Berch Berberoglu’nun Küresel Çağda Siyasal Sosyoloji isimli bu kitabı, Ortadoğu, Afrika ve Latin Amerika gibi az gelişmiş ülkelerin bulunduğu topraklardan Avrupa’ya, çeşitli toplumsal çerçevelerde sınıfın doğasını ve siyasetin toplumsal temellerini inceleyerek, devlet ve toplumun tarihî süreçteki kökenlerinin, günümüzdeki doğasının, gelişiminin ve değişiminin eleştirel bir analizini sunuyor.

_x000D_

Bu kitap, çağdaş küresel kapitalizm anlayışının analiziyle, küresel kapitalist sistemin günümüzde karşı karşıya olduğu krizi açıklıyor. 20. yüzyılda ortaya çıkan toplumsal hareketlerden, Rusya’daki sosyalist devrime, Arap Baharı gibi son dönemde meydana gelen toplumsal hareketlere de değinilerek, geçmişten günümüze, kapitalist devlet düzenine karşı mücadele veren toplumsal hareketleri inceleniyor.

_x000D_

Berberoglu, klasik ve çağdaş siyaset ve devlet teorilerini açıkladığı bu eserinde, aynı zamanda günümüzün önemli siyasal meselelerine detaylı bir şekilde değinerek, bunlarla güç ve siyaset alanında yapılan çalışmalar arasında bir bağlantı kuruyor. Siyaset sosyolojisi alanındaki çalışmalarda işlenen temaların kuramsal analizleriyle, sınıf ayrımının belirgin olduğu toplumlarda devletin rolünü ve siyasal gücü açıklamak için hayati önem taşıdığını vurguladığı sınıfsal ilişkileri inceliyor.

BİRİNCİ BÖLÜM Geleneksel Devlet Teorileri
Klasik geleneksel Devlet Teorileri
Hegel’in Devlet Teorisi
Siyaset ve Devlet Üzerine Klasik Seçkinci Teori
Mosca’nın Siyasi Seçkinler ve Devlet Üzerine Düşünceleri
Pareto’nun Seçkinler Dolaşımı ve Seçkinci Yönetim Üzerine Düşünceleri
Michels’in Bürokratik Düzen ve Devlet Üzerine Görüşleri
Weber’in Bürokrasi, İktidar ve Devlet Teorisi
Çağdaş Konvansiyonel Devlet Teorileri
Çoğulculuk
İşlevselcilik
Seçkinci Çoğulculuk
Eleştirel Seçkinci Teoriler
Neo-Weberci Teoriler
Sonuç

İKİNCİ BÖLÜM Marksist Devlet Teorileri
Klasik Marksist Devlet Teorisi
Devletin Sınıfsal Doğası
Kapitalist Devlet ve İdeolojik Hegemonya
Kapitalist Devlet, Sınıf Mücadelesi ve Devrim
Çağdaş Marksist Devlet Teorisi
Kapitalist Devlet Üzerine Poulantzas-Miliband Tartışması
Offe ve Hirsh’in Kapitalist Devletin İşlevleri Üzerine Görüşleri
Kapitalist Devletin Çelişkileri Üzerine Therborn ve Szymanski’nin Görüşleri
Nihai Gözlemler

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Devletin Kökenleri ve Gelişimi
Devletin Kökenleri
Şarki Despotik Devlet
Antik Köleci Devlet
Feodal Devlet
Feodalizmden Kapitalizme Geçiş

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Kapitalist Devletin Gelişimi
Avrupa’da Kapitalist Devletin Kökenleri
ABD’de Kapitalist Devletin Gelişimi
Savaş Sonrası Amerikan Devletinin Büyümesi

BEŞİNCİ BÖLÜM Gelişmiş Kapitalist Devlette Kriz
Amerikan Devletinin Krizi
Amerikan Ekonomik Krizi
ABD’de Sınıf Mücadelesinin Ortaya Çıkması

ALTINCI BÖLÜM Az Gelişmiş Ülkelerde Devlet
Latin Amerika’da Devlet
Asya’da Devlet
Afrika’da Devlet
Ortadoğu’da Devlet
Sınıf, Devlet ve Toplumsal Dönüşüm

YEDİNCİ BÖLÜM Küresel Ölçekte Devlet, Toplumsal Hareketler ve Devrim
Tarihî Arka Plan
Toplumsal Hareketlerin Doğmasına Yol Açan Faktörler
20. Yüzyılda Toplumsal Devrimler
Rusya’daki Sosyalist Devrim
20. Yüzyılın Sonları ve 21. Yüzyılın Başlarında Toplumsal Hareketler

SEKİZİNCİ BÖLÜM Sonuç
Kaynakça
Dizin

_

Berch Berberoğlu

Otuz beş yıldan uzun süredir ders verip araştırmalara rehberlik ettiği Reno’daki
Nevada Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde profesör ve bölüm başkanı, yüksek lisans çalışmaları yönetmenidir.
Dr. Berberoğlu sosyoloji, devlet, küreselleşme ve küresel çapta sınıf ve sınıfsal çatışmaların siyasal ekonomisiyle ilgili konular üzerine yirmi sekiz kitap ve pek çok makale yazıp düzenlemiştir. Yakın dönemdeki eserlerinin bazıları, The Globalization of Capital and the Nation-State [Sermayenin ve Ulus-Devletin Küreselleşmesi]; Nationalism and Ethnic Conflict: Class, State, and Nation in the Age of Globalization [Milliyetçi ve Etnik Çatışma: Küreselleşme Çağında Sınıf, Devlet ve Millet]; Globalization and Change: The Transformation of Global Capitalism [Küreselleşme ve Değişim: Küresel Kapitalizmin Dönüşümü]; The State and Revolution in the Twentieth Century: Major Social Transformations of Our Time [20. Yüzyılda Devlet ve Devrim: Zamanımızın Büyük Toplumsal Dönüşümleri]; Class and Class Conflict in the Age of Globalization [Küreselleşme Çağında Sınıf ve Sınıf Çatışması] ve Globalization in the 21st Century: Labor, Capital, and the State on a World Scale [21. Yüzyılda Küreselleşme: Dünya Çağında Emek, Sermaye ve Devlet]’tir.
Dr. Berberoğlu’nun uzmanlık alanları arasında siyasal sosyoloji, siyasal ekonomi, küreselleşme, sınıf analizi, kalkınma ve karşılaştırmalı tarihsel sosyoloji bulunur. En son eseri Beyond the Global Capitalist Crisis: The World Economy in Transition [Küresel Kapitalist Krizin Ötesi: Değişen Dünya Ekonomisi] 2012’de yayımlanmıştır. Şu an yeni kitabı America Beyond Empire: The Promise and the Vision for a New America in the 21st Century [İmparatorluğun Ötesinde Amerika: 21. Yüzyılda Yeni Bir Amerika Vaadi ve Hayali] üzerinde çalışmaktadır ve bu eser 2013’te Paradigm Publishers tarafından yayımlanacaktır.
Dr. Berberoğlu, doktorasını 1977’de Oregon Üniversitesi’nde sosyoloji alanında yapmış, lisans ve yüksek lisans derecelerini ise 1972 ve 1974’te Central Michigan Üniversitesi’nden almıştır. Ayrıca 1970’lerin başlarında Binghamton’daki State University of New York’ta da lisans üstü çalışmalar yürütmüştür.