Kurumsal itibarı tehdit eden bir durum olan kriz, iyi yönetilemediğinde, firmaların itibarından beklenen ve itibarın avantajları olarak kabul edilen birçok faydanın kaybına yol açabilir. Kriz ortamında bilgi toplamada ve karar almada yavaş hareket etme kriz karşısında başarı oranını düşürür ve bu durum sadece örgütü değil örgüt ile ilişkili üçüncü kişileri de olumsuz etkiler._x000D_
_x000D_
Kriz yönetimi, bir karar alma işlemidir.Kurumsal itibarın finansal, operasyonel ve stratejik değerini korumak adına, dört önemli stratejik alanda hareket edilir: Ayıklanma, mevcudu koruma, gelişme ve geleceği kurgulama._x000D_
_x000D_
Diğer taraftan, krizi etkin bir şekilde yönetebilme ve itibarı koruma adına kullanılabilecek temel araçlardan birisi de kriz iletişimidir. Kaynak ile alıcı arasındaki bilgi değişimi olarak tanımlanan iletişim, hem içe hem de dışa yönelik iki boyuta sahiptir ve esasında itibarın da oluşumundaki temel faktörlerden birisidir._x000D_
_x000D_
Konusunda uzman birçok yazarın makalelerinden oluşan Kriz Yönetimi, bir krizin doğası hakkında değişik çözümlemeler yaparken, nasıl aşılabileceğine dair çok farklı yaklaşımlar sunarak, kriz olgusunu ayrı cephelerden görmemize olanak sağlıyor ve alınacak yöntemler konusunda ipuçları veriyor._x000D_
_x000D_
Charles Darwin’in de dediği gibi, “Canlıların uzun ömürlü olanları; en güçlüleri olmadığı gibi, en akıllıları da değildir. Uyum yeteneği en yüksek olanlarıdır.”

 

Yönetim - Organizasyon

Kurumsal İtibar ve Kriz Yönetimi: Kurumsal İtibarı Korumada Kriz İletişiminin Rolü
Institutionelle Reputation und Krisenmanagement: Die Rolle der Krisenkommunikation für den Schutz der institutionellen Reputation
Institutional Reputation and Crisis Management: The Role of Crisis Communication for the Protection & Preservation of the Corporate Reputation
A. Asuman Akdoğan - Ayşe Cingöz

Kriz Yönetimi Stratejileri ve Kriz Sonrası Yeniden Yapılanma
Die Strategien des Krisenmanagements und Restrukturierung der Unternehmen
Strategies of Crisis Management and Post - Crisis Restructuring
Tuncer Asunakutlu - Serkan Dirlik

Kriz Koşullarında İşyerlerinin “Alternatif Tepki Stratejileri”
Alternative Reaktionsstrategien der Unternehmen in Krisensituationen
Alternative Response Strategies of Companies in Crisis Situations
Rüştü Bozkurt

Örgütsel Krizlere İlişkin Algısal Farklılıklar: İnovasyon ve Girişimcilik Stratejileri ile Krizleri Fırsata Dönüştürmek
Wahrnehmungsdifferenzen bei Krisensituationen in Organisation: wie aus Krisen durch Innovation und unternehmerische Strategien Chancen entstehen
Perceptional Differences in Organizational Crisis: Turning Crisis into Opportunities through Innovation and Entrepreneurship Strategies
Ahmet Emre Demirci

Örgütsel Kriz Kavramı ve Örgütsel Değişkenler ile Kriz Arasındaki İlişkilerin İrdelenmesi
Organisationskrise als Begriff und die Analyse der Beziehung zwischen den Organisationsveränderlichkeiten und Krisen
The Concept of Organizational Crisis and an Analysis of the Relationships between Organizational Variables and Crisis
Esin Can Mutlu - Pınar Büyükbalcı

Bilgi Yönetimi

İşletmelerde Kriz Yönetiminde Bir Erken Uyarı Sistemi: Kurumsal Kaynak Planlaması - ERP
Frühwarnungssystem in Organisationen durch Krisenmanagement: Enterprise Resource Planning (ERP)
An Early Warning System in Organizations Throughout the Crisis Management: Enterprise Resource Planning (ERP)
Adnan Sevim - Arda Sürmeli

Kriz Yönetiminde Enformasyon Lojistiği Uygulamaları
Informationslogistik - Anwendungen im Krisenmanagement
Information Logistics Applications in Crisis Management
Yücel Yılmaz

Finansman

Değer Zinciri Kapsamında İyileştirme Önlemleri
Sanierungsmassnahmen entlang der Wertkette
Restructuring Measures along the Value Chain
Alfred Gutschelhofer

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme (KOBİ) Örneğinde Başarısızlık, Başarısızlığın Öngörülmesi ve Başlıca İyileştirme Önerileri
Der Misserfolg in kleineren und mittleren Unternehmen: Genutzte Methoden in Hinsicht auf Misserfolg und Verbesserungsvorschläge
Company Failures, Prediction of Failure and Company Turnaround Suggestions from the Standpoint of Small and Medium - Size Enterprises
A. Osman Gürbüz

Kriz Aşamasında Şirketlerde Finansal Planlama Faaliyetleri
Finanzplanmaßnahmen von Unternehmen in Krisensituationen
Financial Planning Activities in the Companies at the Crisis Stage
Ahmet Köse - Nihat Solakoğlu

İşletmelerde Kriz Döneminde Kredi Denetimi
Kreditprüfung in der Unternehmenkrise
Credit Rating of Companies in Crisis
Wolfgang Nadvornik - Tanja Schusching

İyileştirme Finansmanı
Sanierungsfinanzierung
Corporate Restructuring Finance
Helmut Pernsteiner

