Türkiye son yıllarda etkileri toplumsal yaşamın her alanında hissedilen bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçmektedir. Bu süreç, bir taraftan Türkiye içi süreçleri ve gelişmeleri içerirken, diğer taraftan da, tarihsel bağlam olarak, Türkiye’nin küreselleşme ve Avrupalılaşma  süreçlerine yerleşik bir nitelik göstermektedir.  Yaşadığımız değişim ve dönüşüm sürecinin etkin ve verimli yönetimi, diğer bir deyişle, güçlü, adaletli ve demokratik bir Türkiye, ancak bireysel/kültürel hak ve özgürlüklerin normatif önceliğini vurgulayan bir demokrasi anlayışı, ve bu anlayış temelinde devlet-toplum/birey ilişkilerinin düzenlenmesiyle olanak kazanacaktır._x000D_
_x000D_
Bu noktada vatandaşlık, hem Türk siyasetinin devlet merkezli yapısının son dönemdeki çıkmazını gözler önüne seren Türk modernitesinin değişken doğasını anlayabilmek için “anlamlı bir sosyolojik ve normatif temel”, hem de Türkiye’nin gerek küreselleşme süreçleri, gerekse de AB’ye katılım için başlattığı üstyapısal değişimlerin devletin yönetim biçimi üzerindeki yansımalaranı izleyebilmek için “uygun bir kriter” olması açısından önemlidir._x000D_
_x000D_
E. Fuat Keyman ve Ahmet İçduygu tarafından derlenen ve konusunda uzman akademisyenlerin yazılarından oluşan Küreselleşme, Avrupalılaşma ve Türkiye’de Vatandaşlık, Türk cumhuriyetçi vatandaşlık modelinin farklı boyutlarını araştırarak, Türkiye siyasetinin toplumsal, siyasal ve ekonomik açıdan belirleyici faktörlerinin analizini içermekte; böylece okuyucuya Türk modernitesi ve demokrasisi ile ilgili kapsamlı bir açıklama sunmaktadır._x000D_
_x000D_
Bu kitabın, siyasal iktisat, karşılaştırmalı siyaset, küreselleşme, demokrasi ve sivil toplum, Avrupa incelemeleri, modernite sosyolojisi ve siyaset bilimi alanlarında araştırma yapan akademisyenler ve öğrenciler için de değerli bir kaynak oluşturacağını düşünüyoruz..

_

Ahmet İçduygu


E. Fuat Keyman

E. Fuat Keyman, Koç Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi, ve Koç Üniversitesi Küreselleşme ve Demokratik Yönetim Merkezi’nin direktörüdür. Demokratikleşme, küreselleşme, uluslararası ilişkiler ve Türkiye’de devlet-toplum ilişkileri üzerine çalışmaktadır. Keyman’ın Türkiye’de ve yurtdışında yayımlanmış çok sayıda kitap ve makale çalışmaları bulunmaktadır. Kitapları arasında, Globalization, State, Identity/Difference: Towards a Critical Social Theory of International Relations (Humanities Press, New Jersey, 1997); Türkiye ve Radikal Demokrasi (Alfa, İstanbul, 2000); Global-Yerel Eksende Türkiye (Alfa, İstanbul, 2000, Ali Yaşar Sarıbay ile birlikte); Liberalizm, Devlet, Hegemonya (Everest, İstanbul, 2002); Değişen Dünya, Dönüşen Türkiye (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2005);Citizenship in a Global World: European Questions and Turkish Experiences [Küreselleşen Dünyada Vatandaşlık: Avrupa Soruları, Türkiye Deneyimleri] (Routledge, Londra, Ocak, 2005, Ahmet İçduygu ile birlikte) ve Remaking Turkey: Globalization and Alternative Modernities (Türkiye’yi Yeniden-İnşa Etmek: Küreselleşme ve Alternatif Modernleşmeler) (Lexington, Oxford), Turkish Politics in a Changing World (Değişen Dünyada Türkiye Siyaseti, Ziya Öniş ile birlikte) (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları İstanbul 2007) ve Türkiye’nin İyi Yönetimi (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları İstanbul 2008) bulunmaktadır.