Balkan İttifakı; düşünce olarak 19. yüzyılın ikinci yarısında biçimlenmeye başlayan, 1878 Berlin Antlaşması’yla birlikte oluşan statükoyu ortadan kaldırmak ve tüm kıtada hızlanan ulusal devlet hedeflerine ulaşmak için başta Çarlık Rusyası’nın hâmiliğinde ve Bulgaristan’ın öncülüğünde hayata geçirildi. Başlangıçta Büyük Güçler’in farklı amaçlarla yaklaştıkları hatta Osmanlı yönetici bürokratlarının da sıcak baktıkları bu kavram, giderek Büyük Güçler’in çıkarlarının karşı karşıya geldiği sıcak bir çatışma alanı yaratacak; bir süre sonra Avusturya ve Rusya’nın da katkılarıyla aralarındaki çatışmaları bir yana iten Balkan devletleri Osmanlı Devleti’ne karşı uzlaşma sağlayarak, ortak mücadele yolunu seçecekti._x000D_
Balkan İttifakı ve Osmanlı Diplomasisi kitabında Doç. Dr. Bilgin Çelik, Osmanlı diplomasisinin ve yönetiminin bu gelişmeler karşısındaki tutumunu ve başarısızlığa yol açan siyasetini irdeliyor. Çelik, Osmanlı diplomatlarının önemli bir kesiminin Balkan İttifakı oluşumunu iyi takip edemediklerini ve güvenilir bilgiler edinme konusunda yetersiz kaldıklarını öne sürerken; imparatorluğu Büyük Felaket’in eşiğine getiren nedenler arasında bu diplomasinin önemli bir rolü olduğunu savunuyor. Bunun yanısıra Balkan Savaşı’nın da savaş meydanından önce diplomasi alanında kaybedildiğini öne süren yazar, bu başarısızlıkta diplomatların yetersizliklerinin yanısıra hükümetlerin ve özellikle hariciye nezaretinin basiretsiz politikalarının giderek imparatorluğun çöküş sürecinde önemli bir etken olduğunu vurguluyor.

Giriş

BİRİNCİ BÖLÜM Balkanlar ve Büyük Güçler
Balkanlar’da Ulus-Devlet Modelinin Yayılması
Rekabet Alanı Olarak Balkanlar
Balkan Krizi (1875-1878)
Berlin Statükosu ve Makedonya Sorunu
Balkan İttifakı’nın Kökenleri
Balkan Devletleri’nin İttifak Girişimleri
Büyük Devletler’in Girişimleri
II. Abdülhamid’in Girişimleri

İKİNCİ BÖLÜM Yeni Rejim Döneminde Osmanlı Diplomasisi: Krizler ve Açmazlar
Yeni Rejimin Dış Politikası
Kâmil Paşa Hükümeti’nin Balkan İttifakı Girişimi
1909 Sırp-Bulgar İttifak Girişimi
Makedonya Sorunu’nun Yeniden Gündeme Gelmesi
Arnavut Sorunu ve İsyanları

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Balkanlar’da İttifak Arayışları (1910-1912)
Balkan İttifakı’nın Yeniden Gündeme Gelmesi
Osmanlı-Romen İttifakı Girişimi (1910-1911)
Osmanlı Basınında Balkan İttifakı

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Balkan İttifakı’nın Ortaya Çıkışı ve Osmanlı Diplomasisi
Balkan İttifakı’nın Ortaya Çıkışı (1911-1912)
Balkan İttifakı Karşısında Osmanlı Diplomasisi
Bulgar-Sırp İttifakı Öncesi Osmanlı Diplomasisi (Ekim 1911-Mart 1912)
Balkan İttifakı Sonrası Osmanlı Diplomasisi (Mart-Temmuz 1912)

BEŞİNCİ BÖLÜM Gazi Ahmet Muhtar Paşa Döneminde Balkan İttifakı ve Osmanlı Diplomasisi
İç ve Dış Siyasi Konjonktür
Yeni Hükümetin Balkan Diplomasisi
Avusturya’nın “Adem-i Merkeziyet” Önerisi ve Yankıları
Büyük Güçlerin Son Girişimleri
Sonuç
Kaynakça
Dizin

_

Bilgin Çelik

1972’de Aydın’da doğan Bilgin Çelik, ilk, orta ve lise eğitimini burada tamamladıktan sonra 1993’te Dokuz Eylül Üniversitesi’nde lisans, 1996’da yüksek lisans ve 2003 yılında “II. Meşrutiyet Dönemi’nde Arnavut Milliyetçiliği ve Arnavut Sorunu” başlıklı tezi ile doktora programlarından mezun oldu. 1996 yılında akademik kariyerine başladığı Dokuz Eylül Üniversitesi’nde 2013 yılında doçent olan Çelik halen aynı üniversitenin Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Yazar, 2013’te Viyana Üniversitesi Güneydoğu Avrupa (Balkan) Araştırmaları Enstitüsü ve Avusturya Devlet Arşivi’nde çalıştı. Çelik’in İttihatçılar ve Arnavutlar (Büke Yayınları, 2004) ile Dağılan Yugoslavya Sonrası Kosova ve Makedonya Türkleri (Gürer Yayınları, 2008) adlı iki kitabı bulunmaktadır.