Ulusal kültür politikaları her ülkede kendine özgü bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ama şekli ne olursa olsun, ulusal kültür politikalarının karşısındaki en önemli sorun, küreselleşmeyle kurduğu ilişki biçimidir. Küreselleşme ile kültür arasındaki ilişki konusunda iki karşıt görüş mevcuttur. Bölgesel kimliğin önemini savunan birinci görüşe göre, küreselleşme bizi kültürlerin pazara tabi olduğu ve hiyerarşik bir çerçeveye yerleştirildiği standartlaşmış bir dünya felaketine götürmektedir.  Kültürün endüstriyelleşmesini destekleyen ikinci görüşe göre ise, küreselleşme özellikle yerel kültürün gelişmesi için yeni bir fırsattır. Çeşitli ülkelerdeki farklı yaklaşımlara ve somut bazı olaylara yer veren bu çalışma, kültür politikalarının çağdaş dünyadaki geleceği üzerine bilimsel bazı gözlemleri açıklamayı ve gittikçe daha fazla tartışılan bu konuya yeni yaklaşımlar sunmayı amaçlıyor.

Genel Giriş
Kültürel Çeşitlilik(ler)
İkili Karşılaşma

BİRİNCİ BÖLÜM Küreselleşme, Kimlikler, Kültürler
1 Kültür ve Farklılık: Meydan Okuyan Çokkültürcülük - Tony Bennett
Çokkültürcülükler
Çokkültürcü Politika ve Pratikler
Çokkültürcülük ve Kültürel Çeşitlilik
Hoşgörü ve Farklılık

2 Küreselleşme Çerçevesinde Yerel İmgelerin ve Kültürel Kimliklerin Oluşumu - Mónıca Lacarrıeu
Kültür: Yönetişimin Bir Aygıtı mı?
“Yerel Kültürler”: 20. Yüzyıl Kültürel Politikalarının Bir Buyruğu
21. Yüzyılın Kültür Politikalarında Kültürel Çeşitliliğin Belirginliği
Sonuç

3 Küreselleşme ve Kimlikler: Güncel Kültür Politikalarının Hazırlanmasında Politikanın Rolü - Joan Subırats
Yeni Bir Ekonomi İçin Yeni Bir Politika mı?
Üretici, Toplumsal ve Ailevi Alandaki Değişimler
Demokrasinin Krizi mi Yoksa Kurumsal Bir Soğuk Durma mı?
Alternatifler
Farklı Bir Kamusal Alan Anlayışı
Daha Katılımcı Bir Demokrasi Vizyonu
Temel Sermaye Olarak Toplumsal Sermaye
Kimlik ve Küreselleşme
Küreselleşmenin Meydan Okumaları Karşısında Kültür Politikaları
Sonuç

4 Kültür Politikaları ve Kültür Endüstrilerinin Küreselleşme Süreçleri - Xavıer Cubeles
Küreselleşme Süreci: Belli Başlı Sorgulamalar
Küreselleşme ve Özel Mübadeleler: Kültür Endüstrileri
İşletmelerin Ulus-aşırılığı
İşletmelerin Temerküzü ve Bir Ağ Ekonomisinin İnşası
Bölgesel Merkezîleşme Eğilimi
İletişim Araçlarının ve Kültürel İçeriklerin Standartlaşması
Pazarların Sayısal Ortaklaşma Süreci
Kamusal Müdahale Alanında Küreselleşme: Kültür Politikaları
Kültür Endüstrileri Alanında Kamu Sektörünün Müdahalesinin Haklı Çıkarılması
Kültür Endüstrileri Alanında Kamusal Müdahale Stratejileri
Kamusal Müdahalenin Uluslararası Ölçekte Örgütlenmesi
Kamusal Müdahalenin Ulusal Ölçekte Örgütlenmesi
Sonuç

