Bu kitap açık erişim olarak yayınlanmaktadır.

Okumak için Tıklayınız.

Japonya’nın iktisadi ve sosyal tarihini ele alan bu eser, sanayileşme ve ekonomik gelişmeleri incelerken, Japon tarihini alt dönemlere ayırıyor ve her dönem için toplumsal, siyasi ve iktisadi gelişmeleri tartışıyor. Japon modernleşmesini, ekonomik dönüşüm ve değişim tarihlerini ayrıntılı bir şekilde anlatan bu çalışma, Batı dışı bir coğrafyada ortaya çıkan ilk sanayi ve bilim/teknoloji devriminin yarattığı bölgesel dönüşümleri de anlamamızı sağlıyor.

Doç. Dr. Ali Akkemik’in toplam üç ciltten oluşacak bu eserinin ikinci cildi, 1945 İşgal Dönemi’nden başlayarak savaş sonrası Japonya ekonomisi ve hızlı büyümeyi ele alarak 1971 yılına kadar geliyor. İlk bölümde İşgal Dönemi’ni, savaş suçlularının yargılanmasını, seçimler, işçi hareketleri, siyasal mücadeleleri konu ediniyor.

Yazar ikinci bölümde ise ekonominin yeniden imarını ele alıyor ve kurumsal reformlar, mekroekonomik politikaları ele alırken sanayi politikaları ve endüstriyel üretimi de değerlendiriyor. Üçüncü bölümde siyasi istikrarla birlikte hem iç hem de dış siyasi gelişmelere değiniyor. Dördüncü bölümde hızlı büyümeyi derinlemesine ele alan yazar, beşinci bölümde hızlı büyümede sektörel gelişmeleri yorumluyor. Savaş sonrası politik ekonomiye altıncı bölümde yer veren yazar, son iki bölümde tarım, madencilik, sanayi ve hizmet alanlarındaki büyük firmaları analiz ediyor.

Son olarak, “Ekler” bölümü okura, 1945-1971 yılı arasındaki Japonya siyasal hayatına ilişkin kapsamlı bilgiler sunuyor: Dönem adları ve tarihleri, bakanlar ve başbakanlar. Bunun yanında bu ek bölümde, kitapta geçen Japonca terimlere ilişkin bir sözlük ile kişi ve yer adları listeleri Japonca yazılışlarıyla birlikte yer alıyor

 

Akkemik’in bu kapsamlı çalışması, birçok spekülasyona tabi tutulan Japon modernleşmesinin birtakım romantik mucizeler, gelenekçilik, dindarlık gibi hayalî nedenlerle olmayıp, somut gerçeklere dayalı olup, toplumların koşulları ve siyasi aktörlerin politikalarından kaynaklandığını gösteren, Türkiye’de ender olan özgün araştırma ve çalışma alanına kıymetli bir katkıda bulunacaktır.
Prof. Dr. Selçuk Esenbel, Boğaziçi Üniversitesi, Asya Çalışmaları Merkezi

Tablo Listesi
Şekil Listesi
Önsöz

Kitap Hakkında
Japonca Yazım Hakkında
Teşekkürler

 

1 İşgal Dönemi (1945-1952)
Japonya’nın İşgali (1945)
Savaş Sonrasında Kurulan Yeni Dünya Düzeni
Savaş Sonrasındaki Sosyal Sorunlar
Özgürlüklerin Genişletilmesi ve Demokrasinin Tesisi
Savaş Suçlularının Yargılanması (1946-1948)
Yeni Anayasa (1947)
Seçimler ve Siyasetteki Gelişmeler (1946-1952)
Soğuk Savaş ve Komünizmle Mücadele (1948-1952)
GHQ Tarafından Gerçekleştirilen Reformlar
İşçi Hareketleri ve Sendikalar (1945-1952)

 

2 Ekonomide Yeniden İmar (1945-1955)
Savaş Sonrasındaki Ekonomik Büyüme Performansı
İşgal Dönemindeki Kurumsal Reformlar
Savaş Sonrasında Makroekonomik Politikalar
Dodge Line ve Kore Savaşı (1948-1952)
Sanayi Politikaları ve Endüstriyel Üretimin Canlanması (1949-1952)
Yeniden İmar Döneminde Dış Ticaret Politikaları

