Vergi kayıplarının çok büyük boyutlara ulaşması, vergi suç ve cezalarını kendisine konu yapan vergi ceza hukukunun önemini ortaya çıkarmıştır. Ancak, özellikle ülkemizde, bir ayağı ceza hukukuna diğer ayağı da vergi hukukuna basan bu alanın ilkelerini dikkate alan bir uygulama olduğu söylenemez. Bunun nedeni de sözü edilen bilim alanlarında lisans düzeyinde yeterli hukuk bilgisi verilememesidir._x000D_
Sayıştay eski başkanı Prof. Dr. M. Kâmil Mutluer ve Arş. Gör. N. Nilay Dayanç Kuzeyli’nin kaleme aldığı bu eser, öncelikle vergi ceza hukuku konusunda genel bilgileri aktararak, tarihsel gelişime, hukuk içindeki yerine, diğer hukuk dallarıyla ilişkisine, kaynaklarına ve uygulanmasına değinmektedir. Devam eden bölümlerde idari ve kamusal vergi suçları ayrımı kapsamında sırasıyla vergi suçlarının idari aşamada çözümünü öngören ve idari kabahat olarak nitelendirilebilen idari vergi suçları ve sonra hürriyeti bağlayıcı ceza öngörülmüş olan adli yargının görev alanına giren kamusal vergi suçları detaylı olarak incelenmiştir._x000D_
Birkaç değerli yayın bir yana, Türkiye’de bu alanda yapılan çalışmalar yetersiz olduğu gibi, kanunlaşma hareketlerinde de arzulanan bilimsel düzeye ulaşıldığı pek söylenemez. İki ayrı hukuk dalını ilgilendiren vergi ceza hukuku, bir yandan ceza hukukçularının tam uğraşı alanına girmemekte, diğer yandan da vergi hukukçularına biraz yabancı kalmaktadır._x000D_
Vergi Ceza Hukuku, bu eksikliği giderme düşüncesinin yanında, bu alanda yükseköğrenim yapan öğrencilere temel bilgiler vermeyi ve kendisini yetiştirmek isteyenlere yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Giriş

BİRİNCİ BÖLÜM Vergi Ceza Hukuku Konusunda Genel Bilgiler
Türkiye’de Vergi Ceza Hukuku’nun Tarihi Gelişimi
1998 Yılından Önce Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan Vergi Suç ve Cezaları
1998 Yılından Sonra Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan Vergi Suç ve Cezalarının Genel Çerçevesi
Vergi Ceza Hukuku’nun Ceza Hukuku ve Vergi İçindeki Yeri
Ceza Hukuku İçindeki Yeri
Ceza Hukuku’nun Bölünümü
Maddi Ceza Hukuku
Şekli Ceza Hukuku
Ceza Hukuku İçinde Vergi Hukukunun Yeri
Vergi Hukuku İçinde Vergi Ceza Hukuku’nun Yeri
Vergi Ceza Hukukunun İkili (Maddi ve Şekli) Bölümlemedeki Yeri
Vergi Ceza Hukuku’nun Çoklu Bölümlemedeki Yeri
Vergi Suç ve Cezalarının Kanunlaşma Şekli
Genel Olarak Vergi Suç ve Cezaları
Vergi Suçları
Vergi Suçu Kavramı
Vergi Suçlarının Bölümlendirilmesi
İdari Vergi Suçları
Kamusal Vergi Suçları
Vergi Cezaları
Vergi Cezalarının Niteliği
Vergi Cezalarının Ceza Olmadığı Konusundaki Görüşler
Vergi Zammı Görüşü
Tazminat Görüşü
İdari Ceza Görüşü
Vergi Cezalarının Ceza Olduğuna İlişkin Görüşler
Vergi Cezalarının Bölümlendirilmesi
Vergi Ceza Hukuku’nun Diğer Hukuk Dalları ile İlişkisi
Anayasa Hukuku ile İlişkisi
Ceza Hukuku ile Olan İlişkisi
Kabahatler Hukuku (Kanunu) ile İlişkisi
İdare Hukuku ile İlişkisi
Uluslararası Hukuk ile İlişkisi
Özel Hukuk ile İlişkisi
Vergi Hukukunun Kaynakları
Bağlayıcı Kaynaklar
Anayasa
Kanunlar
Uluslararası Vergi Anlaşmaları
Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri
Cumhurbaşkanlığı Olağan Hal Kararnameleri
Olağanüstü Hal Kararnameleri
Cumhurbaşkanlığı Kararları
Anayasa Mahkemesi Kararları
İçtihadı Birleştirme Kararları
Diğer Kaynaklar
Diğer Yargı Kararları
Tüzükler
Yönetmelikler
Genel Tebliğler
Açıklamalar ve Sirkülerler
Doktrin (Bilimsel İçtihatlar)
Örf ve Âdet
Vergi Kanunlarının Uygulanması
Vergi Kanunlarının Uygulanmasında Kabahatler ve Ceza Kanunları Bakımından Kanunilik İlişkisi
Kabahatlerin Kanunilik İlkesi
Kabahat Fiilleri Bakımından Kanunilik İlkesi
Yaptırımların Kanunilik İlkesi
Cezaların Kanuniliği İlkesi
Cezaların ve Güvenlik Tedbirlerinin Kanunilik İlkesi
Vergi Kanunlarının Yer, Zaman ve Anlam Bakımından Uygulanması
Vergi Ceza Kanunlarının Yer Bakımından Uygulanması
Vergi Ceza Kanunlarının Zaman Bakımından Uygulanması
Vergi Kanunlarının Anlam Bakımından Uygulanması (Yorum)
Genel Olarak
Vergi Hukukunda Yorumda Göz Önüne Alınması Gereken Hususlar
Vergilerin Kanuniliği İlkesi
Ekonomik Yorum
Ceza Hukukunda Yorum
Ceza Genel Hukuku’nda Yorum
Ceza Usul Hukuku’nda Yorum
Delil ve İspat
Delil
İspat

