Bu kitap açık kaynak olarak yayınlanmaktadır.

Okumak için Tıklayınız.

Koruma, Kabul ve Entegrasyon, 2017 Aralık ayında başlayan ve 2021 Mart ayında sona eren uzun soluklu bir Avrupa Birliği Ufuk 2020 bilimsel araştırma projesi olan “RESPOND: Avrupa ve Ötesinde Kitlesel Göçün Çok Düzeyli Yönetişimi” başlıklı araştırmanın Türkiye ayağında yapılan çalışmanın ürünüdür.

Ayhan Kaya, Susan Beth Rottman, N. Ela Gökalp Aras ve Zeynep Şahin Mencütek’ hazırladığı bu çalışmada, Türkiye’deki göçmen koruma, kabul ve entegrasyon politikalarına, düzenlemelerine, uygulamalarına ve deneyimlerine kapsamlı bir bakış açısı sağlamak için farklı kaynaklardan veri derlemektedir.

Ayrıca eğitim, işgücü piyasası, barınma, sağlık hizmetleri ve sosyal hizmetler gibi göçmen kabulünün, korumasının ve entegrasyonunun farklı boyutlarına ilişkin faaliyet gösteren resmi ulusal ve uluslararası kurumların yöneticileri ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile yapılan yarı yapılandırılmış mülakatların çizdiği resmi de ortaya koymaktadır.

Şekil ve Tablo Listesi
Kısaltma Listesi
Yazarlar
Teşekkürler

Giriş
Koruma, Kabul ve Entegrasyon: Türkiye'de Mültecilik
Ayhan Kaya - Susan Beth Rottmann
N. Ela Gökalp Aras - Zeynep Şahin Mencütek
Yöntem

1 Uluslararası Koruma ve Geçici Koruma
N. Ela Gökalp Aras - Zeynep Şahin Mencütek
Giriş
Uluslararası Korumanın Kavramsal Çerçevesi
Türkiye'de Uluslararası Korumaya İlişkin 2011 Sonrası Önemli Değişiklikler ve Gelişmeler
Koruma Alanında Yasal ve Kurumsal Çerçevenin Arka Planı
Türkiye'deki Uluslararası Korumaya ve İstatistiklere Genel Bir Bakış
İlgili Yasal Çerçeve
İlgili Kurumsal Çerçeve
Uluslararası ve Geçici Korumaya İlişkin Resmi Söylem
Uluslararası ve Geçici Koruma : Uygulamalar, Deneyimler ve Algılar
Alan Çalışmasından Yansımalar (Mezo Düzey)
Mikro Düzey Analizinden Yansımalar
Uluslararası Koruma ve Hassas Gruplar
Örnek Uygulamalar
Sonuç
Politika Önerileri
Kaynakça

2 Geçiçi Koruma Altındaki Kişilerin Kabulü
Ayhan Kaya
Giriş
Göçmen Kabul Politikaları ve Yasal Düzenlemeler: Çok-Katmanlı Bir Bakış Açısı
Ulusal Politikalar ve Düzenlemeler
Yasal Düzenlemeler
Yabancılara Dair Söylemsel Siyasi Çerçeveler: "Göçmenler". "Misafirler ve "Yabancılar"
Kabul ve Kültürel Yakınlık
Siyasi Söylemdeki Değişiklikler: Geçicilik, Kalıcılık ve Geri Dönüş
Maddi Kabul Şartlarının Şekilleri ve Seviyeleri
Kabul Şartlarının Azaltılması ve/veya Kaldırılması
Belediye Politikaları ve Düzenlemeleri
Göçmen Kabul Uygulamaları
Barınma
Eğitime ve İşgücü Piyasasına Erken Erişim
Hizmetler ve Ödenekler
Yetkililer, Sivil Aktörler ve Yerel Toplumla Karşılaşma
Sonuç: Zorluklar, Beklentiler ve Politika Önerileri
Kaynakça

