Çağdaş psikanaliz kuram ve pratiğiyle uğraşanlar mutlaka şu sorularla karşılaşırlar: Geniş yelpazedeki farklı psikanalitik okulların ve geleneklerin birbiriyle ilgisi nedir? Birbirleriyle uyumlu mudurlar? Bu sorular, yeni başlayan bir aday için olduğu kadar en deneyimli kuramcı ve klinisyen için de sorulması gereken sorulardır. Psikanalitik okulların gelişen heterojenliğiyle uğraşan en popüler iki yaklaşım, geri kalanları dışlayarak tek bir kuramı benimsemek veya bütün kuramları onları genişçe kuşatacak bir eklektizmin içinde tutmaktır. Tek-kuram yaklaşımının avantajı, onun devamlılığı ve basitliğidir; dezavantajı, zenginliğin kaybedilmesidir. Eklektizmin avantajı, onun kapsayıcılığıdır; dezavantajı ise kavramsal titizliğinin olmayışıdır. Stephen A. Mitchell, bu eserde psikanaliz kuramı ve pratiğine, tek-kuram ve eklektizm yaklaşımlarından farklı bir üçüncü yaklaşım öneriyor. Seçici bütünleşme olarak adlandırılan bu yaklaşımda, farklı kuram ve gelenekler, bazı konularda birbiriyle bağdaşarak, bazı konularda birbirini dışlayarak, analitik alanı zenginleştiren değerli katkılar sunuyor.

Giriş
BİRİNCİ KISIM Sınırlar

BİRİNCİ BÖLÜM İlişkisel Matriks
Tasarım Olarak İlişkisel
Amaç Olarak İlişkisel
İma Olarak İlişkisel
Seslerin Çeşitliliği
Bir Rüya

İKİNCİ BÖLÜM “Dürtü” ve İlişkisel Matriks
“Baştan Çıkarma”dan “Dürtü”lere
Dörtyol Ağzındaki Freud
Dürtü Kavramının Kaderi
Gevşek Kurgusalcılık
Model Harmanlama
Bütünleşik Bir İlişkisel Model

İKİNCİ KISIM Cinsellik

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Dürtü Kuramı ve Hayvan Metaforu
Dürtüden Önceki Cinsellik
Cinsellik ve Dürtü
Freud ve Darwin
Yapışkanlık Sorunu
Cinsellik ve Çağdaş Freudcu Kuram
Değişken Modeller

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Dürtü (Kuramı) Olmadan Cinsellik
Cinsellik ve Nesne
Cinsellik ve Kendilik-Organizasyonu
Arama, Teslim Olma ve Kaçma
Sapkınlıklar ve İlişkisel Bakış Açısı
Hayvan Metaforu

ÜÇÜNCÜ KISIM Bebeksilik

BEŞİNCİ BÖLÜM Bebek Metaforu
Freud’un Bebeğinden Modern Bebeğe
Kuram Değişimi ve Gelişimsel Bükülme
Gelişimsel Akıl Yürütme
Geçmiş ve Şimdi

ALTINCI BÖLÜM Gelişimsel Bükülmenin Klinik İmaları
İyi Nesne Olarak Analist
Çatışma ve Edilgenlik
İhtiyaç Hali ve Bebek Olarak Kendilik
İlişkisel Kuramlar: Duraklama mı Çatışma mı?

DÖRDÜNCÜ KISIM Narsisizm

YEDİNCİ BÖLÜM Ikarus’un Kanatları
Savunma Olarak Yanılsama
Yaratıcılık Olarak Yanılsama
Bütünleşik Bir İlişkisel Yaklaşım

SEKİZİNCİ BÖLÜM Hassas Bir Denge:
Klinik Yanılsama Oyunu
Şiret, C'est Moi
Yapışık İkizlik
İyiden Sahte İdeale

BEŞİNCİ KISIM Devamlılık ve Değişim

DOKUZUNCU BÖLÜM İrade Sorunu
Varoluşsal Eleştiri ve Psikanalitik Yanıtlar
Farklı Bir Çözüm
İrade ve Anlam
Bilinçlilik ve Bastırma Sorunları
Hasarlı Kendilik

ONUNCU BÖLÜM Penelope’un Dokuma Tezgâhı:
Psikopatoloji ve Analitik Süreç
İçiçelik ve İlişkisel Matriks
Terapötik Eylemin Kavramlarının Karşılaştırılması
Dürtü-Çatışma Modeli
Gelişimsel-Duraklama Modeli
Bir İlişkisel-Çatışma Modeli
Yorum, Aktarım, Karşı-Aktarım
Anakaraya Geri Dönüş
Türkçe-İngilizce Sözlük
İngilizce-Türkçe Sözlük
Kaynakça
Dizin

Harika bir kitap. Mitchell, psikanalizin paradigma kaymasına uğradığını gösteriyor. Bu yeni paradigmada psikanalitik çalışmaların odağı, dürtülerden kişilerarası etkileşime kayıyor. Yazar, Bowlby, Klein, Winnicott, Fairbairn, Kohut ve diğerlerinin çalışmalarını ilişkisel kavramlarda biraraya getiriyor. Psikanaliz kuramında öncü olan bu çalışma, zevkli bir okuma sunuyor.
C. R. Whyte, British Journal of Psychiatry

Sullivan, Klein, Winnicott, Loewald, Schafer, Kohut, Kernberg, Gedo ve Pine gibi neo-Freudçu kuramcıları kapsamlı bir şekilde ele alan iyi hazırlanmış bir çalışma. En önemlisi Mitchell’in bu çalışması Freud’dan sonra psikanalitik kurama tutulan çağdaş bir ışık ve temel bir metin.
Choice

Okurlar, Mitchell’in kitabıyla ilişkisel düşüncenin psikanalitik kuram ve pratiğindeki önemini görecektir. Düşünce ilham eden bir çalışma. Ayrıca Mitchell, akıcı anlatımı ve öykü örnekleriyle zengin bir okuma deneyimi sunuyor.
American Journal of Psychiatry

_

Stephen A. Mitchell

(1946-2000) Birçok eseriyle psikanalitik teorilerin ve teorisyenlerin açıklığa kavuşmasını sağlayan Stephen A. Mitchell, William Alanson White Enstitüsü’nde ve New York Üniversitesi Psikanaliz doktora sonrası programında öğretim üyesi olarak çalıştı. Psychoanalytic Dialogues dergisinin kurucu editörlerindendir. Jay R. Greenberg ile birlikte yazdığı Object Relations in Psychoanalytic Theory (1983) doktora çalışmalarının klasik metni haline gelmiştir. Yazarın Psikanaliz/Psikoloji dizimizden çıkacak diğer eserleri şöyledir: Can Love Last? (2001, Norton), Margaret J. Black ile birlikte Freud and Beyond (1996, Basic Books).