Meslek yaşamının başındaki terapistlere psikanalitik kişilik teorisi ve teorinin uygulaması için çıkarımlar sunan ilk metin olma özelliğine sahip bu kitap, psikanalitik klinisyenlerin sorgulamadan kabul ettikleri kavramsal mirası sorguluyor, klinik anlamda önemli ana karakter tiplerini irdeleyip, hastanın bireysel kişilik yapısını anlamanın terapistin müdahalesinin odağını ve tarzını etkilemesi gerektiğini öne sürüyor. Mizah, samimiyet ve şefkatle sunulan kısa klinik hikayeler, soyut kavramları hayata geçirmeyi amaçlıyor. Kapsamlı içeriğiyle hem profesyonellere hem de öğrencilere seslenen bu çalışma, psikanaliz yönelimli okuyucular için önemli bir giriş metni olarak değerlendirilmektedir.

Giriş

Terminoloji Üzerine

Üslup Üzerine

BİRİNCİ KISIM Kavramsal Konular

BİRİNCİ BÖLÜM Niçin Tanı?

Tedavi Planlaması

Prognoz (Gidişat) Açısından Tanının Anlamları

Tüketicinin Korunması

Empatik İletişim

Tedaviden Kaçışları Önlemek

Tanının Başka Yararları

Tanının Sağladığı Yararların Sınırları

İKİNCİ BÖLÜM Psikanalitik Karakter Tanısı

Klasik Freudcu Dürtü Kuramı

Ego Psikolojisi

Nesne İlişkileri Geleneği

Kendilik Psikolojisi

Kişilik Değerlendirmesi Alanına Başka Psikanalitik Katkılar

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kişilik Örgütlenmesinin Gelişimsel Düzeyleri

Tarihsel Bağlam: Karakter Patolojisi Düzeyini Tanılama

Kraepelinci Tanı: Nevroz-Psikoz Ayrımı

Ego Psikolojisi Tanısal Kategorileri: Semptom Nevrozu, Nevrotik Karakter ve Psikoz

Nesne İlişkileri Tanısı: Sınırdurum Psikopatolojisi

Nevrotik-Sınırdurum-Psikotik Yelpazesinde Spesifik Boyutlar

Nevrotik-Düzey Kişilik Yapısının Temel Nitelikleri

Psikotik-Düzey Kişilik Yapısının Temel Nitelikleri

Sınırdurum Kişilik Yapısının Temel Nitelikleri

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Gelişimsel Örgütlenme Düzeylerinin Klinik Açıdan Anlamları

Nevrotik-Düzey Hastalarla Psikanalitik Terapi

Nispeten Daha Sağlıklı Hastalarla Geleneksel Terapi Yaklaşımları

Nispeten Daha Sağlıklı Hastalarla Başka Yaklaşımlar

Psikotik-Düzey Hastalarla Psikanalitik Terapi

Destekleyici Teknik: Psikolojik Güvenlik Sağlamak

Destekleyici Teknik: Hastayı Eğitmek

Destekleyici Teknik: Rahatsızlıkları Spesifik Streslere Bağlamak

Sınırdurum Hastalarla Psikanalitik Terapi

Dışavurumcu Teknik: Sınırları Korumak

Dışavurumcu Teknik: Karşıt Duygu Durumlarını Seslendirmek

Dışavurumcu Teknik: İlkel Savunmaları Yorumlamak

Dışavurumcu Teknik: Hastadan Süpervizyon Almak

Dışavurumcu Teknik: Bireyleşmeyi Teşvik Etmek ve Gerilemeyi Engellemek

Dışavurumcu Teknik: Duygusal Sakinlik Dönemlerinde Yorumlamak

Dışavurumcu Teknik: Karşı-aktarım Verilerini Önemsemek

Karakterin Olgunlaşma ve Tipoloji Boyutlarının Etkileşimi

BEŞİNCİ BÖLÜM Birincil (İlkel) Savunma Süreçleri

İlkel Geri-Çekilme

İnkâr

Tümgüçlü Kontrol

İlkel İdealizasyon (ve Değersizleştirme)

Yansıtma, İçe-Atma, Yansıtmalı Özdeşim

Ego Bölünmesi

Dissosiyasyon

ALTINCI BÖLÜM İkincil (Üst Düzey) Savunma Süreçleri

Bastırma

Gerileme

Yalıtma

Düşünselleştirme

Akılcılaştırma

Ahlâksallaştırma

Bölmeleme

Yapıp-Bozma

Kendine-Karşı-Döndürme

Yer-Değiştirme

Karşıt-Tepki Oluşturma

Tersine-Çevirme

Özdeşim

Eyleme-Koyma

Cinselleştirme (İçgüdüselleştirme)

