Eğer gerçekçi ve doğru bir fiyat ödenirse, bir üniversitedeki herşey satılık mıdır ? ABD’deki üniversitelerin tek motivasyonu kâr mıdır? Amerikan üniversitelerinin öndegelen eğitimcilerinden, Harvard Üniversitesi öğretim üyesi, bir dönem Hukuk Fakültesi dekanlığı ve rektörlük de yapmış olan Derek Bok, bu kitabında özellikle 1975’ten bu yana üniversitelerin araştırma ve eğitim faaliyetlerinden nasıl para kazandıklarını; birçok üniversitenin patent sağlayan gelişkin programlarından ve kâr amacı güden uzaktan eğitim hizmetlerinden örnekler vererek anlatıyor.

BİRİNCİ BÖLÜM Ticarileşmenin Kökenleri

İKİNCİ BÖLÜM Taraflılığı Engellemek
İşDünyasından Alınacak Dersler
İş Dünyasından Alınacak Derslerin Sınırları
Bizi Bekleyen Sorunlar

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Spor
Kâr Canavarı
Düzeni Sağlama Çabaları
Akademik Zararlar
Mazeretler
Rektörlerin Çıkmazı
Sahalardan Alınan Dersler

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Araştırma
İlk Kaygılar
Gizlilik
Çıkar Çatışmaları
Şirketlerin Araştırma Sonuçlarını Etkileme Çabaları
76 Al›nan ve Henüz Al›nmayan Dersler
79 BEfi‹NC‹ BÖLÜM E¤itim
82 Kâr Amaçl› Ö¤retimin K›sa Tarihi
87 ‹nternet
92 ‹nternetin Belirsiz Gelece¤i
99 ALTINCI BÖLÜM Ticarileflmenin Yararlar› ve Zararlar›
102 Yararlar
102 Kârlar
103 Saikler
106 Zararlar
106 Akademik Standartlarda Erozyon
112 Akademik Camiaya Yönelik Zararlar
114 Üniversitenin ‹tibar›na Yönelik Riskler
116 Riskleri ve Kazançlar› Do¤ru De¤erlendirmek
v
119 YED‹NC‹ BÖLÜM Sporda Reform
124 Reformun Önündeki Engeller
127 Popüler 1. Lig Sporlar›nda Reform
130 Öteki Sporlar
132 1. Lig D›fl›ndaki Üniversiteler
135 SEK‹Z‹NC‹ BÖLÜM Araflt›rmada Dürüstlü¤ü
Muhafaza Etmek
140 Gizlilik
141 Ç›kar Çat›flmalar›
148 fiirket Deste¤ine Ba¤›ml›l›k
149 Ö¤retim Üyelerinin fiirketlerine Yat›r›m Yapmak
151 Çizgiyi Çekmek
153 DOKUZUNCU BÖLÜM E¤itimin De¤erlerini
Muhafaza Etmek
157 Kâr›n Rolü
160 Bölümler Aras› Kaynak Aktar›m›
161 Yönetici E¤itimi
163 Sertifika Programlar›
165 ‹nternetten Kâr Etmek
167 Reklamc›l›k ve Gizli Müfredat Kavram›
173 E¤itimin Kalitesini Art›rmak
179 ONUNCU BÖLÜM Kurallar› Hayata Geçirmek
183 Mütevelli Heyetleri
184 Ö¤retim Üyeleri
188 Üniversiteleraras› ‹flbirli¤i
189 Hükümetlerin Rolü
193 ON B‹R‹NC‹ BÖLÜM Kollar› S›vama Zaman›
205 Dizin

Kitapta öz olarak, üniversitelerin ticari faaliyetten kaçınamayacağı savunuluyor. Yazara göre üniversiteleri Devletin azalan fonları değil, piyasanın talebi girişimciliğe zorluyor.
Kadir Sev, 14 Kasım 2012, Solhaber

http://haber.sol.org.tr/yazarlar/kadir-sev/piyasa-ortaminda-universiteler-62396

_

Derek Bok

1930’da Pennsylvania’da doğdu. Sırasıyla Stanford Üniversitesi, Harvard Law School ve George Washington Üniversitelerinde öğrenim gördü. 1958’de ders vermeye başladığı Harvard Üniversitesi’nde 1968-1971 yılları arası Hukuk Fakültesi Dekanlığı ve 1971-1991 yılları arasında da üniversite rektörlüğü görevlerini yerine getirdi. Bok halen Harvard Hauser Center for Nonprofit Organizations’da faculty chair. Beyond the Ivory Tower (1984), Higher Learning (1986), Universities and the Future of America (1990), The Shape of the River (1998), Universities in the Marketplace (2003) ve Our Underachieving Colleges (2005) yüksek öğrenim konusunda yaptığı çalışmalardır. Amerikan hükümetinin iç problemleri çözmedeki yeterliliği üzerine çeşitli sponsorluklarla gerçekleştirdiği çalışmalarını da The State of Nation (1997) ve The Trouble with Goverment (2001) adlı çalışmalarında kitaplaştırmıştır. 2006’da Larry Summers’ın istifası üzerine Harvard Üniversitesi geçici rektörlüğüne geldi.