Modern dönemin en önemli ayırıcı unsurlarından biri, büyük ölçekte coğrafyanın ve bölgelerin, küçük ölçekte kentlerin ve mekânların tasarlanmasıdır. Toplumsal sınıfın yanı sıra etnisite, cinsiyet, kimlik, inanç gibi birçok kategoride eleştirilere tabi tutulan bugünün kentleri, yeni toplumsal hareketler ve yerel örgütlenmeler ile yeni mekân tasarımları için tartışmaya açılmıştır. Yaşadığımız dünyanın daha iyiye doğru dönüşümü için yapılan bu tartışmalar, ekonomik, politik ve toplumsal olarak büyük önem taşımaktadır._x000D_
_x000D_
Bu eserin ilk bölümünde mekânın tanımı, karakteri ve failliği gibi kavramsal çerçevesinin unsurlarını ele alan yazar, iktisadi mekân ile ekonomik coğrafya alanına giriş yapıyor. İkinci Bölüm’de, Anglo-Amerikan ve Batı Avrupa literatüründe ekonomik coğrafyanın gelişimini ve ardından, kurumsal ekonomik coğrafya yaklaşımını ele alan yazar, Marksist yaklaşım ile kapitalist kurumsal örgütlenmenin etkilerini bir arada inceliyor. Dördüncü Bölüm’de alandaki en güncel katkı olan evrimsel ekonomik coğrafya yaklaşımını ele alıyor; bu yaklaşıma özgü yol bağımlılığı ve çatallanma gibi kavramları inceliyor. Son bölümde, coğrafya ve iktisat disiplinlerinin yakınlaşmasını “yeni ekonomik coğrafya” modelleri üzerinden inceleyen yazar, merkez-çevre, kentsel sistem, endüstriyel yoğunlaşma modellerini ve eleştirilerini bir araya getiriyor._x000D_
_x000D_
Ekonomik gelişmişliğin nedeni ve sonucu olarak coğrafya, bir disiplin olarak 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren önemli çalışmalara konu olmuştur. Bu çalışmaları inceleyen, eleştiren ve bir sentez ortaya koyan Mekân ve Ekonomi isimli bu eser, bu alanda Türkçe literatüre önemli bir katkı sunuyor.

Giriş

BİRİNCİ BÖLÜM Mekân Üzerine
Mekânı Tanımlarken
Mekânın Düalistik Karakteri ve Onu Anlama Biçimlerimiz Üzerine
Mekâna Faillik Yüklemek
Mekânın Üretimine Dair
İktisadi Mekân

İKİNCİ BÖLÜM Anglo-Amerikan ve Batı Avrupa Ekonomik Coğrafyasının Gelişim Tarihi
Giriş
Ekonomik Coğrafyada Geleneksel ve Modern Ayrımı
Modern Ekonomik Coğrafya: Teorileşme ve Sayısal Devrim
Marksist Ekonomik Coğrafya ve Yeni Mekân Kavrayışı
Yeni Ekonomik Coğrafya ya da Kültürel Dönüş
Sonuç

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kurumsal Ekonomik Coğrafya Yaklaşımı
Giriş
Ekonomik Coğrafyada Kurumsal Yaklaşımın Yükselişinin Nedenleri
Kurumsal İktisadın Etkileri ve Kurumlar
Kurumlar ve Kurumsal Analiz Düzeyi
Diğer Sosyal Bilimlerde Kurumların Yükselişi ve Etkisi
Kapitalizmin Yeni Kurumsal Örgütlenme Mantığının Etkisi
Coğrafyada Kültürel Dönüşün Etkisi
Kurumsal Yaklaşımın Epistemolojik ve Metodolojik Olanakları Üzerine
Sonuç

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Evrimsel Ekonomik Coğrafya Yaklaşımı
Giriş
Evrimsel Ekonomik Coğrafya Nedir?
Neden Şimdi?
EEC’nin Analitik Çerçevesi ve Temaları
Firma Ölçeği ve Rutinler Teması
Sektörel ve Bölgesel Düzey: Endüstriyel Çeşitlilik ve Çatallanma Teması
Yol Bağımlılığı (Path Dependency) Teması ve EEC
Kurumsal Yapı ve EEC
EEC’nin Epistemolojik ve Metodolojik Olanakları Üzerine
Evrimsel Perspektifin İçe Dönük (Introspective) Karakteri Üzerine
Sonuç

BEŞİNCİ BÖLÜM Bir Başka “Yeni Ekonomik Coğrafya” ve İktisat ile Ekonomik Coğrafya Arasındaki Yakınlaşma Üzerine
Giriş
Coğrafyacılar ve İktisatçılar Arasındaki Yakınlaşma Üzerine
Heterodoks İktisatta Coğrafyanın İzleri
Dünya Bankası Raporu ve Politik Söylemde Ekonomik Coğrafya
Endüstriyel Kümelenmeler ve Bölgesel Uzmanlaşma Eğilimi
Krugman’ın Yeni Ekonomik Coğrafyası (YEC)
YEC Modelleri ve Genel Hatları
Merkez-çevre Modeli
Kentsel Sistem Modeli
Endüstriyel Yoğunlaşma Modeli
YEC Teorisinin Genel Eleştirisi
Sonuç
Sonuç
Kaynakça
Dizin

_

İrfan Kaygalak

Ege Üniversitesi Coğrafya Bölümü’nde lisans ve yüksek lisansını tamamladıktan sonra Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında kazandığı YÖK bursu ile aynı üniversitede doktorasını tamamlamıştır. Doktorasının bir yılını konuk öğrenci olarak İngiltere’de Durham Üniversitesi’nde geçiren Kaygalak, doktora çalışması kapsamında Türkiye’deki endüstriyel kümelenme dinamiklerine odaklanmış, endüstriyel kümelenme düzeyindeki bölgeselleşme eğilimlerine dikkat
çekmiştir. Yurt içinde değişik üniversitelerde öğretim üyesi olarak çalışan yazar, TÜBİTAK Doktora
sonrası araştırma bursu kapsamında 2015-2016 eğitim öğretim yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde The University of Toledo’da araştırmacı konuk öğretim üyesi olarak bulunmuştur. Türkiye’de endüstriyel kümelenme, kentleşme ekonomileri, sanayi coğrafyası, yenilikçi bilgi üretimi ve coğrafi yayılımı ile mekân teorisi konularıyla ilgili uluslararası ve ulusal dergilerde yayımlanan çeşitli çalışmaları bulunmaktadır. Uluslararası Bölge Bilimi Topluluğu (RSAI), Royal Geography Society (RGS) ve Bölge Bilimi Türk Milli Komitesi (BBTMK) gibi bilimsel dernek ve kuruluşlara üyeliği bulunan yazar, halen Balıkesir Üniversitesi Coğrafya Bölümü’nde öğretim üyesi
olarak çalışmaktadır.