Betül Yarar’ın derlediği bu eser, toplumsal cinsiyet ve şiddet arasındaki ilişkileri, kuramsal ve olgusal olarak irdelemektedir. Kitapta şiddetin öznellik ve iktidarla ilişkisi; cinsiyetli iktidarın uygulanması veya iktidarın-öznellliğin cinsiyetlenmesi açısından şiddetin önemi; toplumsal cinsiyet rejiminin ve cinsiyet-cinsel kimliklerin kuruluşu açısından şiddetin yeri; şiddetin tarihsel-toplumsal olarak değişen biçimi; eril iktidar ilişkilerinin baskı, zor ve şiddetle farklı eklemlenme biçimleri gibi sorunsallar izleğinde, şiddetin değişen cinsiyetli yüzleri ele alınmıştır._x000D_
Toplumsal cinsiyetli şiddetin “kadına yönelik şiddet” olarak ifade edilen biçimi dışındaki hallerine dikkat çekmek isteyen ve cinsiyet ile şiddet arasındaki ilişkinin (örneğin erkeklik, eşcinselliğin politik ve hukuki karşılığı, militarizm, psikanalitik açıdan şiddet, ekonomik şiddet gibi) farklı yönlerini tartışmaya açan eser, esasen dolaylı da olsa hala siyasi bir görünmezlik taşıyan “kadına yönelik şiddet” olgusunun diğer şiddet biçimleriyle ilişkisiz olmadığını ve bu ilişkinin pekiştirici bir etkiye sahip olabileceğini de ima etmektedir. Bu açıdan eserin “kadına yönelik şiddet” sorununu yadsımadığı, aksine bu soruna odaklanan feminist literatür ve kuramı derinleştirme arayışında olduğu belirtilmelidir. Bu amaçla zımnen de olsa Türkiye’de egemen radikal feminist bakış açısını yeniden düşünmek ve yenilemek fikrini okuyucuya sunmaktadır.

Derleyen ve Yazarlar
Önsöz

 

1 “Yakın İlişki İçinde Şiddet”i Feminist Bakışla Yeniden Düşünmek Betül Yarar
İkinci Dalga Feminist Hareket, Toplumsal Cinsiyet ve Patriarka Kuramı
Feminist Model ile Bireyci Yaklaşım Arasındaki Gerilim-Etkileşim
İkinci Dalga Feminist Yaklaşım Açısından Şiddet ve Temel Önermeler
Hegemonik Feminist Yaklaşımla Karşılaştırmalı Olarak Bireyci Yaklaşım
Kuramsal Farklılıklar ve Ortaklıklar Metodolojik Tartışmalar
Aile İçi Şiddet Araştırmalarında Yeni Kuramlar, Feminist Modelin Yenilenmesi ve Farklı Yaklaşımlar
Feminist Modeli Yenilemek
Tipolojik Yaklaşımlar ve Bütünleştirici Feminist Yaklaşım
Anderson’un Etkileşimci-Yapısalcı Analizleri Birleştirme Girişimi
Sonuç
2 Psikanaliz, Feminizm ve Şiddet Sorunu Alev Özkazanç
Psikanaliz ve Feminizm: Tuhaf Bir İkili?
Psikanalizde Öznellik ve Şiddet Sorunu
Freud’dan Lacan’a Öznellik ve Şiddet
Feminist Psikanalizde Öznellik ve Şiddet
Ataerkillik, İktidar ve Şiddet
Ataerkil Şiddetin Tarihselleştirilmesi: Günümüzde Şiddet Sorunu
Sonuç

3 “Şiddete Meyyalim Vallahi Dertten”: Hegemonik Erkeklik ve Şiddet H. Bahadır Türk
Hegemonik Erkeklik: Genel Bir Çerçeve
“Şiddete Meyyalim Vallahi Dertten”: Hegemonik Erkeklik ve Şiddet Üzerine Bazı Notlar
Sonuç

4 Yedi Dağın Ötesindeki Çocuklar: Güreşte Erkeklik ve Şiddet İlknur Hacısoftaoğlu - Nefise Bulgu
Tekil Erkeklikten Erkekliklere
Erkeklik ve Şiddet
Spor ve Şiddet
Yöntem
Araştırmanın Arka Planı
Verilerin Analizi İçin Genel Çerçeve ve Verilerin Toplanması
Güreşte Şiddetin Farklı Biçimleri
Bir Araç Olarak Sporcunun Bedeni
“Kaçınılmaz” Bir Deneyim Olarak Yaralanma ve Spor Kariyeri
Antrenörlerin Sporcu Bedenleri Üzerindeki Tasarrufları
Erkekler Arasında Doğrudan Şiddet Deneyimleri: Şiddet ve Hiyerarşi İlişkisi
Sonuç

5 Hakiki Cinsiyet, Yasanın Boyunduruğu ve Siyasi Öznellik Özkan Agtaş
Hitap
Yasa
Norm
Nefret
Öznellik

6 Toplumsal Cinsiyet ve Mekânsal Şiddet Funda Şenol Cantek
Vatan Toprağı Olarak Kadın
İyi Kızlar Nereye?
Göçün Kadınlaşması
Sonuç

7 Şiddet ve Ekonomi Emel Memiş
Ekonomik Şiddet
Toplumsal Cinsiyet Ekseninde Ekonomik Şiddet
Ekonomik Rejim ve Şiddet

8 İstanbul Sözleşmesi Işığında Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un Temel Yaklaşımı Gülriz Uygur
İstanbul Sözleşmesi
Kadına Yönelik Şiddet
Kadına Yönelik Şiddet İnsan Hakları İhlalidir
Kadına Yönelik Şiddet Bir Ayrımcılık Formudur
Kadına Yönelik Şiddet Kamusal veya Özel Alanda Meydana Gelir
Kadına Yönelik Şiddet Toplumsal Cinsiyetle Bağlantılıdır
Kadına Yönelik Şiddet Fiziksel, Ekonomik, Cinsel ve Psikolojik Olabilir
Ev-İçi Şiddet
Ev-içi Şiddet Aile İçi Şiddeti Kapsamaktadır
Ev-içi Şiddetin Kapsamında Yer Alanlar
Ev-içi Şiddet İçin Aynı Evde Yaşama Zorunluluğu Yoktur
Ev-içi Şiddet Fiziksel, Ekonomik, Cinsel ve Psikolojik Olabilir
Sözleşmeye Hâkim Temel İlkeler
Devletlerin Yükümlülükleri
6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un Dayandığı Anlayış
Sonuç

9 Eşcinsellik, Şiddet ve Hukuk Oya Aydın
Hem Şiddetin Hem Korunanın Kaynağı Olarak Hukuk
İnkârdan İmhaya
Talepler ve Öneriler
Şiddetin Korunma Aracı Olarak Hukuk

10 Savaş, Şiddet ve Kadınlar Çiğdem Akgül
Milliyetçiliği Militarizmle Buluşturan Kavşak: Kadın Bedeni
Kutsal mı, Tehdit mi, Utku mu, Yenilgi mi?: Kadın Bedenleri
Farklı Savaşların Aynı Kalan Sahnesi: Cinsel Şiddet
Zorunlu Göç ve Yoksullaşma
Sonuç

Dizin

_