5 Kültürel Çeşitlilik ve Haklar: UNESCO’nun Sözleşme Sınavı - Antoıne Leonettı
Kısmi Çeşitlilik Üzerinde Bir Uzlaşma
Çeşitliliği Düşünmenin İki Ölçeği
Yerel ve Ulusal Kamu İktidarlarının Sorumluluğu: Hangi Somut Denetim Mekanizmaları?
Kültürel Çeşitliliği Kendi İç Gerilimlerine Karşı Korumak
Kimlikten Çok Ekonomiye Dayalı Bir Sözleşmeli Çeşitlilik
Hangi Çeşitlilik İçin Hangi Kültürel Hak ve Görevler?
Kültürel Hak ve Ödevler ve Kültürün Özerkliği
Kültürel Hakların Kökeni: Kültürün Özerkliği Kavramı
Başvurulması Güç Bir Kültür “Hakkı”
İdarenin Komşuluk Çeşitliliğinin Temel Güvenceleri Olan Kültürel Yükümlülükleri
Başlı Başına Kültürel Bir İdarenin Varlığını Garanti Etmek
“At Arm’s Length” İdaresi; Kültürel Çeşitliliğin Temel Güvencesi
Kültürel Çeşitlilik Konusunda Devletlerin Sözleşmeye Dayalı Yükümlülüklerinin Zayıflığı
Sonuç

İKİNCİ BÖLÜM Somutta Kültürel Çeşitlilik
6 Birleşik Krallık’ta Kültür Politikaları ve Çeşitlilik - Françoıs Matarasso
Avrupa Kültür Çeşitliliği
Birleşik Krallık’ta Çeşitlilik
Kültürün Politik İdaresi ve “Arts Council England”
Kültürel Çeşitliliğin Tanınması: İlk Adımlar
Çağdaş Çabalar
Sonuç

7 Kültürel Çeşitlilik Kültürü mü? Hollanda’nın Durumu - Eltje Bos - Cas Smıthuıjsen
Ulusal Kültür Politikasının Yörüngesi
Kompartımanlara Bölünmüş Bir Sistem
Yardım Alma ve Özerklik
1980’den İtibaren Hollanda’da Kültürel Çeşitlilik Politikasının Gelişimi
Sonuç

8 Çokkültürlülük ve Kültür Politikaları - Ilda Curtı - Luca Dal Pozzolo
Tekil Kültürlerin Erozyonu
Kültür, Toplumsallık ve Kültür Politikaları
Piyemonte Örneği ve Torino Metropol Alanı
Porta Palazzo Örneği
Sonuç

9 Katalonya’da Göç ve Kültür Politikası - Jordı Caïs Fontanella - Joan Manuel García Jorba
Katalan Entegrasyon Modelinin Gelişimi
Tek Bir Kültürel Topluluğa Mensup Olma Modeli
Kültür Politikasız Bir Kültür Modeli
Sonuç

10 Sorun Önceleyen (Proaktif) Çokkültürcülük - Martín Hopenhayn
Küreselleşme ve Postmodernite: Politika Alanında Kültürelin Doğuşu ve Farklılık Hakkı Talebi
Çokkültürcülük ve Ötekinin İnkârı
Melezleşme ve Kültürlerarası Doku Olarak Çokkültürcülük
Çokkültürcülük ve Yabancı Düşmanlığı
Sorun Önceleyen Çokkültürcülük: Postmodern Bağlamlarda Tarihsel Borçları Üstlenmek
Sonuç

11 Kültür ve Çeşitlilik: Fransız-İspanyol ve Politik Ölçekler Arası Bir Karşılaştırma - Emmanuel Négrıer
İç Kültürel Çeşitlilik: İki Zıt Yörünge
Fransa Örneği: Sanatsal Çeşitlilik Kültürel Çeşitliliğe Karşı
İspanya Örneği: Özgün Bir İkilik
Metropol Çerçevesinde Çeşitlilik Perspektifleri ve Açmazları
Fransız Tarzı Araçsal Bölünme
İspanyol Kültürel Meselelerinde Etnik Çoğulluğun Doğuşu
Sonuç

Genel Sonuç: Ulusal Kültürlerin Sonu mu? - Lluís Bonet - Emmanuel Négrıer
Kültürel Çeşitlilik ve Kültür Politikalarının Tarihi
Kültürel Çeşitliliğe Yönelik Eleştiriler
Kamusal Politikalar ve Kültürel Çeşitlilik
Çeşitli Çokkültürcü Konfigürasyonlar
Çeşitliliğin Çok-düzeyli Yönetişimi
Kültürel Çeşitliliğin Hangi Sınai Politikaları?

Dizin

Disipliner bir yaklaşımla, çağdaş dünyada kültür politikalarının geleceğini tartışan bir çalışma. Çeşitliliğin fiilen uygulandığı yerel, ulusal pek çok örnek tartışılıyor, küreselleşme sürecinin kültürlere olası etkileri konusundaki farklı görüşler bir araya getiriliyor.
Kolektif

https://kitapkokusu.wordpress.com/2018/05/24/kolektif-ulusal-kulturlerin-sonu-mu-2015/

_