Okumak için Tıklayınız.

Gönüllülük çalışma grubunun internet sitesine ulaşmak için tıklayınız.

Modern toplumların önemli bir özelliği olarak kabul edilen gönüllülük, hukuken bireylerin ifade ve örgütlenme özgürlüğünün yansımalarından biri olup, demokrasinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Günümüzde gönüllü çalışma konusu olabilen hizmetler çok büyük bir çeşitlilik göstermekte olup, uluslararası nitelik taşıyabilmektedir. Bir özgürlük alanı olan gönüllü faaliyetlerin genişlemesi ve çeşitlenmesi konunun hukuki boyutunun ele alınması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Gönüllülük hukuken düzenlenmeli midir? Düzenlenecekse nasıl? Gönüllülüğün iş ve sosyal güvenlik hukukundaki yeri hakkında başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyadaki çeşitli örneklerin incelendiği bu kitap, Türkiye için geliştirilecek modele yönelik bir ilk adım olarak değerlendirilmelidir. Kübra Doğan Yenisey ve Mahmut Kabakcı’nın bu çalışması, yasalar ve politikalarda gönüllülük esaslarına, mevcut hukuki düzenlemelere, sosyal güvenlik hukuku ile ilişkisine bakarken, bir yandan da gönüllülüğe ilişkin hukuki bir model sunarak gönüllünün hukuki statüsüne, sağlık ve güvenliğin korunmasına, sosyal güvenlik alanında asgari korumaya değinmektedir.

Bu çalışma, açık kaynak olarak yayınlanmaktadır.

Kitaba erişmek için tıklayınız.

Sunuş ve Giriş
Alper Akyüz
Yasalar ve Politikalarda Gönüllülük
Gönüllülüğün Yasal ve Politik Olarak Düzenlenmesi
Gönüllülüğün Yasal Tanımı ve Kayıt Altına Alınması
Çalışma Yasalarında Gönüllü Çalışma
Teşvikler
Uluslararası Boyut
Gönüllü Emeği ve Çalışma İlişkileri - Bir Sosyal Bilimler Perspektifi
Gönüllü Çalışma ve Emek Süreci
Sonuç Yerine

BİRİNCİ BÖLÜM Mevcut Hukuki Düzenlemeler Işığında Gönüllülük
Gönüllülüğe İlişkin Pozitif Düzenlemeler
İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği
Gönüllü İtfaiyeciler
Çevre Gönüllüsü, Fahri Trafik Müfettişi, Fahri Av Müfettişi
Gelişmekte Olan Ülkelere Teknik Yardım Yapmak Üzere Gönderilecek Gönüllüler
Denetimli Serbestlik Hizmetlerinde Gönüllülük
Sosyal Hizmetlerde Gönüllülük
Yerel Hayvan Koruma Görevlileri
Eğitim Alanında Görev Alan Gönüllüler
Sivil Savunma Gönüllüleri
Dernek Gönüllüleri
Gönüllülüğe İlişkin Düzenlemelerin Ortak Özellikleri
Gönüllülük ve Hukuki Çerçevesi
“Gönüllü Faaliyet” ve “Çalışma”
Gönüllü Faaliyet ve İş İlişkisi
İş Sözleşmesinin Unsurları ve Gönüllülük
İş Görme
Ücret
Bağımlılık
Değerlendirme
Hizmet Sözleşmesi Karinesi
Olası Diğer Hukuki Biçimler
Gönüllülüğün Hukuki Bir Yükümlülük Altına Girilmeksizin Yürütülmesi
Dernek Üyeliği
Sözleşme İlişkisi
Gönüllülük ve Masrafların Karşılanması
Masrafların Karşılanması
Masraf Karşılığı Olmaksızın Yapılan Ödemeler
Gönüllünün Sağlığının Korunması
Gönüllülük ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Sosyal Sigortalılık ve Gönüllülük
Sosyal Sigortaların Genel Esasları
4/I, a Statüsünde Sosyal Sigortalılığın Unsurları
Gönüllülük ve 4/I, a Sigortalılığı
Yargıtay Uygulaması
Sosyal Sigorta İlişkisinde Hizmet Sözleşmesinin Ücret Unsuru
Sosyal Sigorta Hukukuna Özgü Bir Hizmet Sözleşmesi
“Ücretsiz Çalışan Eş” ve Gönüllülük
“Çalıştırılanlar” ve Gönüllülük
“Ücretsiz Çalışanlar” ve Gönüllülük
Bir Sözleşme İlişkisi Çerçevesinde Sürdürülen Gönüllülük ve Hizmet Akdi
Sosyal Güvenlik Kurumu 2013-11 Sayılı Genelgesi