 

3 Siyasi İstikrar (1952-1971)
Parlamenter Sistemin Yapısı ve Siyaset
Siyasetteki Gelişmeler
Savaş Sonrasında Uluslararası İlişkiler
Sosyal Gelişmeler

 

4 Hızlı Büyüme (1955-1971)
Hızlı Ekonomik Büyüme Performansı ve Nedenleri
Hızlı Büyüme Dönemindeki Ekonomik Planlar
Makroekonomik Politikalar
Hızlı Büyüme Döneminde İşçi-İşveren İlişkileri
Hızlı Büyüme Döneminde Sanayi Politikaları
Hızlı Büyümenin Sosyal Maliyetleri: Şehirleşme Sorunları ve Çevre Kirliliği
Hızlı Büyüme Döneminde Dış Ticaret Politikaları ve Ekonomide Serbestleştirme
Uluslararası Ekonomik Sistemle Bütünleşme
Bilim ve Teknoloji Politikaları
Şirket Yönetişimindeki Değişim ve Keiretsular
Savaş Sonrasındaki Büyük Keiretsular

 

5 Sektörel Gelişmeler
Savaş Sonrasında Ortaya Çıkan İkili Yapı
Tarım
Madencilik
İmalat Sanayileri
Sanayi İşgücü Üretkenliğindeki Artış
Enerji
İnşaat
Finans ve Bankacılık
Ticaret
Ulaştırma Hizmetleri
İletişim ve Bilişim Hizmetleri
Diğer Hizmetler

 

6 Savaş Sonrası Japonya’nın Politik Ekonomisi
Savaş Dönemi Ekonomi Politikaları ve Savaş Sonrası Ekonomi Politikaları ve Kurumları Üzerindeki Etkisi
Savaş Sonrası Sanayi Politikalarının Politik Ekonomisi
Hızlı Büyümenin Politik Ekonomisi
Japon Devletinin Zayıflığı
Hızlı Büyüme Dönemi ve Sonrasında İşçi Hareketleri ve İşgücü Politikaları

 

7 Büyük Firmalar (1): Tarım, Madencilik ve Sanayi
Tarım
Madencilik
Hafif Sanayiler
Ağır Sanayiler

 

8 Büyük Firmalar (2): Hizmetler
Ulaştırma, Nakliye ve Lojistik Hizmetleri
İnşaat
Bilişim, İletişim ve Eğlence Hizmetleri
Finans, Sigortacılık ve Bankacılık
Büyük Bölgesel Bankalar
Ticaret
Otel ve Konaklama Hizmetleri
İnsan Kaynakları Hizmetleri
Reklam Hizmetleri
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Diğer Hizmetler

 

Ekler
Hükümetlerde Görev Yapan Başbakanlar ve Bakanlar
Başbakanlar
Kitapta Geçen Japonca Terimler
Kitapta Geçen İnsan İsimlerinin Japonca Yazılışı
Kaynakça
Kişi Dizini
Şirketler Dizini
Genel Dizin

_

K. Ali Akkemik

Doç. Dr. K. Ali Akkemik, 1999 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde ekonomi alanında lisans eğitimini tamamlamasının ardından 2006 yılında Japonya’da Nagoya Üniversitesi’nden uluslararası kalkınma alanında doktora derecesini almıştır. 2007-2011 yılları arasında Başkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü ve ODTÜ Asya Çalışmaları Bölümü’nde çalışmıştır. 2011-2017 yılları arasında Kadir Has Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmıştır.

Aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi Asya Çalışmaları programında dersler vermiştir. Eylül 2017 tarihinden itibaren Japonya’da Yamaguchi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde görev yapmaktadır. Çalışma alanları arasında kalkınma iktisadı, Asya ekonomileri, hesaplanabilir genel denge modelleri ve sosyal hesaplar matrisi ile politika analizi bulunmaktadır.