1994’te İngilizce yayımladığından beri dünyada psikanaliz alanında en çok satan modern klasik kitap unvanını elinde bulunduran Nancy McWilliams’ın Psikanalitik Tanı kitabı, Türkçede de 2009 yılında yayımladığımızdan beri aynı unvanı elde etmiş ve ilk edisyonu şimdiye kadar 10 bin adedin üzerinde satmıştır._x000D_
_x000D_
Psikanalitik Tanı, meslek yaşamının başındaki terapistlere psikanalitik kişilik teorisi ve teorinin uygulama için çıkarımlarını sunan ilk metin olma özelliğine sahip. Psikanalitik klinisyenlerin sorgulamadan kabul ettikleri kavramsal mirası sorgulayan bu önemli kitap, klinik anlamda önemli ana karakter tiplerini irdeleyip, hastanın bireysel kişilik yapısını anlamanın terapistin müdahalesinin odağını ve tarzını etkilemesi gerektiğini canlı klinik hikâyeler eşliğinde oldukça duru bir tarzda irdeliyor._x000D_
_x000D_
İki bölüme ayrılan kitap, kavramsal konulara ve karakter örgütlenmesi tiplerine odaklanıyor. Kavramsal konularda, kişilik örgütlenmesinin gelişimsel düzeyleri ve bu düzeylerin klinik açıdan anlamlarını ele alan çalışma, birincil ve ikincil savunma süreçlerindeki temel_x000D_
kavramları büyük bir yalınlıkla tanımlıyor. Karakter örgütlenmesi tipleri kısmında, temel kişilik tiplerini ve birbirleriyle olan ilişkilerini tanımlayan yazar, psikanaliz pratiği dışındaki okuyucuya da sesleniyor._x000D_
_x000D_
Çok sistematik ve üretken bir yazar olan McWilliams, psikanaliz alanındaki hızlı ve baş döndürücü gelişmeleri de dikkate alarak eserinin oldukça yenilenmiş ikinci edisyonunu, ilkinden 17 yıl sonra 2011 yılında yayınlamıştır. Bu sefer sadece 8 yıl gecikmeyle bu ikinci edisyonu Türkçeye kazandırmış bulunuyoruz. Kitabın iki versiyonunu karşılaştırmak bize psikanalizin son 20-30 yılda geçirdiği evrime dair çok çarpıcı bir görüntü sunmaktadır. McWilliams, bu evrimin en önemli iki bileşeni olarak “İlişkisel Psikanaliz” ve “Nöropsikanaliz” alanındaki katkıları eserine entegre etmiştir. Kitabın yeni versiyonunun da Türkiyeli psikanaliz okurlarına katkı sunmaya devam edeceğine inanıyoruz.

Editörün Önsözü
2. Basım İçin
Teşekkür
Türkçe Baskıya Önsöz
Önsöz
Giriş
Terminoloji Üzerine
Üslup Üzerine

BİRİNCİ KISIM Kavramsal Konular
Birinci Kısım’a Giriş
BİRİNCİ BÖLÜM Niçin Tanı?
