Siyasi İktisat ve Küresel Kapitalizm başlıklı bu önemli çalışmada, alanlarında uzman yazarlar, neoliberalizm içerisinde adalet anlayışı ve eşitsiz büyümenin, tüketim kültürü ve para politikalarının eleştirileriyle 21. yüzyılın toplumsal düzenini kapsamlı bir sınava tabi tutuyor. Yazarlar, geleceğin siyasal iktisadının muhtemel tehditlerini ele alırken toplumsal eşitlik ve yeniden üretim mekanizmalarının krizine ilişkin ciddi uyarılarda bulunuyorlar. Siyasal iktisat alanının önde gelen isimleri ve aktivistlerden oluşan yazarlar, günümüz iktisadi anlayışının kuramsal temellerini inşa ederken klasik Marksist eleştirilerden yararlandığı gibi Robert Brenner, Giovanni Arrighi ve David Harvey gibi çağdaş kuramcılardan da yararlanıyor. Taban hareketleri ve direnişlere, ekoloji ve toplumsal cinsiyet perspektiflerine yer verirken mülksüzleştirme, küreselleşme, hiyerarşik kutuplaşma ve sürdürülebilirlik gibi olguları da inceliyor. Kitap, Yeşil Marksizm ve yeni dünyanın sosyalist alternatifleri üzerine düşünceler ile son buluyor. Siyasi İktisat ve Küresel Kapitalizm, sosyal bilimler öğrencileri ve akademisyenleri için olduğu kadar her kesimden eleştirel zihne hitap ediyor.