Yüceltme

İKİNCİ KISIM Karakter Örgütlenmesi Tipleri

Bölümlerin Düzenlenmesinde Temel Alınan Bakış Açısı

Karakter, Karakter Patolojisi ve Durumsal Etkenler

Kişilikte Değişimin Sınırları

YEDİNCİ BÖLÜM Psikopatik (Antisosyal) Kişilikler

Psikopatide Dürtü, Duygulanım, Mizaç

Psikopatide Savunma ve Uyum Süreçleri

Psikopatide Nesne İlişkileri

Psikopatik Kendilik

Psikopatik Hastalarla Aktarım ve Karşı-Aktarım

Psikopati Tanısının Terapi Açısından Anlamları

Ayırıcı Tanı

Psikopatik - Paranoid Kişilik Karşılaştırması

Psikopatik - Dissosiyatif Kişilik Karşılaştırması

Psikopatik - Narsisistik Kişilik Karşılaştırması

SEKİZİNCİ BÖLÜM Narsisistik Kişilikler

Narsisizmde Dürtü, Duygulanım, Mizaç

Narsisizmde Savunma ve Uyum Süreçleri

Narsisizmde Nesne İlişkileri

Narsisistik Kendilik

Narsisistik Hastalarla Aktarım ve Karşı-Aktarım

Narsisizm Tanısının Terapi Açısından Anlamları

Ayırıcı Tanı

Narsisistik Kişilik - Narsisistik Tepki Karşılaştırması

Narsisistik Kişilik - Psikopatik Kişilik Karşılaştırması

Narsisistik Kişilik - Depresif Kişilik Karşılaştırması

Narsisistik Kişilik - Obsesif Kompülsif Kişilik Karşılaştırması

Narsisistik Kişilik - Histerik Kişilik Karşılaştırması

DOKUZUNCU BÖLÜM Şizoid Kişilikler

Şizoid Kişiliklerde Dürtü, Duygulanım, Mizaç

Şizoid Kişiliklerde Savunma ve Uyum Süreçleri

Şizoid Durumlarda Nesne İlişkileri

Şizoid Kendilik

Şizoid Hastalarla Aktarım ve Karşı-Aktarım

Şizoid Kişilik Tanısının Terapi Açısından Anlamları

Ayırıcı Tanı

Patoloji Derecesi

Şizoid Kişilik - Obsesif ve Kompülsif Kişilik Karşılaştırması

ONUNCU BÖLÜM Paranoid Kişilikler

Paranoid Kişiliklerde Dürtü, Duygulanım, Mizaç

Paranoyada Savunma ve Uyum Süreçleri

Paranoyada Nesne İlişkileri

Paranoid Kendilik

Paranoid Hastalarla Aktarım ve Karşı-Aktarım

Paranoya Tanısının Terapi Açısından Anlamları

Ayırıcı Tanı

Paranoid Kişilik - Psikopatik Kişilik Karşılaştırması

Paranoid Kişilik - Obsesif Kişilik Karşılaştırması

Paranoid Kişilik - Dissosiyatif Kişilik Karşılaştırması

ONBİRİNCİ BÖLÜM Depresif ve Manik Kişilikler

Depresif Kişilikler

Depresyonda Dürtü, Duygulanım, Mizaç

Depresyonda Savunma ve Uyum Süreçleri

Depresyonda Nesne İlişkileri

Depresif Kendilik

Depresif Hastalarla Aktarım ve Karşı-Aktarım

Depresyon Tanısının Terapi Açısından Anlamları

Ayırıcı Tanı

Depresif Kişilik - Narsisistik Kişilik Karşılaştırması

Depresif Kişilik - Mazoşistik Kişilik Karşılaştırması

Manik ve Hipomanik Kişilikler

Manide Dürtü, Duygulanım, Mizaç

Manide Savunma ve Uyum Süreçleri

Manide Nesne İlişkileri

Manik Kendilik

Manide Aktarım ve Karşıaktarım

Mani veya Hipomani Tanısının Terapi Açısından Anlamları

Ayırıcı Tanı

Hipomanik Kişilik - Histerik Kişilik Karşılaştırması

Hipomanik Kişilik - Narsisistik Kişilik Karşılaştırması

Hipomanik Kişilik - Kompülsif Kişilik Karşılaştırması

Mani - Şizofreni Karşılaştırması

ONİKİNCİ BÖLÜM Mazoşistik (Kendi Aleyhine İşleyen) Kişilikler

Mazoşizmde Dürtü, Duygulanım, Mizaç

Mazoşizmde Savunma ve Uyum Süreçleri

Mazoşizmde Nesne İlişkileri

Mazoşistik Kendilik

Mazoşistik Hastalarda Aktarım ve Karşı-Aktarım

Mazoşizm Tanısının Terapi Açısından Anlamları

Ayırıcı Tanı

Mazoşistik Kişilik ile Depresif Kişilik Karşılaştırması

Mazoşistik Kişilik ile Dissosiyatif Kişilik Karşılaştırması

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM Obsesif ve Kompülsif Kişilikler