Psikanalitik Tanı ile Betimsel Psikiyatrik Tanı Arasındaki Fark
Tedavi Planlaması
Prognoz (Gidişat) Açısından Tanının Anlamları
Tüketicinin Korunması
Empatik İletişim
Tedaviden Kaçışları Önlemek
Tanının Başka Yararları
Tanının Sağladığı Yararların Sınırları
İKİNCİ BÖLÜM Psikanalitik Karakter Tanısı
Klasik Freudcu Dürtü Teorisi ve Teorinin Zaman İçindeki Dönüşümleri
Ego Psikolojisi
Nesne İlişkileri Geleneği
Kendilik Psikolojisi
Çağdaş İlişkisel Okul
Kişilik Değerlendirmesi Alanına Başka Psikanalitik Katkılar
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kişilik Örgütlenmesinin Gelişimsel Düzeyleri
Tarihsel Bağlam: Karakter Patolojisi Düzeyini Tanılama
Kraepelinci Tanı: Nevroz-Psikoz Ayrımı
Ego Psikolojisi Tanısal Kategorileri: Semptom Nevrozu, Nevrotik Karakter ve Psikoz
Nesne İlişkileri Tanısı: Sınırdurum Olguların Tespiti
Nevrotik-Sınırdurum-Psikotik Yelpazesinin Değerlendirilmesi
Nevrotik-Düzey Kişilik Yapısının Temel Nitelikleri
Psikotik-Düzey Kişilik Yapısının Temel Nitelikleri
Sınırdurum Kişilik Örgütlenmesinin Temel Nitelikleri
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Gelişimsel Örgütlenme Düzeylerinin Klinik Açıdan Anlamları
Nevrotik-Düzey Hastalarla Terapi
Psikanaliz ve Açık-Uçlu Psikanalitik Terapiler
Kısa-Dönemli Tedaviler ve Psikodinamik-Olmayan Terapiler
Psikotik-Düzey Hastalarla Terapi
Güvenlik, Saygı ve Dürüstlük
Eğitim
Tetikleyici Unsurları Tespit Etmek
Sınırdurum Hastalarla Terapi
Sınırları Korumak ve Duygusal Yoğunluğu Tolere Etmek
Karşıt Duygu Durumlarını Seslendirmek
İlkel Savunmaları Yorumlamak
Hastadan Süpervizyon Almak
Bireyleşmeyi Teşvik Etmek ve Gerilemeyi Engellemek
Duygusal Sakinlik Dönemlerinde Yorumlamak
Karşı-aktarım Verilerini Önemsemek
Karakterin Olgunlaşma ve Tipoloji Boyutlarının Etkileşimi
BEŞİNCİ BÖLÜM Birincil Savunma Süreçleri Aşırı Geri-Çekilme
İnkâr
Tümgüçlü Kontrol
Aşırı İdealizasyon ve Değersizleştirme
Yansıtma, İçe-Atma, Yansıtmalı Özdeşim
Ego Bölünmesi
Bedenselleştirme
Eyleme-Koyma (Savunmacı Sahneye Koyma)
Cinselleştirme (İçgüdüselleştirme)
Aşırı Dissosiyasyon
ALTINCI BÖLÜM İkincil Savunma Süreçleri
Bastırma
Gerileme
Duygulanımın Yalıtılması
Düşünselleştirme
Akılcılaştırma
Ahlâksallaştırma
Bölmeleme
Yapıp-Bozma
Kendine-Karşı-Döndürme
Yer-Değiştirme
Karşıt-Tepki Oluşturma
Tersine-Çevirme
Özdeşim
Yüceltme
Mizah
Son Yorumlar

İKİNCİ KISIM Karakter Örgütlenmesi Tipleri
İkinci Kısım’a Giriş
Bölümlerin Düzenlenmesinde Temel Alınan Bakış Açısı
Karakter, Karakter Patolojisi ve Durumsal Etkenler
Kişilikte Değişimin Sınırları
YEDİNCİ BÖLÜM Psikopatik (Antisosyal) Kişilikler
Psikopatide Dürtü, Duygulanım, Mizaç
Psikopatide Savunma ve Uyum Süreçleri
Psikopatide İlişkisel Örüntüler
Psikopatik Kendilik
Psikopatik Hastalarla Aktarım ve Karşı-Aktarım
Psikopati Tanısının Terapi Açısından Anlamları
Ayırıcı Tanı
Psikopatik - Paranoid Kişilik Karşılaştırması
Psikopatik - Dissosiyatif Kişilik Karşılaştırması
Psikopatik - Narsisistik Kişilik Karşılaştırması
Psikopatik Kişilik - Bağımlılık Karşılaştırması
SEKİZİNCİ BÖLÜM Narsisistik Kişilikler
Narsisizmde Dürtü, Duygulanım, Mizaç
Narsisizmde Savunma ve Uyum Süreçleri
