“Türkiye Siyasetinin Sınırları”nı siyasal davranış, siyasal kuram ve siyasal kültür perspektifinden sergilemeyi amaçlayan bu kitap Türkiye’de siyaset bilimi disiplininin önde gelen isimlerinden olan, hepimizin araştırmalarını derinden etkileyen ve çalışmalarından her zaman yararlandığımız Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu’na bir armağan olarak derlenmiştir.

Amacımız hem Prof. Dr. Kalaycıoğlu’nun çalışmalarını ve çalışma alanlarını daha geniş bir okur kitlesine ulaştırmak, hem de kariyeri boyunca yaptığı farklı alanlardaki çalışmalarının izlerini olabildiğince geniş bir perspektiften okuyucuya sunmaktır. Bu amaçla bir araya getirdiğimiz ve Türkiye siyaseti alanına hem kuramsal hem de görgül açılardan yaklaşan toplam otuz makale ve kariyeri boyunca Prof. Dr. Kalaycıoğlu ile yolları kesişmiş bilim insanlarıyla yaptığımız on iki söyleşi; dış politikadan demokratikleşmeye, siyasal kültür ve katılıma kadar pek çok farklı alanda toplam kırk yedi Türk ve yabancı bilim insanının katkılarıyla kaleme alınmıştır.

Türkiye’yi ve Türkiye siyasetini anlamak için farklı yöntem ve kuramsal yaklaşımları içeren bu derleme, bu alanda bir başvuru kaynağı olmanın yanı sıra çalışmalarıyla siyaset bilimine damga vuran Prof. Dr. Kalaycıoğlu’nun çalışmalarını ve katkıda bulunduğu birçok farklı alanı da yakından tanıma fırsatı vermektedir.

Derleyen ve Yazarlar
Önsöz
Ali Çarkoğlu, Emre Erdoğan, Mert Moral

 

BİRİNCİ KISIM Söyleşiler
Ali Alpar’la Söyleşi
Yeşim Arat’la Söyleşi
Üstün Ergüder’le Söyleşi
Yılmaz Esmer’le Söyleşi
Ahmet Evin’le Söyleşi
Korel Göymen’le Söyleşi
Kemal Kirişci’yle Söyleşi
Ali Yaşar Sarıbay’la Söyleşi
Sabri Sayarı’yla Söyleşi
Binnaz Toprak’la Söyleşi
İlter Turan’la Söyleşi
Gülnur Kocapınar: Ersin Kalaycıoğlu’nun Öğrencisi Olmak

 

İKİNCİ KISIM Ersin Kalaycıoğlu’nun Literatüre Katkıları

Siyasi Katılımın Dinamikleri ve Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu’nun Katkıları
Selim Erdem Aytaç

Türkiye’de Gündemin Önemli Konuları, 2002-2018
Ali Çarkoğlu

Vaka Temelli Karşılaştırmalı Siyaset ve Türkiye Çalışmaları
Hasret Dikici Bilgin

Zamanının Bir İnsanı Olarak Sosyal Bilimci: Ersin Kalaycıoğlu’nun Yöntemsel Tercihlerini Anlamlandırma Denemesi
Emre Erdoğan

Neo-Hamidiyenizmin Kavramsal Serüveni
Boğaç Erozan

Karşılaştırmalı Bakış Açısından Türkiye’de Siyasi Kurumlar
Özge Kemahlıoğlu

Kültür Çatışması (Kulturkampf): Coğrafi Kutuplaşma ve Seçmen Davranışı İlişkisi Üzerine Bir Deneme
Mert Moral

Popülizm ve Liberal Demokrasinin Krizi
Osman Şahin

Türkiye’de Yanaşmacılık ve Patronajın Tarihsel Dönüşümü
Kerem Yıldırım

 

ÜÇÜNCÜ KISIM Ersin Kalaycıoğlu’nun Çalışma Alanları

Dünyadaki Örnekler Işığında Türkiye’de Kutuplaşma
Senem Aydın-Düzgit

Türkiye’de Siyasal Kültür: Ekonomi-Politik Bir Analizin İmkânları ve Sınırları
Cemil Boyraz

Türkiye’de Rekabetçi Otoriter Rejimin Yükselişi ve Düşüşü
Berk Esen

Zamane Siyasetinin “Ruhu”: Neo-Popülizm
M. Asım Karaömerlioğlu

Etnik Fay Hatlarının Gölgesinde Demokratikleşme Patinajları
Güneş Murat Tezcür

Değişen Sosyal Değerler, Seçmenlerin Çizgisi ve Türkiye’de Demokrasinin Güçlenmesinin Önündeki Güçlükler
Birol A. Yeşilada

 