İflasın Ertelenmesi Öncesi ve Sonrasında Finansal Planlama ve Kontrol
Finanzplanung und –Kontrolle vor und nach der Liquidationsaussetzung
Financial Planning and Control Before and After the Postponement of Bankruptcy
Münir Şakrak

Kriz Koşullarındaki İşletmelerde Finansal Yeniden Yapılandırma
Finanzwirtschaftliche Sanierungsmassnahmen bei Unternehmen in Krisensituationen
Financial Restructuring of Companies under Crisis Conditions
Ayşe Gül Yılgör

Muhasebe

Kriz Yönetimindeki İş Olasılık & İş Sürekliliği Planlamaları ve Muhasebe Bilgi Sisteminin Rolü
Contingency und Continuity Planungen im Krisenmanagement als Controllinginstrument
Contingency Planning and Continuity Planning in Crisis Management and the Role of Controlling
Çağla Ersen Cömert

Krizden Kurtulan Bir Şirketin Öyküsü: Delta Hava Yolları
Die Geschichte einer Krisenüberwindung: Delta Air Lines – Fall
Emergence From Crisis: The Delta Air Lines Case
Mert Erer

Kriz Ortamındaki İşletmelerde Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanması
Segmentberichterstattung im Krisenmanagement
Financial Reporting for Operational Segments in Crisis Period
Ümit Gücenme Gençoğlu

“Krizsiz Gelişme veya Gelişmesiz Kriz Mümkün mü?” Paradigmasının Controlling ve Uluslararası Muhasebe Uygulamalarına İzdüşümleri
Die Projektion des Paradigmas “Wachstum ohne Krise oder Krise ohne Entwicklung möglich?” auf Controlling und internationale Rechnungswesen
Influences of the paradigm “Is progress without crisis possible or crisis without progress possible?” on Controlling and IFRS
Serhat Kutlan

UFRS Çerçevesinde Risklerin Raporlanmasının Erken Uyarı Sistemine Katkısı
Die Rolle der IFRS bei den Frühwarnsystemen
The Contribution of Risk Reporting in the Framework of the IFRS to the Early Warning Systems
Yakup Selvi - E. Handan Sümer Göğüş

Borca Batıklık Bilançosu ve İyileştirme Projesinin Teknik Yapısı
Sanierungsbilanz und Sanierungsplanung
Recapitalization Balance Sheet and Restructuring Planning
Haluk Sumer

Denetim

Kriz Yönetiminde İç Denetim'in Rolü
Rolle der internen Revision im Krisenmanagement
The Role of Internal Audit in Crisis Management
Ali Kamil Uzun - Gürdoğan Yurtsever

Pazarlama

Kriz Durumunda İşletmelerin Kurtuluş Yolu: Halkla İlişkiler
Öffentlichkeitsarbeit: Ein Ausweg in Zeiten der Krise
Public Relation: A Way out in Times of the Crisis
A. Bahar Ceritoğlu

Tüketici ve İşletme Perspektifinden Kriz Dönemlerinde Pazarlama Stratejileri: Pazarlama Karması Açısından Bir İnceleme
Marketingstrategien in Krisensituationen: eine Untersuchung des Marketing-Mix aus der Kundenund Unternehmensperspektive
Crisis Marketing Strategies: An Investigation of Marketing Mix from the Perspective of Customers and Businesses
A. Ercan Gegez

Krizin Öncü Göstergesi: Pazarlama
Marketing als Früherkennungsindikator der Krise
Leading Indicators of Crisis: Marketing
Sahavet Gürdal - Ceyda Aysuna

Müşteri Değeri Yönetiminin Kriz Dönemlerine Uyarlanması Üzerine Bir Analiz
“Kundenwertmanagement“ Eine Analyse des Anpassungsbedarfs in Krisenzeiten
Customer Value Management : An Analysis of the Need for Adaptation in Crisis Periods
Gülpınar Kelemci Schneider

İnsan Kaynakları

Mali Krizle Baş Etmede İnsan Kaynakları Yönetiminin Rolü
Die Rolle des Human Resources Management bei Bewältigung der Finanzkrisen
The Role of Human Resources Management in Coping with Financial Crisis
Zeynep Aycan - Hayat Kabasakal - Hilal Esra Erkovan

Hukuk

Ekonomik Kriz İçindeki İşverenin İş Hukuku Açısından Başvurabileceği Önlemler
Zu ergreifende Massnahmen des sich in der Wirtschaftskrise befindlichen Arbeitgebers
Available Precautions for Employers Affected by the Economic Crisis
Nurşen Caniklioğlu - Ercüment Özkaraca

Kriz Dönemlerinde İşletmelerde Vergi Politikası
Steuerplanung in Unternehmen bei Krisensituationen
Tax Policiy in the Period of Crisis
Şükrü Kızılot - Metin Taş

Kriz Yönetimi Çerçevesinde Türk Hukukunda Ticari İşletmelerin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Hukuki Çareler
Juristische Mittel im türkischen Recht bezüglich der Neustrukturierung des Handelsgewerbes im Rahmen des Krisenmanagements
Legal Resources in the Turkish Law about the Restructuring of the Business Enterprises in the Context of Crisis Management
Selçuk Öztek

Anonim Ortaklıkların Mali Durumunun Bozulması ve Sermaye Kaybı Nedeni ile Sona Ermesi
Verschlechterung der finanziellen Situation in Aktiengesellschaften und Liquidation als Konsequenz des Kapitalverlustes
The Deterioration of the Financial Situation in Joint Stock Companies and Dissolution as a Result of Capital Loss.
Ayşe Sumer - Ferah Türkoğlu
Dizin

_