Narsisizmde İlişkisel Örüntüler
Narsisistik Kendilik
Narsisistik Hastalarla Aktarım ve Karşı-Aktarım
Narsisizm Tanısının Terapi Açısından Anlamları
Ayırıcı Tanı
Narsisistik Kişilik - Narsisistik Tepki Karşılaştırması
Narsisistik Kişilik - Psikopatik Kişilik Karşılaştırması
Narsisistik Kişilik - Depresif Kişilik Karşılaştırması
Narsisistik Kişilik - Obsesif Kompülsif Kişilik Karşılaştırması
246 Narsisistik Kişilik - Histerik Kişilik Karşılaştırması
DOKUZUNCU BÖLÜM Şizoid Kişilikler
Şizoid Kişiliklerde Dürtü, Duygulanım, Mizaç
Şizoid Kişiliklerde Savunma ve Uyum Süreçleri
Şizoid Durumlarda İlişkisel Örüntüler
Şizoid Kendilik
Şizoid Hastalarla Aktarım ve Karşı-Aktarım
Şizoid Kişilik Tanısının Terapi Açısından Anlamları
Ayırıcı Tanı
Patoloji Derecesi
Şizoid Kişilik - Obsesif ve Kompülsif Kişilik Karşılaştırması
ONUNCU BÖLÜM Paranoid Kişilikler
Paranoid Kişiliklerde Dürtü, Duygulanım, Mizaç
Paranoyada Savunma ve Uyum Süreçleri
Paranoid Psikolojide İlişkisel Örüntüler
Paranoid Kendilik
Paranoid Hastalarla Aktarım ve Karşı-Aktarım
Paranoya Kişilik Tanısının Terapi Açısından Anlamları
Ayırıcı Tanı
Paranoid Kişilik - Psikopatik Kişilik Karşılaştırması
Paranoid Kişilik - Obsesif Kişilik Karşılaştırması
Paranoid Psikoloji - Dissosiyatif Psikoloji Karşılaştırması
ON BİRİNCİ BÖLÜM Depresif ve Manik Kişilikler
Depresif Kişilikler
Depresyonda Dürtü, Duygulanım ve Mizaç
Depresyonda Savunma ve Uyum Süreçleri
Depresif Psikolojide İlişkisel Örüntüler
Depresif Kendilik
Depresif Hastalarla Aktarım ve Karşı-Aktarım
Depresif Kişilik Tanısının Terapi Açısından Anlamları
Ayırıcı Tanı
Depresif Kişilik - Narsisistik Kişilik Karşılaştırması
Depresif Kişilik - Mazoşistik Kişilik Karşılaştırması
Hipomanik (Siklotimik) Kişilikler
Manide Dürtü, Duygulanım, Mizaç
Manide Savunma ve Uyum Süreçleri
Manik Psikolojide İlişkisel Örüntüler
Manik Kendilik
Manik Hastalarda Aktarım ve Karşıaktarım
Hipomanik Kişilik Tanısının Terapi Açısından Anlamları
Ayırıcı Tanı
Hipomanik Kişilik - Histerik Kişilik Karşılaştırması
Hipomanik Kişilik - Narsisistik Kişilik Karşılaştırması
Hipomanik Kişilik - Kompülsif Kişilik Karşılaştırması
Mani - Şizofreni Karşılaştırması
Mani - Dikkat-Eksikliği Bozukluğu Karşılaştırması
ON İKİNCİ BÖLÜM Mazoşistik(Kendi Aleyhine İşleyen) Kişilikler
Mazoşizmde Dürtü, Duygulanım, Mizaç
Mazoşizmde Savunma ve Uyum Süreçleri
Mazoşistik Psikolojide İlişkisel Örüntüler
Mazoşistik Kendilik
Mazoşistik Hastalarda Aktarım ve Karşı-Aktarım
Mazoşistik Kişilik Tanısının Terapi Açısından Anlamları
Ayırıcı Tanı
Mazoşistik Kişilik ile Depresif Kişilik Karşılaştırması
Mazoşistik Psikoloji ile Dissosiyatif Psikoloji Karşılaştırması
ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Obsesif ve Kompülsif Kişilikler
Obsesyon ve Kompülsiyonda Dürtü, Duygulanım, Mizaç
Obsesyon ve Kompülsiyonda Savunma ve Uyum Süreleri
Dürtülere, Duygulanımlara ve Arzulara Karşı Bilişsel Savunmalar
Dürtülere, Duygulanımlara ve Arzulara Karşı Davranışsal Savunmalar
Karşıt-Tepki Oluşturma
Obsesif ve Kompülsif Kişiliklerde İlişkisel Örüntüler
Obsesif-Kompülsif Kendilik
Obsesif veya Kompülsif Hastalarla Aktarım ve Karşı-aktarım