İKİNCİ BÖLÜM İdari Vergi Suçlarında Vergi Suç ve Cezaları
Vergi Ceza Sorumlusu ve Mağdur
Vergi Ceza Sorumlusu
Cezai Sorumluluğun Esası
Ceza Sorumlusu Olanlar
Doğrudan Doğruya Vergi Suçlarında
Kamusal Vergi Suçlarında Ceza Sorumlusu
İdari Vergi Suçlarında Vergi Sorumlusu
Görevden Doğan Suçlarda Sorumluluk
Vergi Ceza Hukuku’nda Müteselsil Sorumluluk
Mağdur
İdari Vergi Suçları
Vergi Ziyaı (Kaybı) Suçu
Vergi Kaybı Suçunun Maddi Unsuru
Vergi Kaybı Suçunun Manevi Unsuru
Vergi Kaybı Suçunun Cezası
Usulsüzlük Suçları
Genel Usulsüzlük Suçları ve Özel Usulsüzlük Suçları
Genel Usulsüzlük Suçunun Maddi Unsuru
Özel Usulsüzlüklerde Suçun Hareket Unsuru
Usulsüzlük Suçunun Manevi Unsuru
Usulsüzlük Suçlarının Cezaları
Vergi Ceza Hukuku’nda Özellik Gösteren Durumlar (Suçların ve Suçluların Çokluğu)
Suçların Çokluğu
Birleşme (İçtima)
Tekrarlanma (Tekerrür)
Suçluların Çokluğu
Katılma (İştirak)
İdari Vergi Suçlarında Birleşme
Tek Fiil ile Çeşitli Vergi Suçları İşlenmesi
Ayrı Fiillerle Ayrı Vergi Suçu İşlenmesi
Ayrı Fiillerle Başka Türden Vergi Suçları İşlenmesi
Ayrı Fiillerle Aynı Türden Birkaç Vergi Suçu İşlenmesi
İdari Vergi Suçlarında Tekrarlanma (Tekerrür)
Cezanın Kesinleşmesi
Aynı Türden Fiil ile Başka Suç İşlenmesi
Tekrarlanma İçin Süreler
Cezaya Yapılacak Eklemeler
Birleşmeme
Birleşme ve Tekrarlanma Yönünden Birleşmeme
Vergi Kovuşturmasının Ceza Kovuşturmasıyla Birleşmemesi
Vergi Hukukunda Katılma
Vergi Hukukunda Katılma İle İlgili Düzenlemeler

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kamusal Vergi Suçları
Kaçakçılık Suçu
Suçun Faili
Mağdur
Kaçakçılık Suçunun Unsurları
Kaçakçılık Suçunun Maddi Unsuru
Kaçakçılık Suçunun Manevi Unsuru
Kaçakçılık Suçunun Cezası
Kamusal Suçlarda Özellik Gösteren Haller
Kamusal Vergi Suçlarında Birleşme
Kamusal Vergi Suçlarında Tekrarlanma (Tekerrür)
Kamusal Vergi Suçlarına Katılma (İştirak)
Görevden Doğan Suçlar
Vergi Gizliliğine Uymama Suçu
Mükelleflerin Özel İşlerini Yapma Suçu
Vergi Kanunlarında Yer Alan Diğer Suçlar
İdari Vergi Cezalarının Kesilmesinde Usul
Türkiye’de İdari Vergi Uyuşmazlıkları Çözümünün Genel Görünümü
İdari Vergi Yargısında Örgütsel Yapı
Vergi Yargısında Görevli İdari Yargı Kuruluşları
Vergi Mahkemeleri
Bölge İdare Mahkemeleri
Danıştay
Genel Olarak
Vergi Yargısı ile İlgili Daire ve Kurullar
Daireler
Vergi Dava Daireleri Kurulu
İçtihatları Birleştirme Kurulu
Vergi Yargısı ile İlgili Diğer Yargı Kuruluşları
Kanun Yolları
Olağan Kanun Yolları
İstinaf ve Temyiz
İstinaf
Temyiz
Olağanüstü Kanun Yolları
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
Vergilerin Cebren (Zorla) Tahsili Konusunda Genel Bilgiler
Ödeme Emri ve Ödeme Emrine Karşı Dava Yolu
Mal Bildirimi

