Türkiye’de siyasal hayatla birlikte düşünce tarihinin gelişimi ve siyasal kurumların biçimlenmesi üzerine yapmış olduğu çalışmalarla kendisinden sonraki bilim insanlarını büyük ölçüde etkilemiş Tarık Zafer Tunaya, İkinci Meşrutiyet dönemini bir siyasî laboratuar olarak nitelerken, “Hürriyet’in İlanı”nı “Türkleri imparatorluktan cumhuriyet formülüne ileten bir köprü” olarak tanımlar. Tunaya’ya göre “Bu bahtsız demokrasi denemesi, ulaştığı sonuçlar bakımından tarihî olmaktan çıkar, bugüne bağlanabilir. Bizler bu tarihî tablo karşısında ibretle düşünmeye mecbur bir kuşağın çocuklarıyız.”_x000D_
_x000D_
İşte Mehmet Ö. Alkan’ın özenle yayına hazırladığı Yadigâr- Meşrutiyet, hocanın “bu tarihî tablo karşısında ibretle düşünmeye mecbur bir kuşağın” önde gelen ve bir kısmı Tunaya’nın yetiştirdiği akademisyenlerin yazılarından oluşuyor. Tarık Zafer Tunaya’nın anısına hazırlanan bu kitapta yeralan makaleler, Tunaya’nın “siyasî laboratuar” olarak tanımladığı Meşrutiyet döneminin değişik sorunlarını ele alırken, bir anlamda hocanın yıllar önce adeta bir “düşünce vasiyeti” olarak  nitelendirilecek özlemini de yerine getiriyor.

Sunuş

Prof. Dr. Tarık Zafer Tunaya’nın Biyografi ve Bibliyografyası
Mehmet Ö. Alkan - Sualp Erdoğan - Ferdi Karaca - Hakan Korhan - Selçuk Yurttaş - Cengiz Yolcu

1 Gogol’un “Palto”su ve Tarık Zafer Tunaya’nın “Türkiye’de Siyasî Partiler”i
Mehmet Ö. Alkan

2 1914-1918 Savaşı Sırasında Jön Türk Politikasının İkilemleri
Feroz Ahmad

3 İkinci Meşrutiyet’in Sadrazamları ve Temel Rejim Sorunları
Rıdvan Akın

4 Avrupa Büyük Devletleri İttihat ve Terakki’yi Neden Sevmiyorlardı?
Sina Akşin

5 “1908 Seçimleri ya da 1324 İntihabı” (1908’den 2009’a Çok Partili Seçimlerin 101. Yılı)
Mehmet Ö. Alkan

6 İzmir Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti’nin İç Tüzüğü
Zeki Arıkan

7 Tarihçiliğin Profesyonelleşme Süreci Olarak II. Meşrutiyet
Ferdan Ergut

8 Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemlerinde Millet-i Hâkime ve Müsavat Tartışmaları
Sacit Kutlu

9 “Âlem-i Medeniyetin Terakkiyat-ı Hazırası”
Cemil Oktay

10 İlber Ortaylı ile Röportaj: “Tarık Zafer Tunaya Kültürü, İkinci Meşrutiyet ve İttihatçılık...”
Söyleşi Mehmet Ö. Alkan

11 İnsan Hakları Etik Bir Mesele midir? Sosyolojik-Felsefi Bir Yaklaşım
Ali Yaşar Sarıbay

12 Bir Başkaldırı Odağı ve Ortamı Olarak Selanik ve Makedonya
İlhan Tekeli - Selim İlkin

13 Millî İktisadın Temelleri: 1909 Bursa Sergisi ve Yerli Mallar
Zafer Toprak

14 İlan-ı Hürriyetin Tarihyazımı: Geniş Bir Fikir Birliği, Biraz İhtilaf ve Kaçırılan Fırsat
Erik Jan Zürcher

Dizin

_