3 Geçiçi Koruma Altındaki Kişilerin Entegrasyonu
Susan Beth Rottmann
Giriş
Entegrasyonu Kavramsallaştırma
Kabulden Entegrasyona
Entegrasyon Politikaları: Yasal, Politik ve Kurumsal Çerçeve
Türkiye'nin Göç Politikasına Kısa Bakış
Entegrasyon(suzluk) Politikası ve Söylem
Başlamadan mı Bitti? Siyasi Kutuplaşma ve Geri Dönüş Söylemleri
Kısmi ve Zayıf Entegrasyonun Yönetişimi
205 Entegrasyon Yönetişim Aktörleri, Programlar ve
Farklılaşmış İçerme
Devlet Aktörleri
Belediyeler
Uluslararası Kuruluşlar ve Uluslararası/Ulusal STK'lar
Yerli Topluluklarda Entegrasyon
İşgücü Piyasası
İstihdam Tedbirleri ve Sosyoekonomik Veriler
İstihdam Deneyimleri
İstihdam Eğitimi ve Nitelikler
Girişimcilik
Eğitim
Örgün Eğitime Genel Bir Bakış
Okula Erişim
Okullarda Eğitim Deneyimleri
Yetişkin Eğitim
Dil Eğitimi
Üniversite Eğitimi
Konut ve Mekansal Entegrasyon
Mekansal Yerleşim ve Taşınma
Sağlık
Sağlık Hizmetlerine Erişim
Akıl Sağlığı Sorunları ve Tedaviye Erişim
Vatandaşlık ve Toplumsal Cinsiyet
Vatandaşlığa Erişim
Sivil Katılım ve Aktif Vatandaşlık
Siyasi Katılım ve Organizasyon
Toplumsal Cinsiyet: Toplumnsal Göçmen Erkekler ve Kadınlar
Sonuç
Kaynakça
Dizin

_

Ayhan Kaya

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Bölümü öğretim üyesidir. 2011 yılı itibariyle Avrupa Birliği Komisyonu tarafından Jean Monnet Profesörü olarak ödüllendirilmiştir. 2016-2017 Akademik yılında Floransa’da bulunan European University Institute içinde Jean Monnet Fellow olarak araştırmalarını yürüten Avrupa’da Yükselen Aşırı Sağ hareketler ve Türkiye’deki Suriyeli Mülteciler konusunda araştırmalarını yürüten Kaya’nın, diyasporalar, kimlik, uluslararası göç, etnisite, milliyetçilik, çokkültürcülük, yurttaşlık, ulusaşırı alan, mülteciler, popülizm ve sürdürülebilir kalkınma gibi konular hakkında kitap, makale ve tercümeleri vardır. Kaya, 2013 Yılında Aziz Nesin Profesörü olarak Almanya’da Viadrina Avrupa Üniversitesi’nde ve 2011 yılında da Willy Brandt Profesörü olarak İsveç’te Malmö Üniversitesi’nde araştırmalarına devam etmiş ve dersler vermiştir.
Berlin’deki Küçük İstanbul (Büke Yayınları, 2000); Sicher in Kreuzberg: Constructing Diasporas (transcript verlag, 2001); Euro-Türkler: Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinde Köprü mü Engel mi? (Ferhat Kentel ile birlikte, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2005; İngilizce baskısı CEPS Brüksel, 2005); Ferhat Kentel ile Belçika-Türkleri (King Baudouin Vakfı, 2008); Islam, Migration and Integration: The Age of Securitization (Palgrave, 2012) ve Europeanization and Tolerance in Turkey: The Myth of Toleration (Palgrave, 2013) adlı eserleri kaleme almıştır. Uluslararası İlişkilerde Sınır Tanımayan Sorunlar (Günay Göksu Özdoğan ile birlikte, Bağlam Yayınları, 2004); Türkiye’de Çoğunluk ve Azınlık Politikaları: AB Sürecinde Yurttaşlık Tartışmaları (Turgut Tarhanlı ile birlikte, TESEV Yayınları, 2005); Kökler ve Yollar: Türkiye’de Göç Süreçleri (Bahar Şahin ile birlikte, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2007); Türkiye’de İç Göçler: Bütünleşme mi, Geri Dönüş mü? (İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2009) ve 14. Yüzyıldan Günümüze Türkiye’ye Göçler (M. Murat Erdoğan ile birlikte, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2015) adlı kitapları derlemiştir. Ayrıca Emre Işık ile birlikte Toplumbilim Dergisi Kültürel Çalışmalar Özel Sayısı (Sayı 14, Ekim 2000) şeklinde bir dergi derlemesi mevcuttur. Friedrik Barth, Etnik Gruplar ve Sınırları (Seda Gürkân ile birlikte, Bağlam Yayınları, 2000) ve T. H. Marshall ve Tom Bottomore, Toplumsal Sınıflar ve Yurttaşlık (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2006) şeklinde iki çeviri kitap yayınlamıştır. Kaya, 2003 yılı Sosyal Bilimler Derneği Araştırma ödülü ile 2005 yılı Türkiye Bilimler Akademisi Ödülüne layık görülmüştür. Kaya, Bilim Akademisi üyesidir.


N. Ela Gökalp Aras


Susan Beth Rottman


Zeynep Şahin Mencütek