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Vergi Cezalarının Kalkması
BİRİNCİ KISIM İdari Vergi Suçlarında Cezaların Kalkması
İdari (Mali) Vergi Suçlarında Cezaların Kalkması
Ödeme
Yanılma ve Görüş Değişikliği
İzahata (Açıklamaya) Davet
Pişmanlık ve Islah
Ölüm
Mücbir Sebep
Zamanaşımı
Genel Olarak
Vergi Ceza Hukukunda Zamanaşımı
Vergi Cezalarında Hata
Vergi Hatası Kavramı
Hesap Hataları
Matrah Hataları
Vergilendirme Hataları
Vergi Hatalarının Ortaya Çıkarılması
Düzeltme Talebi ve Re’sen Düzeltme
Düzeltme Taleplerinin İncelenmesi ve Düzeltme
Şikâyet Yolu ile Başvuru
Uzlaşma
Kapsamı
Uzlaşmaya Gidebilme Nedenleri
Uzlaşmanın Sonuçları
Cezalarda İndirim
Kapsamı
Şartları
Vergi Cezalarının Affı
Genel Olarak
Vergi Hukukunda Af
İKİNCİ KISIM Türk Ceza Kanunu Bakımından Cezaların Kaldırılması
Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan ve Ceza Kanunu’na Tabi Olan Suçlar
Kaçakçılık Suçu
Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan Kaçakçılık Suçunu Cezalandırmada Usul
Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan Görevden Doğan Suçlar
Vergi Gizliliğine Uymama Suçu
Mükelleflerin Özel İşlerini Yapma Suçu
Diğer Vergi Kanunlarında Yer Alan Suçlar
Türk Ceza Kanunu’na Göre Cezanın Kaldırılması
Cezalandırılabilirlik
Türk Ceza Kanunu’na Göre Cezayı Erteleyen ve Kaldıran Nedenler
Ölüm
İnfaz
Hükmün Açıklanmasının Ertelenmesi
Cezanın Ertelenmesi
Şartlı Salıverme
Zamanaşımı
Kaçakçılık Suçlarında Zamanaşımı
Kaçakçılık Suçlarında Dava Zamanaşımı
Vergi Gizliliğine Uymama ve Mükelleflerin Özel İşlerini Yapmada Zamanaşımı
Dava Zamanaşımı İlkeleri
Dava Zamanaşımının Hesaplanması
Dava Zamanaşımının Durması ve Kesilmesi
Ceza Zamanaşımı ve Ceza Zamanaşımın Durması ve Kesilmesi
Pişmanlık
Af
Şikâyetten Vazgeçme
Ön Ödeme
Uzlaşma
Mücbir Sebep
Dava
Kaçakçılık Suçunu Cezalandırmada Usul
Savcı
Kamu Davasının Açılmasına ve Kamu Davasına Gerek Olmadığına İlişkin Karar
İtiraz
Kamu Davasının Açılması ve Mahkeme Kararı
İstinaf
İstinaf Yoluna Başvurulabilecek Kararlar
İstinaf Yoluna Gidilemeyecek Kararlar
İstinaf Yoluna Başvurma
Mahkemenin İşlemi
Bölge Adliye Mahkemesi’nde Yargılama
Temyiz
Olağanüstü Kanun Yolları
Yararlanılan ve Yararlanılabilecek Kaynaklar
Dizin

_

M. Kâmil Mutluer

1936’da Eskişehir’de doğdu. 1959’da İİTİA’yı ve 1967 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 1969-1970’te Londra’da bulundu. Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde doktora, doçentlik ve profesörlüğe yükseldi. Daha sonra Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi adını alan bu eğitim kurumunda Öğretim Üyesi ve Akademi Başkan Yardımcısı oldu. 1982-1986 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı ve Maliye Bölüm Başkanı, 1986-1997 yıllarında YÖK ve 1988-1997 arasında YