Zihnin işlevleri arasında yer alan düşlemleme, simgeleştirme ve düşünmeyi nasıl anlamlandırabiliriz? İnsanın diğer insana ve kendine yönelik yıkıcılığının ruhsal kaynakları nelerdir? Narsisist bireyin dinamiklerini ve grup içindeki narsisistik süreçleri nasıl yorumlayabiliriz? Ortaya konan tüm bu sorunsalı tartışmaya çalışan Psikanalitik Açılımlar, psikanaliz pratiğinde karşılaşılan ruhsal sağkalım, anlam arayışı, yorumlama gibi meseleler üzerinde de düşünmeye davet ediyor okuyucuyu.

 

Bir Oidipal örgütlenme türü olmadan simgeleştirme olmaz, iki farklı özne arasında bir üçüncü işlevi görecek ve birbiri için bir metaforlaştırma süreci kuracak bir ayrım olmadan da simgeleştirme olmaz. Uyarım kalkanı, her şeyden önce cinsiyetlerin ve nesillerin çifte farklılığının örgütleyici niteliğini kuran üçüncülüğün meyvesidir.

René Roussillon

 

Hataya düşerek sıklıkla yenilik veya gelişim gibi ele alınan mevcudiyet, birlik ve aynılık ile kendisiyle karşılaşmak düzeni bir hayli sarssa dahi üretken, hakiki farklılık ile yaratıcı başkalık. Ona ne denli kıymet verilse, gittikçe arttığı düşünülse de bilgi, kuşkusuz daima gölgesi cehaletin eşliğindedir.

Chris Joannidis

 

Ruhsal sağkalım kavramı, anne-Ötekinin ihtiyaçları alışını bebeğin içselleştirmesi üzerinde durur. Bebeğin… birincil ruhsal yaratıcılığı ile anne-Ötekinin bebeğin ihtiyaçlarına karşılık verebilme kapasitesi bağlamında sağ kalmakla kalmamak arasında gidip gelmesi arasındaki dinamik, öznenin iç dünyasını renklendirir, şekillendirir. Ve yeterince iyi gelişim, nesnenin ruhsal sağkalımına bağlıdır.

Jan Abram

 

[Ş]ekilsiz bizi benlik tarafından içsel süreçlerinin ve sınırlarının algılanması ve altbenlik tarafından dürtüsel süreçlerinin algılanmasının karşılaştığı sınırlara getiriyor… İçinden doğduğu bu sınırların yerlemsel, dinamik ve ekonomik boyutları vardır… Öyleyse bu acıyı duymak ve buna dayanmak kapasitesini ima eder: İşte bu kapasite bazı değişim değerindeki anlarda yeni bir müzik ya da her hâlükârda yeni armoniklerin yelken açmasını sağlayacaktır.

Jacques Press

 

ÖZDEN TERBAŞ RENÉ ROUSSİLLON CHRIS JOANNİDİS YAVUZ ERTEN NİLÜFER ERDEM HERBERT ROSENFELD RONALD BRITTON JAN ABRAM JACQUES PRESS M. BİLGİN SAYDAM

 

Derleyen ve Yazarlar
Sunuş: Özden Terbaş

 

BİRİNCİ KISIM Düşlemleme, Simgeleştirme, Düşünme ve Bilme(me)
1 Zihnin Üç İşlevi: Düşlemleme, Simgeleştirme ve Düşünme
Özden Terbaş

2 Nesnenin Simgeleştirici İşlevi
René Roussillon

3 Doğa Gizlenmeyi Sever: Bilmemenin Kıymeti Üzerine Düşünceler
Chris Johannidis

 

İKİNCİ KISIM Yaşam Dürtüsü-Ölüm Dürtüsü Düalizmi
4 Yaşam Dürtüsü-Ölüm Dürtüsü Diyalektiği
Özden Terbaş

5 Wilhelm Jensen’ın Gradiva’sı ve Freud’un Eseri Çözümlemesi Üzerine Düşünceler
Yavuz Erten

6 “Dürtülerin Soyağacı” Üzerine
Nilüfer Erdem

 

ÜÇÜNCÜ KISIM Günümüzde Narsisizm
7 Yaşam ve Ölüm Dürtüleriyle İlgili Psikanalitik Kurama Yönelik Klinik Bir Yaklaşım: Narsisizmin Saldırgan Boyutlarına İlişkin Bir İnceleme
Herbert Rosenfeld

8 Öznellik, Nesnellik ve Üçgensel Alan
Ronald Brıtton

9 Bireyden Grup Süreçlerine Narsisistik Spektrum
Özden Terbaş

 

DÖRDÜNCÜ KISIM Psikanalizde Ruhsal Sağkalım, Anlam Arayışı ve Yorumlama
10 KADIN/Analiz Korkusu: Arzu, Çocuksu Cinsellik ve Nesnenin
Ruhsal Sağkalımı Üzerine Düşünceler
Jan Abram

11 Şekilsize Açılış ve Anlam Arayışı Arasında Analitik Süreç
Jacques Press

12 Yorum Kulesi versus Mecaz Halısı: Bir Teknik Tercihten Daha Fazlası
M. Bilgin Saydam

 

Dizin

_