşma
18.1. Halklar Topluluğu Mümkündür
18.2. Uzlaşmanın Sınırları
18.3. Nihaî Düşünceler

KAMUSAL AKIL DÜŞÜNCESİNİN YENİDEN ELE ALINMASI
1. Kamusal Akıl Düşüncesi
2. Kamusal Aklın İçeriği
3. Demokraside Din ve Kamusal Akıl
4. Kamusal Siyasal Kültürün Genel Bakışı
5. Temel Yapının Parçası Olarak Aile Üzerine
6. Kamusal Akıl ile İlgili Sorular
Dizin

Hiç şüphesiz 20. yüzyılın en önemli siyaset felsefecisi olarak görebileceğiniz John Rawls,düşüncelerinin bu kadar etkili olmasını yazılarındaki tavizsiz kurumsal ağırlığın gerektirdiği dikkati,derinlik ve kavrayışıyla telafi etmesine borçlu..
Thomas Nagel,New Republic

_

John Rawls

John Rawls 1921 yılında ABD’nin Maryland eyaletinin Baltimore kentinde doğdu. Kent School ve Princeton Üniversitesi’nde gördüğü eğitimin ardından 1950’de Princeton’dan doktor ünvanını aldı. 1962 yılına Harvard Üniversitesi Felsefe bölümüne katılıncaya kadar Princeton, Cornell ve MIT Üniversitelerinin felsefe bölümlerinde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Kasım 2002’de vefat edene dek Harvard Üniversitesi’nde emeritus profesör olarak görev yapan Rawls, 21. yüzyılın en önemli siyaset kuramcılarından ve liberal görüşün önde gelen savunucularındandı. Eserleri arasında; A Theory of Justice (1971), Political Liberalism (1993), Law of Peoples (1999), Lectures on the History of Moral Philosophy (2000) yeralmaktadır.