İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde düzenlenen iki uluslararası konferansa sunulan bildirilerden oluşan bu derlemede, 1960lı yıllarla birlikte Türkiye ile Batı Avrupa ülkeleri arasında hızlanan göç olgusundan sonra ortaya çıkan ulusaşırı düzlem siyasal, toplumsal, ekonomik ve kültürel açıdan ayrıntılı olarak ele alınıyor. Bizler için “Almancı” Batılılar için ise “yabancı” olan insanlarımızın deneyimlerine odaklanan kitapta, disiplinlerarası bir nitelik taşıyan bildiriler siyaset biliminden ekonomiye, sosyolojiden antropolojiye, uluslararası ilişkilerden kültürel değişimlere, demografiye kadar birçok disiplinin oluşturduğu ortak alandaki çalışmaları içermektedir. Uluslararası Göç Süreçleri ve Güvenlik Tartışmaları, Ulusaşırı Alanda Almanya Türkleri, Diğer Ülkeler, Madalyonun Diğer Yüzü Türkiye adlı dört bölümden oluşan bu çalışmanın Türkiyedeki göç araştırmaları için önemli bir kaynak olacağına inanıyoruz.

ÖNSÖZ Türkiye Göç Araştırmalarında Alternatif Yaklaşımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Uluslararası Göç Süreçleri ve Güvenlik Tartışmaları
1 Türk Dış Göçünün Aşamaları: 1950’li Yıllardan 2000’li Yıllara
Nermin Abadan-Unat
2 Göç-Güvenlik Bağı: 11 Eylül Öncesi ve Sonrasında Göç ve Güvenlik
Thomas Faist
3 Göç: Eleştiri ve Politika Ötesi
Bülent Diken
4 Ulusaşırı Türk Milliyetçiliği: Yurtdışında Yaşayan Türklerin Milliyetçilik Tanımı
Riva Kastoryano

İKİNCİ BÖLÜM Ulusaşırı Alanda Almanya Türkleri
5 Almanya’da Göç Olgusu ve Nüfus Gelişimi: Tarihçe ve Geleceğe Bakış
Rainer Münz
6 Yabancılar ve Türklerin Alman Emek Pazarına Entegrasyonu: Birçok Sorun
Elmar Hönekopp
7 Göç Alan Ülkelerin İşgücü Piyasalarındaki Gelişmeler ve Göçmen İşgücüne Talep: Almanya Örneği
Gülay Toksöz
8 Göçte Cinsiyet ve İstihdam
Czarina Wilpert
9 Eğitim ve Öğretim Sürecinde Bir Kaynak Olarak Çokdillilik
Ursula Neumann
10 Almanya’daki Türk Kökenli Genç Göçmenlerin Topluma Entegrasyonu: Kültürlerarası Eğitim
Ursula Boos-Nünning
11 Devletler, Azınlıklar ve Korkunun İktidarı: Euro-Türkler ve Avrupa Birliği
Ayhan Kaya
12 Almanya’da İşçi Göçünün İhmal Edilen Boyutu: Birinci Nesil Türkiyeli İşçiler ve Yaşlılık Yoksulluğu
Bahar Şahin
13 Almanya’ya Göç: Düğün Video Filmleri, Aile Fotoğrafları ve Sanal Yakınlıklar
Barbara Wolbert
14 Türkiye-Almanya Arasında Ulusaşırı Aile Göçü, Kuşaklarda Aidiyetlerin Dönüşümü ve “Çokmekânlı Etnografya”
Halil Can

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Diğer Ülkeler
15 Ulus, Cemaat ve Diyaspora Arasında Çokmekânlı Aidiyet İcraları: Montreal’de Bir Türk Bayramı
Sırma Bilge
16 İsveç’te Yaşayan Türk Kadınlarının Sosyal İlişki Ağları, Evlilik ve Boşanma Durumları
Aylin Akpınar
17 Bir Paris Banliyö Mahallesindeki Türk Göçmen Kadınlarının Gündelik Yaşamı
Elif Aksaz
18 Batı Avrupa’da Yaşayan Türk “İthal Gelinler” ve Entegrasyon Sorunları: Belçika Örneği
Şebnem Koşar-Akçapar
19 Göçmenlik Deneyimine Kozmopolit Perspektiften Bakış
Asu Aksoy

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Madalyonun Diğer Yüzü Türkiye
20 Türkiye’nin Göç Tarihindeki Değişik Kategorileri
İlhan Tekeli
21 Türkiye’deki Avrupa Birliği Yurttaşları: Siyasal ve Toplumsal Katılımın Önündeki Engeller
Bianca Kaiser
22 İç Göç-Dış Göç İlişkisi: Ankara-Mamak’taki Bir Alevi Gecekondu Mahallesi Üzerinden Açılımlar
Tahire Erman
23 İstanbul’da Iraklı Katolik Keldani Göçmenler: Transit Göç ve Ulusaşırı Dini Ağlar
Didem Danış
Kaynakça
Dizin

_