Günümüzde birçok toplumsal olguyu açıklarken Modernite Kuramı merkezî bir çıkış noktası oluşturmaktadır. Modernizm üzerine farklı görüşler ortaya atılsa da, çağdaş insanın özgürleşmesinin ve bireyselleşmesinin, dolayısıyla kararlarını alırken geleneklerin ve toplumun kendine dayattığı kalıpları aşabilmesinin temelinde yatan etken olarak görülmektedir. Böylelikle, çağdaş dünyada modern insanın özerk birey ile eş anlamlı olduğu varsayılır._x000D_

Didem Arvas Balta bu çalışmasında, gündelik hayattaki pratiklerle bu varsayımların örtüşmediğini savunuyor. Özerk bireyin, modernite içinde inanç olgusunu sorgulayarak, bu noktada modernizm ile tutarlı olmayan bir boyut tespit ediyor.

_x000D_
Yazar dini inancın bir uzantısı olan örtünmenin özerklikle bağdaşmadığı fikrine karşı çıkarak, örtünmeyi tam tersine bir kendilik deneyimi olarak tanımlıyor. Bunun da modernite paradigmasının dışına çıkmadan açıklanabileceğini öne sürüyor. 1980’li yıllardan itibaren çeşitli sosyolojik araştırmalara konu olan örtünme kavramının, bireyselliğe değinmeden açıklanmaya çalışıldığı ve dolayısıyla örtünme deneyiminin tam anlamıyla irdelenemediği tartışmasıyla yola çıkarak, bu tür yaklaşımların örtünen kadını ötekileştirici ve kategorize edici nitelikte olduğunu savunan Balta, ikinci nesil örtünen kadın olarak tanımlanan eğitimli ve kentli kadını araştırma konusu yapan araştırmacıların, modernizm ile dini inanç arasında kurdukları karşıtlık temelinde ortaya koydukları tartışmalara karşı çıkıyor.

Giriş

BİRİNCİ BÖLÜM Örtünme Meselesinin Farklı Veçheleri
Kamusal Alanda Örtünme Sorunu Tartışmaları
Bir Beden Meselesi Olarak Örtünme
Örtünmenin Oryantalist Anlamları
Din ve İnanç Bağlamında Post-Seküler Yaklaşımlar
Çoğulcu Yaklaşım Modeli: Post Sekülarizm
Sekülarizmin Dinsel Kökenleri
Seküler Kadın Araştırmacıların Söyleminde Dile Getirilen Birey ve İman Deneyimi Arasındaki İlişki
Seküler Kadın Araştırmacıların Örtünen Kadına Yaklaşımlarındaki Özdüşünümsel Sorunlar
64 İkinci Nesil Örtünen Kadınların
Sosyolojik Araştırmalardaki Temsili

İKİNCİ BÖLÜM İslâmi Kesimin Kendi İçindeki Farklılıklar ve Çatışmalar
Örtünen Kadındaki Değişimin İlk Sesleri ve Feminist Yakınlaşmalar
Ataerkil Bir Zihniyetin Reddi
İslâmcı Feminizmden Bireysel Değişime Perspektif Değişti mi?
İkinci Nesil Örtünen Kadınların Ali Bulaç ile İmtihanı
Bir Öz-Bireyselleşme Öyküsü Olarak Örtünen Kadın
Modern Özneye Elveda, Sosyal Aktör ve Queer’a Merhaba

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Modern Kendilik (Self) Kavramsallaştırmaları
Sosyolojik Teorilerde Bireysel ve Sosyal Boyutlar Arasındaki Farklılığa Bakış
Diyalektik Kendilik Teorileri ve Yapı ve Aktör (Structure & Agency)
“I” & “Me” ve Diyalektik Etkileşim
Kendiliği Düşünme Aracı Olarak “I” & “Me” ile Yapı ve Aktör Arasındaki Benzerliğin Değerlendirilmesi
“I” & “Me” ve Din/İnanç Arasındaki İlişki
Modern Bir Kişilik Tipi Olarak Manevi Akışın İnsanı Autotelic
Modernite İçinde Otonom Kendiliğin İnançlı Olma Hali
İnanç ile Örtünme Arasındaki Doğrudan İlişki
Sosyolojinin Örtünme Deneyimine Yaklaşımındaki Sorunlar

Sonuç

Kaynakça

Dizin

Tezin tetikleyici ve itici gücünü, yazarın “ikinci nesil” olarak nitelediği eğitimli, kentli, örtünen kadınları araştırma konusu yapan ve birbirine benzer sonuçlara ulaşan üç seküler kadın araştırmacının çalışmaları oluşturuyor. Nilüfer Göle, Feride Acar ve Özlem Avcı’nın sırasıyla Modern Mahrem, Türkiye’de İslamcı Hareket ve Kadın, İki Dünya Arasında adlı çalışmalarındaki yaklaşımlarını ve ana argümanlarını sorunlu bulan Arvas, sosyolojinin bireysellik, kendilik gibi kavramları içinde deneyimleri de önceleyerek analizlerini gerçekleştiriyor. Modernizm ile din arasında kendiliğinden kurulan karşıtlık kuramını irdeleyerek çürütüyor.
Ayşegül Yıldırım Kara, 27 Şubat 2015, Star

https://www.star.com.tr/kitap/bir-modernizm-meselesi-olarak-basortusu-haber-1004649/

_

Didem Arvas Balta

2 Mayıs 1983’te İstanbul’da doğdu. Ortaöğretimini Açık Öğretim Lisesi’nde tamamladı. Ardından lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nde aldı. Aynı üniversitenin Kültürel İncelemeler Bölümü’nde yüksek lisansına devam etti. Bu kitabın konusu da olan tezini bitirerek Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde doktora çalışmasına başladı. Hâlen doktorasına devam etmektedir.