“Avrupalılaşma” kavramı, Avrupa Birliği’nin siyasal, sosyal ve ekonomik dinamiklerinin ulusal söylemlere, kimliklere, siyasal yapılara ve kamu politikalarına egemen olan mantığın bir parçası haline gelme süreci olarak tanımlanabilir. Canan Balkır ve Diğdem Soyaltın bu kitapta, Avrupalılaşma düşüncesi ve çalışmalarının hem tarihsel hem güncel durumuyla ilgili okura genel bir perspektif sunuyor ve 1945 öncesi Avrupa’da bütünleşme düşüncesinin neden geliştiği, Avrupalılaşma’nın ne olup ne olmadığı, aday ülkelerde süreçlerin nasıl işlediği, adaylığın aşamaları, araçları, sonuçları ve AB üyeliğinden sonra komşuluk politikasının seyri gibi önemli konulara açıklık getiriyor. Avrupalılaşma kavramının Türkiye’deki karşılığını kapsamlı olarak inceyen yazarlar, AB-Türkiye ilişkilerinin bütün aşamalarını tarihsel süreç içerisinde ele alırken, iç politika ve kurumlara yansımalarını da iki farklı tarihsel dönemde (1999-2006 ve 2006-2017) ortaya çıkan farklı veçheleri ile değerlendiriyor.

Giriş

BİRİNCİ BÖLÜM Avrupalılaşma Çalışmalarının Tarihî Gelişimi
1945 Öncesi-Avrupa’da Bütünleşme Düşüncesinin Tarihsel Gelişimi
1945 Sonrası Bütünleşmeye Avrupa Modeli
Avrupa Bütünleşme Kuramlarının Üç Kuşağı
İlk Kuşak: Klasik Kuramlar
Sosyal İnşacılık Kuramı ve Avrupa Bütünleşmesi
Klasik Kuramlara Alternatif Yaklaşım: Marksist Bakış Açısı
İkinci Kuşak: Çok Düzlemli Yönetişim
Üçüncü Kuşak: Avrupalılaşma-Yeni bir Araştırma Programı
Avrupalılaşma ve Avrupa Bütünleşmesinin Geleceği

İKİNCİ BÖLÜM Avrupalılaşma: Kavramsal ve Kuramsal Çerçeve
Avrupalılaşma Üzerine Kavramsal Belirlemeler
Avrupalılaşma Ne Değildir?
Avrupalılaşma Nedir?
Avrupalılaşma ve Kavramsal Açılım
Avrupalılaşmanın Nüfuz Alanları
Avrupalılaşmanın Koşulları ve Ara Değişkenleri
Avrupalılaşma ve Değişimin Kuramsal Mekanizmaları
Rasyonalist Kurumsalcılık (Rasyonel Seçime Dayalı Kurumsalcılık)
Sosyolojik Kurumsalcılık
Diğer Mekanizmalar
Avrupalılaşmanın Sonuçları

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Adaylık Sürecinde Avrupalılaşma
Aday Ülkelerde Avrupalılaşma Süreci ve Ayırtedici Özellikleri
Avrupalılaşmanın Aşamaları
Avrupalılaşmanın Araçları
Avrupalılaşma Mekanizmaları
AB Koşulluluk Stratejisi
Sosyalizasyon (Sosyal Öğrenme)
Avrupalılaşmaya Üç Farklı Kuramsal Model
Dış Teşvik Modeli
Sosyal Öğrenme Modeli
Ders Çıkarma Modeli
Hangi Model Avrupalılaşma?
Avrupalılaşmanın Sonuçları: Demokratikleşme, AB Üyeliği ya da Hiçbiri?
Avrupa Komşuluk Politikası ve Avrupalılaşma
Komşuluk Politikasının Araçları, Aşamaları ve Özellikleri
Avrupalılaşma Mekanizmaları ve Komşuluğun Sınırları
Kısa Bir Değerlendirme