Obsesif veya Kompülsif Kişilik Tanısının Terapi Açısından Anlamları
Ayırıcı Tanı
Obsesif Kişilik - Narsisistik Kişilik Karşılaştırması
Obsesif Kişilik - Şizoid Kişilik Karşılaştırması
Obsesif Kompülsif Bozukluklar - Organik Bozukluklar Karşılaştırması
ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Histerik (Histrionik) Kişilikler
Histeride Dürtü, Duygulanım, Mizaç
Histeride Savunma ve Uyum Süreçleri
Histerik Psikolojide İlişkisel Örüntüler
Histerik Kendilik
Histerik Hastalarla Aktarım ve Karşı-Aktarım
Histerik Kişilik Tanısının Terapi Açısından Anlamları
Ayırıcı Tanı
Histerik Kişilik - Psikopatik Kişilik Karşılaştırması
Histerik Kişilik - Narsisistik Kişilik Karşılaştırması
Histerik Kişilik - Dissosiyatif Kişilik Karşılaştırması
Histerik Kişilik - Fizyolojik Durumlar Karşılaştırması
ON BEŞİNCİ BÖLÜM Dissosiyatif Kişilikler
Dissosiyatif Durumlarda Dürtü, Duygulanım, Mizaç
Dissosiyatif Durumlarda Savunma ve Uyum Süreçleri
Dissosiyatif Durumlarda İlişkisel Örüntüler
Dissosiyatif Kendilik
Dissosiyatif Hastalarda Aktarım ve Karşı-Aktarım
Dissosiyatif Durum Tanısının Terapi Açısından Anlamları
Ayırıcı Tanı
Dissosiyatif Durumlar - Psikozlar Karşılaştırması
Dissosiyatif Durumlar - Sınırdurum Patolojiler Karşılaştırması
Dissosiyatif Psikoloji - Histerik Psikoloji Karşılaştırması
Dissosiyatif Durumlar - Psikopatik Durumlar Karşılaştırması
Önerilen Tanısal Görüşme Formatı
Demografik Veriler
Güncel Sorunlar ve Başlangıçları
Kişisel Tarihçe
Bebeklik ve Yürüme Çağı
Gizillik Dönemi
Ergenlik
Yetişkinlik
Güncel Görünüm (Ruhsal Durum)
Hastanın Belirtmek İstediği Son Noktalar
Dinamik Çıkarımlar
Türkçe-İngilizce Sözlük
İngilizce-Türkçe Sözlük
Kaynakça
Dizin

_

Nancy McWilliams

Nancy McWilliams, ABD Rutgers, State University of New Jersey’nin Uygulamalı ve Profesyonel Psikoloji Doktora Programı’nda öğretim üyesidir. American Psychological Association’ın Psikanaliz Bölümü’nün başkanı ve Psychoanalytic Review’un eş-editörü olan McWilliams aynı zamanda Psychoanalytic Psychology’nin de yayın kurulundadır. McWilliams yazılarında, kişilik yapılanması ve kişilik bozuklukları, psikolojik tanı, cinsiyet ve toplumsal cinsiyet, travma, yoğun psikoterapi ve psikoterapide hümanist geleneğe karşı okumalar geniş yer bulmaktadır. Kitapları 12 ayrı dile çevrilen yazar, hem ABD’de hem de ABD dışında birçok üniversitede ders vermiştir. Vaka formülasyonları üzerine olan kitabı, 1999’un en iyi psikanalitik klinik kitabı seçilerek Gradiva ödülünü almıştır. 2004’te Division of Independent Practitioners of the American Psychological Association tarafından Rosalee Weiss ödülünü almaya hak kazanan McWilliams, 2006’da da American Psychoanalytic Association’ın onur üyesi olmuştur. National Psychological Association for Psychoanalysis’in mezunu olan McWilliams, New Jersey’deki Institute for Psychoanalysis and Psychotherapy ve New York’taki National Institute for the Psychotherapies’in eğitmen kadrosundadır. Yazarın diğer eserleri şunlardır: Psychoanalytic Case Formulation (Guilford Press, 1999), Psychoanalytic Psychotherapy: A Practitioner’s Guide (Guilford Press, 2004) ve Psychodynamic Diagnostic Manual (ed.) (Guilford Press, 2006).