İKİNCİ BÖLÜM Gönüllülüğe İlişkin Bir Hukuki Model
Gönüllülüğe İlişkin Farklı Düzenleme Biçimleri
Yasal Düzenlemenin Temel İlkeleri
Gönüllülüğü Teşvik Edecek Bir Düzenleme
Gönüllülerin Menfaatlerini Koruma Altına Alacak Bir Düzenleme
Gönüllülük ile İşçilik Arasındaki Belirsizliği Ortadan Kaldıracak Bir Düzenleme
Vergi Hukuku Alanındaki Somut Sorunların Giderilmesi
Gönüllülüğün Uluslararası Boyutunun Dikkate Alınması
Farklı Ülke Modellerine Bir Bakış
Gönüllülüğün Gelenek, Örf ve Adet Hukuku ile Düzenlenmesi
Gönüllülüğe İlişkin Sorunlara Yönelik Özel Yasal Düzenlemeler
Gönüllülüğe İlişkin Ayrı ve Kapsayıcı Bir Yasal Düzenleme
Türkiye İçin Bir Model Önerisi
Gönüllünün Hukuki Statüsü
İki Farklı Tür Gönüllülük: Kurumsal ve Kurumsal Olmayan Gönüllülük
Gönüllü Tanımı
Faaliyetin Bir Başkası Yararına Yürütülmesi
Maddi Karşılık Bulunmaması
Serbest İrade
Gerçek Kişiler
Temelinde “Gönüllülük Statüsünün” Yer Aldığı Bir Model
Gönüllünün Sağlık ve Güvenliğinin Korunması
Kamu Hukuku Karakterli Normatif Düzenleme - Yürütücü Organizasyonun Yükümlülüğü
Yükümlülüğün İçeriğinin Kanunla Belirlenmesi
Kişi ve Güvence Altına Aldığı Riskler Bakımından Kapsamı
Kişi Bakımından Kapsamı
Faaliyetin Yürütülme Koşulları, Sağlık ve Güvenlik Önlemlerinin Kapsamı
Gönüllü Çalışmaya İlişkin Sosyal Güvenlik Alanında Asgari Koruma
İş Kazası ve Meslek Hastalığı Riski
5510 Sayılı Kanun Sistemi İçinde Gönüllülük
Bir Model Önerisi: Alman Modeli
İşsizlik Sigortası Yardımları ve Gönüllülük

Sonuç
Kaynakça
Dizin

_

Kübra Doğan Yenisey

1992 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu ve aynı yıl İTÜ İşletme Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde, doktorasını Cenevre Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.
2008 yılından bu yana Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde çalışan Doğan Yenisey, 2014 yılında Karşılaştırmalı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni kurdu. Kübra Doğan Yenisey’in La modification du contrat de travail Etude de droit suisse et de droit français (Schulthess 2005), İş Hukukunda İşyeri ve İşletme – Alman ve Fransız Hukuklarıyla Karşılaştırmalı
Bir İnceleme- (Legal 2007), Social Security Law in Turkey (Kluwer Law Internatioal
2013) ve İş Hukukunun Emredici Yapısı (Beta 2014) isimli kitapları ile iş ve sosyal güvenlik hukuku alanında yayımlanmış pek çok makalesi bulunmaktadır.


Mahmut Kabakcı

1999 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Dr. Mahmut Kabakcı, aynı üniversitede Toplu İş Uyuşmazlıklarının Çözüm Aracı olarak Grev ve Lokavt başlıklı tezi ile yüksek lisans (2003) ve Avrupa Birliği İş Hukukunda İşverenlerin İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Temel Yükümlükleri ve Türk Mevzuatının Uyumu başlıklı tezi ile de doktora eğitimini (2009) tamamlamıştır.
Diğer yayınları ile birlikte Geçerli Fesih Nedeni Olarak Yetersiz İş Görme başlıklı
çalışması ile 01.11.2003’de doçent unvanına hak kazanmıştır. 2001-2010 yıllarında İTÜ İşletme Fakültesi Hukuk Anabilim Dalında araştırma görevlisi olan Dr. Kabakcı, 2010-2014 yıllarında Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde yardımcı doçent öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Halen İTÜ İşletme Fakültesi iş ve sosyal güvenlik hukuku öğretim üyesi olarak görev yapan Dr. Kabakcı, İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku derslerini yürütmektedir.