DÖRDÜNCÜ KISIM Serbest Katkılar

Küreselden Ulusala Biyoteknoloji ve Biyogüvenlik Politikaları
Zühre Aksoy

Karşılaştırmalı Siyaset Biliminde Araştırma Yöntemleri: Comparative Political Studies Dergisinin Analizi (1990-2020)
Aylin Aydın-Çakır, Duygu Merve Uysal

Türkiye’de Kadınların Siyasi Temsili: 24. Dönem Kadın Milletvekilleri Üzerine Bir İnceleme
Marella Bodur Ün

Toplumsal Tartışmalarda Ad Hominem
Murat Borovalı

Türkiye Kürt Solunun Türkiyelileşmesi: Halkların Demokratik Partisi (HDP)
Ödül Celep

Ersin Kalaycıoğlu’nun Kapsamlı Siyasal Modernite Teorisi
Andrew Davison

1920’den 1950’ye Türkiye’yi Temsil Eden Kurucu Kuşakların Biyografik Özellikleri ve Görev Süreleri Arasındaki İlişki Üzerine: Göçmenlik Örneği
Emre Erol

Türkiye, Rusya ve Dağlık Karabağ Savaşı: Olaylar, Sonuçlar ve Görünürdekiler
William Hale

Baskın Parti Sisteminde Ekonomik Oy Verme
Yasushi Hazama

Karşılaştırmalı Siyasette Yöntem Tartışması: Karşılaştırmalı Bölge Çalışmalarının Latin Amerika Serüveni
Ebru İlter Akarçay

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem: İkili Eleştiri, Denge ve Denetleme Sistemi ve
Toplumsal Dönüşüm
E. Fuat Keyman, Cana Tülüş Türk

Türkiye ve Çin Akdeniz’de Ortak mı?
Lenore G. Martin

Halkın Sesi Olma İddiası ve Popülist Partiler: Popülist Parti Liderleri ve Destekçileri Arasındaki Uyum Üzerine Bir Değerlendirme
Sultan Tepe, Michael Dirksen, Keith Simonds

Türkiye’de Pandemi, Partizanlık ve Kutuplaşma: Bir Saha Deneyinin Düşündürdükleri
Emre Toros

Demokrasi Krizini Değerlendirirken Yapabilirlik Olarak Siyasete Katılım
Pınar Uyan-Semerci

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Tasarımı ve İktidarın Muhafazası: Siyaset Bilimi Açısından Bir İnceleme
Alper H. Yağcı

_

Ahmet Evin


Ali Çarkoğlu


Ali Yaşar Sarıbay


Alper H. Yağcı


Andrew Davison

Born in the United States in 1962, Andrew Davison earned his bachelor’s degree in Political Philosophy in 1984 from Lafayette College. He received his MA degree in Political Science from the University of Delaware in 1988 and his Ph.D. from the University of Minnesota in 1995. He is presently Associate Professor of Political Science at Vassar College in Poughkeepsie, New York, where he teaches courses in political theory, politics in the Middle East, and international studies. At Vassar, he has also served as director of the multidisciplinary Program in International Studies and as co-director with Himadeep Muppidi, of a several year research and teaching grant entitled, “Europe and Its Boundaries.” He has held visiting teaching positions in the Department of Political Science and International Relations at Boğaziçi University in İstanbul since 1995, and in the Department of International Relations at Koç University in 2005. His publications include: Secularism and Revivalism in Turkey: A Hermeneutic Reconsideration (Yale University Press, 1998); The Philosophic Roots of Modern Ideology: Liberalism, Communism, Fascism, and Islamism, 3rd edition, coauthored with David E. Ingersoll and Richard K. Matthews (Prentice Hall, 2001); Corporatist Ideology in Kemalist Turkey: Progress or Order? coauthored with Taha Parla (Syracuse University Press, 2004); and the documentary film, Leaps of Faith: Views on American Power, the War in Iraq, and Citizenship in a Time of War, co-directed with Benjamin Kalina (2004).