Obsesif ve Kompülsif Kişiliklerde Dürtü, Duygulanım, Mizaç

Obsesif ve Kompülsif Kişiliklerde Savunma ve Uyum Süreçleri

Dürtülere, Duygulanımlara ve Arzulara Karşı Bilişsel Savunmalar

Dürtülere, Duygulanımlara ve Arzulara Karşı Davranışsal Savunmalar

Karşıt-Tepki Oluşturma

Obsesif ve Kompülsif Kişiliklerde Nesne İlişkileri

Obsesif Kompülsif Kendilik

Obsesif ve Kompülsif Hastalarla Aktarım ve Karşı-Aktarım

Obsesif ve Kompülsif Kişilik Tanısının Terapi Açısından Anlamları

Ayırıcı Tanı

Obsesif Kişilik - Narsisistik Kişilik Karşılaştırması

Obsesif Kişilik - Şizoid Kişilik Karşılaştırması

Obsesif Kompülsif Bozukluklar - Organik Bozukluklar Karşılaştırması

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM Histerik Kişilikler

Histeride Dürtü, Duygulanım, Mizaç

Histeride Savunma ve Uyum Süreçleri

Histeride Nesne İlişkileri

Histerik Kendilik

Histerik Hastalarla Aktarım ve Karşı-Aktarım

Histeri Tanısının Terapi Açısından Anlamları

Ayırıcı Tanı

Histerik Kişilik - Psikopatik Kişilik Karşılaştırması

Histerik Kişilik - Narsisistik Kişilik Karşılaştırması

Histerik Kişilik - Dissosiyatif Kişilik Karşılaştırması

Histerik Kişilik - Fizyolojik Durumlar Karşılaştırması

ONBEŞİNCİ BÖLÜM Dissosiyatif Kişilikler

Dissosiyatif Durumlarda Dürtü, Duygulanım, Mizaç

Dissosiyatif Durumlarda Savunma ve Uyum Süreçleri

Dissosiyatif Durumlarda Nesne İlişkileri

Dissosiyatif Kendilik

Dissosiyatif Hastalarda Aktarım ve Karşı-Aktarım

Dissosiyatif Durum Tanısının Terapi Açısından Anlamları

Ayırıcı Tanı

Dissosiyatif Durumlar - İşlevsel Psikozlar Karşılaştırması

Dissosiyatif Durumlar - Sınırdurum Patolojiler Karşılaştırması

Dissosiyatif Durumlar - Histerik Durumlar Karşılaştırması

Dissosiyatif Durumlar - Psikopatik Durumlar Karşılaştırması

EK Önerilen Tanısal Görüşme Formatı

Demografik Veriler

Güncel Sorunlar ve Başlangıçları

Kişisel Tarihçe

Bebeklik ve Yürüme Çağı

Gizlilik Dönemi

Ergenlik

Yetişkinlik

Güncel Görünüm (Ruhsal Durum)

Hastanın Belirtmek İstediği Son Noktalar

Dinamik Çıkarımlar

Türkçe-İngilizce Sözlük

İngilizce-Türkçe Sözlük

Kaynakça

Dizin

Psikanalatik terapi ve kavramsallaştırma için mükemmel bir giriş kitabı.
American Journal of Psychotherapy

Psikoterapistler ve öğrenciler için çok gerekli bir kitap... Klinik hikayelerle ele alınan temel kavramlar, yaşam kazanıyor. Yalnızca dinamik psikoterapistler için değil, tüm meraklılar için önerilebilir.
Canadian Journal of Psychiatry

Nancy McWilliams, psikanalitik tanı konusunda, kısa zamanda bir klasik haline gelecek bir eser ortaya çıkarmış. Bu kitap yalnızca psikanaliz öğrencilerine değil çok geniş bir okur kitlesine sesleniyor.
Clinical Social Work Journal 

_

Nancy McWilliams

Nancy McWilliams, ABD Rutgers, State University of New Jersey’nin Uygulamalı ve Profesyonel Psikoloji Doktora Programı’nda öğretim üyesidir. American Psychological Association’ın Psikanaliz Bölümü’nün başkanı ve Psychoanalytic Review’un eş-editörü olan McWilliams aynı zamanda Psychoanalytic Psychology’nin de yayın kurulundadır. McWilliams yazılarında, kişilik yapılanması ve kişilik bozuklukları, psikolojik tanı, cinsiyet ve toplumsal cinsiyet, travma, yoğun psikoterapi ve psikoterapide hümanist geleneğe karşı okumalar geniş yer bulmaktadır. Kitapları 12 ayrı dile çevrilen yazar, hem ABD’de hem de ABD dışında birçok üniversitede ders vermiştir. Vaka formülasyonları üzerine olan kitabı, 1999’un en iyi psikanalitik klinik kitabı seçilerek Gradiva ödülünü almıştır. 2004’te Division of Independent Practitioners of the American Psychological Association tarafından Rosalee Weiss ödülünü almaya hak kazanan McWilliams, 2006’da da American Psychoanalytic Association’ın onur üyesi olmuştur. National Psychological Association for Psychoanalysis’in mezunu olan McWilliams, New Jersey’deki Institute for Psychoanalysis and Psychotherapy ve New York’taki National Institute for the Psychotherapies’in eğitmen kadrosundadır. Yazarın diğer eserleri şunlardır: Psychoanalytic Case Formulation (Guilford Press, 1999), Psychoanalytic Psychotherapy: A Practitioner’s Guide (Guilford Press, 2004) ve Psychodynamic Diagnostic Manual (ed.) (Guilford Press, 2006).