Sanayi sonrası metropolde marjinallik, etnisite ve ceza sistemi üzerine otuz yıllık karşılaştırmalı araştırmalarına dayanan Loïc Wacquant, Pierre Bourdieu’nün kent kuramcısı olarak yeni bir yorumunu sunuyor. Simgesel uzam (dünyayı algıladığımız ve düzenlediğimiz zihinsel kategoriler), toplumsal uzam (sermayenin farklı biçimlerdeki dağılımı) ve fiziksel uzam (yapılı çevre) arasında kurduğu triyalektik yoluyla bizi kenti keşfetmeye davet ediyor. Bu okumaya göre, Bourdieu’nün topolojik sosyolojisi bize sadece enerji vermek için değil, aynı zamanda kent çalışmaları kanonuna meydan okumak ve teorik ufkunu yeniden çizmek için araçlar sunmaktadır.

Wacquant, “kenti” sermayelerin (çoğul olarak) birikim, çeşitlenme ve çekişme sahası ve tarihsel mücadelelerin merkezi ve paydası haline getiren alacalı habitusların bir araya gelme ve çarpışma zemini olarak yeniden düşünmeyi önermektedir. Kentin Bourdieu’nün sosyolojisinin kalbinde paradoksal bir eksiklik olduğunu ve düşüncesini “kentleştirmenin” onun alanlar teorisini güçlendirdiğini ancak eylem açıklamasını sarstığını da göstermektedir.

Wacquant, simgesel iktidar ve devletin rolünü ön plana çıkaran metropolün toplumsal incelemesine yönelik yeni-Bourdieucü programının formülasyonundaki her adımda, argümanlarının disipliner ve ulusal sınırların ötesinde uyandırdığı itirazlarla yüzleşir ve eleştirilere yanıt verir. Bu da, okuyucularının Bourdieu’yü anlama ve metropolü görme biçimlerini değiştirmeyi amaçlayan kitaba alışılmadık bir güç ve özel bir netlik kazandırmaktadır.

Özlü ve keskin bir dille yazılmış olan Bourdieu Şehirde, sosyoloji, antropoloji, coğrafya, kent çalışmaları, kent planlaması ve toplumsal teori sahalarındaki öğrenci ve akademisyenlerin yanı sıra Bourdieu’nün çalışmalarına ve kendi çalışmalarıyla olan bağlantısına ilgi duyan, toplumsal ve beşeri bilimler alanlarında çalışan herkesin ilgisini çekecektir.

Şekil Listesi

Sunuş
Tuğba Zeynep Şen, Nazlı Ökten

Bourdieu’yü Kente Getirmek

Teşekkür

Girizgâh
Değişmekte Olan Bir Alana Giriş Noktası Bulmak
Bourdieu’nün Triyalektiği
Kentte Pratik ve Simgesel İktidar

BİRİNCİ BÖLÜM Bourdieu Kentsel Potada
Bourdieu’nün Kentle İlgisi: Bir Gençlik Sapağı
Bourdieu’yü Uygulamaya Koymak Için Çapraz Ilkeler
Kentsel Potada Habitus ve Alan
Bourdieu’de Topos, Uzam ve Yer: Alman Yorumcularıma Bir Yanıt

İKİNCİ BÖLÜM Bölgesel Lekenin Acı Tadı
Bourdieu Kentte Goffman’la Karşılaşıyor
Yüzyıl Başında Uzamsal Lekenin Tarihsel Özgüllükleri
Bölgesel Lekelenmenin Topolojisi
Uzamsal Damgalanmanın Acı Tadı
İkili Metropolde Mülksüzleştirme ve İtibarsızlaştırma: Tepkiler ve Öneriler

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Liberal Metropolde Marjinallik, Etnisite ve Cezailik
Kentsel Eşitsizlik Üçgenini Kurmak
Bourdieu’nün Kavramlarının Kullanılması ve Genişletilmesi
Ana Kentsel Kurum Olarak Tutukevi
Çaprazlık İçin
Prekarya, Ceza, Politika: Eleştirmenlerime Bir Cevap

SONSÖZ Kentte Bourdieu, Bourdieu’de Kent
Bourdieu Şehirde
Sermaye Birikimi, Çeşitlendirme, Çekişme
Kentsel Girdapta Habitusun Çeşitlenmesi

Kaynakça

İsimler Dizini

Kavramlar Dizini

_

Loïc Wacquant

Loïc Wacquant, California Üniversitesi Berkeley’de sosyoloji profesörü ve Centre de sociologie européenne Paris’de araştırmacıdır. Kent yaşamında marjinal gruplar, simgesel olgular, ceza devleti, etnik-ırksal tahakküm konularında çalışan Wacquant’ın kitapları yirmiden fazla dile çevrilmiştir. Yayımlanan eserleri şunlardır: L’École inégale. Éléments pour une sociologie de l’école en Nouvelle-Calédonie (1985, Jean Marie Kohler ile birlikte), An Invitation to Reflexive Sociology (1992, Pierre Bourdieu ile birlikte), Les Prisons de la misère (1999), Body and Soul: Notebooks of An Apprentice Boxer (2004) [Ruh ve Beden: Acemi Bir Boksörün Defterleri, çev. Nazlı Ökten, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2012], The Mystery of Ministry: Pierre Bourdieu and Democratic Politics (2005), Das Janusgesicht des Ghettos und andere Essays (2006), Urban Outcasts: A Comparative Sociology of Advanced Marginality (2008) [Kent Paryaları: İleri Marjinalliğin Karşılaştırmalı Sosyolojisi, çev. Mehmet Doğan, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2012]. Punishing the Poor: The Neoliberal Government of Social Insecurity (2009) ve Body and Soul: Notebooks of an Apprentice Boxer (genişletilmiş, 20. yıl özel baskısı, 2021), The Invention of the “Underclass”: A Study in the Politics of Knowledge (2022), Bourdieu in the City: Challenging Urban Theory (2023), Misère de l’ethnographie de la misère (2023), Racial Domination (2024).