Aylin Aydın-Çakır


Berk Esen


Binnaz Toprak


Birol A. Yeşilada


Boğaç Erozan


Cana Tülüş Türk


Cemil Boyraz


Duygu Merve Uysal


E. Fuat Keyman

E. Fuat Keyman, Koç Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi, ve Koç Üniversitesi Küreselleşme ve Demokratik Yönetim Merkezi’nin direktörüdür. Demokratikleşme, küreselleşme, uluslararası ilişkiler ve Türkiye’de devlet-toplum ilişkileri üzerine çalışmaktadır. Keyman’ın Türkiye’de ve yurtdışında yayımlanmış çok sayıda kitap ve makale çalışmaları bulunmaktadır. Kitapları arasında, Globalization, State, Identity/Difference: Towards a Critical Social Theory of International Relations (Humanities Press, New Jersey, 1997); Türkiye ve Radikal Demokrasi (Alfa, İstanbul, 2000); Global-Yerel Eksende Türkiye (Alfa, İstanbul, 2000, Ali Yaşar Sarıbay ile birlikte); Liberalizm, Devlet, Hegemonya (Everest, İstanbul, 2002); Değişen Dünya, Dönüşen Türkiye (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2005);Citizenship in a Global World: European Questions and Turkish Experiences [Küreselleşen Dünyada Vatandaşlık: Avrupa Soruları, Türkiye Deneyimleri] (Routledge, Londra, Ocak, 2005, Ahmet İçduygu ile birlikte) ve Remaking Turkey: Globalization and Alternative Modernities (Türkiye’yi Yeniden-İnşa Etmek: Küreselleşme ve Alternatif Modernleşmeler) (Lexington, Oxford), Turkish Politics in a Changing World (Değişen Dünyada Türkiye Siyaseti, Ziya Öniş ile birlikte) (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları İstanbul 2007) ve Türkiye’nin İyi Yönetimi (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları İstanbul 2008) bulunmaktadır.


Ebru İlter Akarçay


Emre Erdoğan

Galatasaray Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Emre Erdoğan aynı bölümde doktorasını tamamladı. 1996’dan itibaren kamuoyu araştırmaları yapan Erdoğan 2003 yılında bağımsız bir araştırma şirketi olan Infakto RW’yu kurdu. 2005 yılından itibaren Boğaziçi Üniversitesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde yarı zamanlı olarak Araştırma Metotları ve İstatistik dersleri veren Erdoğan, 2015 yılından itibaren İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tam zamanlı öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Doç. Dr. Erdoğan; dış politika ve kamuoyu, siyasal katılım, genç ve çocuğun iyi olma hali; gönüllülük, sosyal sermaye ve sosyal gelişim konularında çok sayıda araştırma yürütmüş ve yayın yapmıştır.


Emre Erol


Emre Toros


Gülnur Kocapınar


Güneş Murat Tezcür


Hasret Dikici Bilgin

Okan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü öğretim üyesidir. Yakın zamanda yayınlanan çalışmaları arasında, “Foreign Policy Orientation of Turkey’s Pro-Islamist Parties: A Comparative Study of AKP and REFAH” (Turkish Studies, 2008, 9[3]); “Civil Society and State in Turkey: A Gramscian Perspective” (Gramsci and Global Politics: Hegemony and Resistance, Routledge, 2009) ve Sabri Sayarı ile birlikte “Paths to Power: The Making of Cabinet Ministers in Turkey” (Parliamentary Affairs, 2011, 64[4]) bulunmaktadır.


İlter Turan


Keith Simonds


Kemal Kirişçi


Kerem Yıldırım


Korel Göymen


Lenore G. Martin


M. Ali Alpar


M. Asım Karaömerlioğlu


Marella Bodur Ün


Mert Moral


Michael Dirksen


Murat Borovalı


Ödül Celep


Osman Şahin


Özge Kemahlıoğlu


Pınar Uyan Semerci

İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi olan Uyan Semerci, 2007 yılından beri Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi müdürlüğü yapmaktadır. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden alan Uyan Semerci’nin akademik çalışma alanları siyaset felsefesi, karşılaştırmalı siyaset, sosyal politika ve sosyal bilimlerde metodolojidir. Prof. Dr. Uyan Semerci; evrensellik, adalet, haklar, katılım, vatandaşlık, insani gelişim, yapabilirlik yaklaşımı, yoksulluk, göç, kolektif kimlik oluşumları ve çocuğun iyi olma hali konularında birçok araştırma projesi yürütmüş, makale ve kitap yayını yapmıştır.


Sabri Sayarı

Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesidir. Yayına hazırladığı bazı kitaplar şunlardır: (Alan Makovsky ile) Türkiye’nin Yeni Dünyası: Türk Dış Politikasının Değişen Dinamikleri (Alfa Basım, 2002); (Metin Heper ile) Türkiye’de Liderler – ve Demokrasi (Kitap Yayınevi, 2008); (Donald Quataert ile) Turkish Studies in the United States (Indiana Univ Turkish Studies Dept, 2003); ve (Metin Heper ile) The Routledge Handbook of Modern Turkey (Routledge, 2012). Aralarında The Middle East Journal, Middle East Quarterly, South European Politics and Society ve Turkish Studies’in de bulunduğu çok sayıda uluslararası akademik derginin yayın kurulundadır.


Selim Erdem Aytaç


Senem Aydın-Düzgit


Sultan Tepe


Tuğçe Erçetin


Üstün Ergüder


William Hale


Yasushi Hazama


Yeşim Arat


Yılmaz Esmer


Zühre Aksoy