Son 30-40 yıllık süreçte, tüm dünyada, kentsel coğrafyanın değişimine, kentsel siyasetin ve yerel yönetişimin çeşitlenen dinamiklerine, şehir ve bölge planlama konularına odaklanan, çok sayıda ufuk açıcı kuramsal yaklaşım geliştirildi. Çoğunlukla küresel Kuzey’in kentlerini merkezine alan, kısıtlı dahi olsa küresel Güney’in kentleşme deneyimlerini de anlamaya ve anlamlandırmaya çalışan bu uluslararası yazının sadece belirli bir bölümü, kitap çevirileri yoluyla Türkçeye kazandırıldı. Hiç kuşku yok ki, bu türden etkili kent kuramcıları ve ortaya koydukları yeni kavramlar, Türkiye kentlerini çözümleyebilmemiz için yeni olanaklar sağlıyor. Ancak tüm bunlar günümüz Türkiye kentlerini anlamak ve geleceğe dönük yeni yaklaşımlar geliştirebilmek için gerçekten yeterli mi?

Tamamlanmamış Kentsel Devrim yıllara yayılan titiz çalışmaların, özgün saha araştırmalarının ve yeni kuramsal arayışların kolektif bir ürünüdür. Bu çalışma, kentlerin değişiminin ardındaki toplumsal, siyasal ve ekolojik kökenleri çözümleyerek; kent kuramına dair yeni bir arayışın Türkiye’den ilk adımlarını atmayı hedefliyor. Bu amaçla, kentsel siyaset, kentsel sosyoloji ve kentsel coğrafya alanlarında Türkçe yazında oldukça sınırlı kalmış olan yeni kuramsal tartışmaları, araştırmalardan edinilmiş özgün veriler eşliğinde okuyucuya sunuluyor. Kentsel siyasetten yönetişime, kentlerin dönüşümünden politik ekolojiye, kent planlamadan kentsel hareketlere kadar çeşitlenen alanlarda gerçekleştirilmiş derinlikli nitel araştırmaları; coğrafyayı, mekanı ve gündelik hayatı çözümleyen yeni, eleştirel ve bütünlüklü bir çerçeve oluşturarak birlikte yorumlanıyor.

vii         Derleyen ve Yazarlar

xi           Önsöz

Eda Acara, Mehmet Penpecioğlu

1            GİRİŞ

Eda Acara, Mehmet Penpecioğlu

 

19         BİRİNCİ KISIM  Yeni Yaklaşımların İzini Sürmek: Kent, Kriz ve Siyaset

               21         1            Kentsel Kriz: ‘Yabancılaşmanın Yönetişiminin Sınırları’

Mustafa Kemal Bayırbağ, Mehmet Penpecioğlu

               43         2            Güneyli Şehircilik Paradigmasına Doğru

Seth Schindler

               71         3            Tebdil-i Mekân

Mustafa Kemal Bayırbağ

 

95         İKİNCİ KISIM Değişimin Coğrafyasını Bulgulamak: Kentin Ötesinde Sınırlar, Döngüler ve Hareketler

               97         4            Türkiye'deki Güncel Ekolojik Çelişkilerin Kentsel Kökenleri

Eda Acara

               117       5            İstisnalar Coğrafyası: İstanbul’un Büyük Ölçekli Ulaşım ve Altyapı Projeleri Sürecinde Kentin, Planlamanın ve Kurumsal Yapıların Değişimi

Özge Erbaş

               137       6            Gezegensel Kentleşmeye Kentsel Atık Perspektifinden Bakmak: Meta-Kuramsal Bir Yaklaşımın Olanakları ve Kısıtlılıkları

Gül Tuçaltan

 

165       ÜÇÜNCÜ KISIM ‘Kentsel Devrim'i Aşağıdan Yukarıya Okumak: Mekânın Üretimi Ve Gündelik Hayat

               167       7            Tamamlanmamış Kentsel Devrim: Türkiye’de Neoliberal Kentsel Dönüşümün Çoklu Sosyo-Politik Örüntüleri ve Ankara Örneği

Mehmet Penpecioğlu, Mustafa Kemal Bayırbağ, Seth Schindler

               203       8            Kentsel Toplumsal Hareketleri Birleştirici/Parçalayıcı Dinamikler: Türkiye’de Kentsel Dönüşüme Karşı Yürütülen Muhalefet Üzerinden Bir İnceleme

Esin Özdemir

               235       9            Krizlerin Kentinde Gündeliğin Emeğinde: Kentsel Krize “Gündelikten” Bir Yanıt

Hilal Kara

               261       10         Mekânsal ve Toplumsal Eşikler Yaratmanın Olanak(sızlık) ları: Ankara’da Yaşayan Suriyeli Göçmenler Üzerine Bir Araştırma

Sezen Savran

 

289       DÖRDÜNCÜ KISIM Sonuç

               291       11         Sonuç

Eda Acara, Mehmet Penpecioğlu

               299       Dizin   

 

_