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Türkiye’de Avrupalılaşma: Temel Konular
AB-Türkiye İlişkilerinin TarihÎ Boyutu
Helsinki Zirvesi Öncesi Dönem
Adaylık Süreci ve Müzakerelerin Başlaması
Pozitif Gündem ve İlişkilerde Yeni Dönem
Türkiye’de Avrupalılaşma Etkisi: Ampirik Bulgular
İnsan Hakları, Azınlık Hakları ve Temel Özgürlükler
Asker Üzerinde Sivil Denetim
Yargı Sistemi
Kamu Yönetimi ve Yolsuzlukla Mücadele
Kamu Politikaları ve Dış Politika
Türkiye’de Avrupalılaşma Etkisi: Kuramsal Yaklaşımlar
AB Üyelik Teşvikleri, Koşulluluk ve Reform Süreci (1999-2006)
İç Politika Teşvikleri, Toplumsal Mobilizasyon ve Reform Süreci (2007-2013)
Adalet ve Kalkınma Partisi
Sivil Toplum ve İş Dünyası
Politik Konsensüs, Halk Desteği ve Medya
Sonsöz
Kaynakça
Dizin

_

Canan Balkır

Halen Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü AB Anabilim Dalı başkanlığı görevini yürütmekte olan Prof. Dr. Canan Balkır, Avrupa Ekonomik Entegrasyonu alanında Jean Monnet Kürsüsüne sahiptir. Türkiye, İngiltere ve A.B.D’de çeşitli üniversitelerde araştırmacı ve misafir öğretim üyesi olarak Avrupa ekonomik bütünleşmesi konusunda çalışmış, ayrıca kamu ve özel sektöre yönelik ekonomik danışmanlık hizmeti sunmuştur. 1982 yılında “”Structural Adjustment of Turkish Agriculture Within the Context of Integration With the European Community”adlı çalışması ile 1982 Avrupa Komisyonu araştırma ödülünü almıştır. AB- Türkiye ilişkileri üzerine yurtiçinde ve yurtdışında yayınlanmış kitapları ve makaleleri vardır. Kitaplarından bazıları Turkey and Europe (A.M. Williams ile birlikte); Karadeniz Ekonomik İşbirliği Bölgesi Projesi: Ekonomik Bir Değerlendirme; Avrupa-Akdeniz Ortaklığı Mare Nostrum’dan Birarada Yaşamaya; Uluslararası Emekli Göçünün Ekonomik ve Sosyal Etkileri: Antalya Örneği. Balkır, birçok ulusal ve uluslararası projede koordinatör veya araştırmacı olarak yer almıştır. Bazı projeler: Jean Monnet Modülü “Genişleyen Avrupa Birliği’nin Politikaları ve Kurumları”; Avrupalılaşma Sürecinde Kıbrıs’ta Dönüşüm; Avrupalılığı Anlamak ve Türkiye’de Avrupa Vatandaşlığını Teşvik Etmek; Göçmen Kadınların Vatandaşlık Haklarını Kullanımının İyileştirilmesi; Geri Dönen Türk Göçmenler ve Hollandalı Emekli Göçmenlerin Sosyal Güvenlik, Vatandaşlık ve İkamet durumlarının Karşılaştırılması.


Diğdem Soyaltın

Freie Universität Berlin Siyaset Bölümü’nde doktorasını tamamlayan Soyaltın doktora sırasında üniversite bünyesinde yer alan ve Avrupa çalışmaları konusunda uzmanlaşmış KFG Araştırma Kolejinde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Stockholm Üniversitesi Türk Araştırmaları Enstitüsü’nde doktora sonrası, Uluslararası Şeffaflık Örgütü, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği tarafından yürütülen projelerde danışman olarak bulunmuştur. Lund Üniversitesi’nde Avrupa Çalışmaları üzerine yüksek lisansını, Budapeşte’deki Orta Avrupa Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi alanında yüksek lisansını bitirmiştir. Lisans derecesi için Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Siyaseti okumuştur. Halen Altınbaş Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde yardımcı doçent doktora olarak çalışmaktadır. Soyaltın, Siyasi İlimler Türkiye Derneği üyesidir ve Londra merkezli Türkiye Politika ve Araştırma Merkezi’nin yayın editörlüğünü yürütmektedir. Soyaltın’ın ayrıca Europeanisation, Corruption and Good Governance in the Public Sector: The case of Turkey (Routledge, 2017) adlı yayını bulunmaktadır.