Toplum biliminin insan hayatını açıklamaya ve anlamlandırmaya yönelik çalışmalarının temelini oluşturan sosyal teori, antropoloji, tarih, ekonomi, teoloji, felsefe gibi bilimlerle birlikte toplumsal yapıyı analiz ederken ve ona dair tezler geliştirirken odağı sadece toplum ve insanın etkileşimi olan toplum biliminden ayrılır ve daha büyük ölçekli bir incelemeye girişir. Disiplinlerarası çalışma prensibi nedeniyle daha kapsayıcı olması ve sosyal yaşamın bilimsel incelemesinin nasıl yapılacağına yönelik tezler sunması bir yana, sosyal teori daha çok bir bilimsel araştırma yöntemi olarak ele alınmaktadır._x000D_
_x000D_
Berch Berberoglu Klasik ve Çağdaş Sosyal Teoriye Giriş adlı bu kitabında topluma dair gelişkin bir anlayış oluşturmada kuramsal yaklaşımın önemini vurgulayarak sosyal teorinin olguların ham hallerini biçimlendirmedeki rolünü ön plana çıkarıyor. Berberoglu, tarihsel materyalizmin ilkelerini temel alan sosyal analiz anlayışıyla sosyal sınıfların toplumda oynadığı merkezî role dikkat çekerek kendisinin de bu kitabı hazırlarken “üretim ilişkileri açısından tanımlanan sınıfsal yapıyı, sınıf mücadelesini ve sınıf çatışmasını klasik ve çağdaş teorisyenlerin analizlerinde” temel argüman olarak ele aldığını vurguluyor._x000D_
_x000D_
Klasik ve Çağdaş Sosyal Teoriye Giriş 19. yüzyıldan erken 20. yüzyıla kadarki dönemin en önemli klasik ve çağdaş sosyal teorisyenlerini konuya yeni olan öğrencilerle tanıştırmayı amaçlamaktadır. Teorisyenlerin fikirlerini kendi sözleriyle ifade etmesine öncelik verilen makaleler sosyal teoriye yönelik daha ileri çalışmalarda temel oluşturması için ilk adım olma niteliği taşıyor.

Okura

BİRİNCİ BÖLÜM Kaynaklar, Eleştiriler
1 Siyaset Adamı Tarihçi Olunca
2 Kâzım Karabekir ve İstiklâl Harbimiz Kitabı
3 Güvenilir Kaynaklar: Birinci Dünya Savaşı’nda İstanbul Hollanda Büyükelçiliği’nin Siyasi İstihbaratı
4 Türkiye Cumhuriyeti’nin Osmanlı Mirası: Yeni Bir Dönemselleştirme Denemesi
5 Osmanlı İmparatorluğu 1850-1922: Kaçınılmaz Çöküş
6 Modern Türkiye’ye Ne Oldu? Kırk Yıl Sonra Bernard Lewis’in Modern Türkiye’nin Doğuşu Kitabı

İKİNCİ BÖLÜM İmparatorluğun Son Yılları
7 1909 İstanbul’unda Köktendinci Bir Ayaklanma mı? Hollanda Büyükelçilik Raporlarında 31 Mart
8 Sultan Reşad’ın Haziran 1911’deki Makedonya Seyahati
9 Jön Türkler: Sınır Bölgelerinin Çocukları
10 Teoride ve Pratikte Osmanlı Zorunlu Askerlik Sistemi (1844-1918)
11 Ölümle Firar Arasında: Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Askerinin Deneyimleri
12 Birinci Dünya Savaşı’nda Amele Taburları
13 Osmanlı İmparatorluğu ve Mondros Mütarekesi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Cumhuriyete Doğru
14 İslâm Milliyetçiliğinin Dili
15 İttihad ve Terakki Cemiyeti Tarihinin Son Evresi (1923-1924)
16 Atatürk İmgeleri
17 Atatürk ve Muhalefet: 1924’teki Çok Partili Demokrasi
18 Türkiye Cumhuriyeti Sınırlarına Yeniden Bakarken
19 İki Genç Türkoloğun Kemalist Türkiye’yi Keşfi: Robert Anhegger ve Andreas Tietze’nin Seyahat Günceleri
20 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi: Bir Özet
Bu Kitapta Yer Alan Makalelerin Orijinalleri
Dizin

_

Erik Jan Zürcher

Leiden Üniversitesi’nde öğrenimini tamamlayan Zürcher, aynı üniversitenin Türkiye Etütleri Bölümü başkanı olup, öğretim üyesi olarak görev yapmakta ve 2008’den itibaren Amsterdam’daki Uluslararası Sosyal Tarih Enstitüsü’nün direktörlüğünü yürütmektedir. Prof. Zürcher’in çeşitli yazarlarla birlikte derlediği kitapların yanısıra The Unionist Factor. The Role of the Committee of Union and Progress in the Turkish National Movement (1905-1926), E.J. Brill, 1984, (Milli Mücadelede İttihatçılık, Türkçe’deki ilk baskısı, 1987; İletişim Yayınları, 2003); The Progressive Party 1924-1925, E.J. Brill, 1991 (Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Türkçe’deki ilk baskısı, 1992; İletişim Yayınları, 2003); Turkey, A Modern History, I. B. Tauris, 1993 (Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, İletişim Yayınları, 1995); Savaş, Devrim ve Uluslaşma, Türkiye Tarihinde Geçiş Dönemi (1908-1928), 2. baskı İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2005, adlı eserleri bulunmaktadır.