Türkçe Baskıya Sunuş: Krizden Sonra? Küresel Kriz Sonrası Siyasi-İktisada Genel Bir Bakış
Cemil Boyraz
Giriş: Siyasi İktisat ve Küresel Kapitalizm
Robert Albrıtton - Bob Jessop - Rıchard Westra
BİRİNCİ KISIM Günümüzün Siyasi İktisadı
Giriş
1 Çağdaş Dünyayı Kuramsallaştırmak: Robert Brenner, Giovanni Arrighi, David Harvey
Moıshe Postone
2 Teknolojik Dinamizm ve Küresel Kapitalizmin Normatif Gerekçelendirmesi
Tony Smıth
Küresel Adalet ve Yeni Büyüme Kuramı
Yeni Büyüme Kuramının Marksist Bir Değerlendirmesi
Yeni Büyüme Kuramı ve Sistematik Eşitsiz Gelişim Eğilimi
Kapanış Çıkarımları
3 Geleceği Yemek: Raydan Çıkmış Kapitalizm
Robert Albrıtton
Sermayenin İç Yapısından Temalar
Kullanım Değerine Kayıtsızlık
Yaşamın Hızını Arttırmak
Mekanın Homojenleşmesi
M-P-M Direnişleri
Hukuki Öznellik
Emek Gücünün Metalaştırılması
Sermayenin Merkezileşmesi
Tarihsel Analiz, Geleceği Yemek
Kullanım Değerine Kayıtsızlık
Yaşamın Hızını Arttırmak
Mekanın Homojenleşmesi
M-P-M Direnişleri veya Eksik Tüketim Eğilimleri
Hukuki Öznellik
Emek Gücünün Metalaşması
Sermayenin Merkezileşmesi
Sonuçlar
4 Neoliberalizmden Sonra Ne Var? ABD Tahakkümünün Derinleşen Çelişkileri ve Yeni Bir Küresel Düzen Mücadelesi
Bob Jessop
Dönemselleştirme Sorunları
Neoliberalizm Nedir?
Neoliberalizm ve Ekonomik Belirlenim
Ekonominin Ekolojik Hakimiyeti
Kapitalizmin Dünya Toplumu Karşısındaki Ekolojik Hakimiyeti
Sermayenin Diğer Fraksiyonları Üzerinde Finans Kapitalin Ekolojik Hakimiyeti
Sonuçlar
5 Neoliberal Geçişte Para Politikası: Keynesçilik, Monetarizm ve Enflasyon Hedeflemesinin Siyasi İktisat Açısından Eleştirisi
Alfred Saad-Fılho
Keynesçilik
Keynesçi Uzlaşma
Keynesçiliğin Sınırları ve Krizi
Rızayla Kemer Sıkma
Dayatılan Kemer Sıkma Politikaları: Monetarist Deneyim
Neoliberalizmin Siyasi İktisadı
Neoliberalizmin Temelleri
Neoliberalizmin Sonuçları ve Sınırları
Olgun Neoliberalizm İçin Para Politikası
MBB ve EH
EH ve MBB Rejimlerinin Performansı
YPPK’nın Bedelleri
Ödemeler Dengesi İstikrarsızlığının Bedeli
Finansal İstikrarsızlığın Maliyeti
MBB, Ekonomik Demokrasiyle Uyumsuzdur
Sonuç
İKİNCİ KISIM İlerici Bir Küresel Geleceğin Siyasi İktisadı
Giriş
6 Çalkantılı, Eşitsiz ve Birleşik Kapitalizm
Patrıck Bond
Giriş
Durgunluk, Volatilite ve Eşitsiz Gelişim
Mülksüzleştirme Yoluyla Birikim ve ‘Birleşik Gelişim’
Finansal Volatilite yoluyla Tahribat
Metalaşma ve Küreselleşmeyi Tersine Çevirme Yoluyla Direniş
7 Kapitalist Olmayan Kurumların Aşınması ve Kapitalizmin Yeniden Üretimi
Davıd M. Kotz
Giriş
Kapitalist Olmayan Kurumlar ve Kapitalizmin Yeniden Üretimi
Devlet
Aileler
Eğitim Kurumları
Son Yorumlar
8 Dönüşüm Ânı
Julıe Matthaeı - Barbara Brandt
Hiyerarşik Kutuplaşma Paradigması
Hiyerarşik Kutuplaşma Süreçleri
Çeşitli Hiyerarşik Kutuplaşmaların Birbirine Bağımlılığı
Hiyerarşik Kutuplaşmanın Dönüşümü
Yedi Dönüştürücü Süreç Türü
Sorgulama Süreçleri
Eşit Fırsat Süreçleri ve Kapitalist Sınıf Sistemi
Değersizleştirilenleri Değerlileştirme
Bütünleştirici Süreçler
Muhakeme (Farkındalık) Süreçleri
Birleştirme Süreçleri
Çeşitlenme/Birleşme/Küreselleşme Süreci
9 Çağdaş Kapitalizmde Kadro Radikalleşmesinin Ön Cepheleri
Kees van der Pıjl
Giriş
Yeni Bir Çağ Ama Yeni Sosyal Kuvvetler Yok
Liberal Şirket Kapitalizminde Kadro
Emeğin Sosyalleşmesinin İki Türü, İki Kadro Türü
Neoliberal Mülkiyet Rejimine Karşı Küresel Akış Ekonomisi
Küresel Ortamda Kolektif İşçi: Dağılma ve Bölünme
Kolektif İşçi Eylemde mi?
10 Yeşil Marksizm ve Küresel Sosyalist Bir Geleceğin Kurumsal Yapısı
Rıchard Westra
Giriş
Sermaye Teorisinde İktisadi ve Çevresel Sürdürülebilirlik
Küreselleşme İzleğinde İktisadi ve Çevresel Sürdürülebilirlik
Sosyalist ve Yeşil Toplum Türlerinin İktisadi ve Çevresel Sürdürülebilirliği
Küresel Gelecek için Yeni Sosyalizmler
Sonuç
Dizin

Bütün olarak değerlendirildiğinde, bu kitap, yazarların birincil vurgusu olan bugünün anlaşılması ve geleceğin tasavvuru arasındaki tanıdık boşluğu doldurmaya adanmış, ufuk açıcı makaleler derlemesidir. Katkıda bulunanlar arasındaki farklılıklar ve çelişkiler, böyle bir kitaptan beklenebilecek bütünlüğe zarar vermemektedir; aksine kitap, bu zorlu görevi bakış açılarının ve konularının zenginliği ile büyük ölçüde başarmıştır.
Doç. Dr. Benan Eres

_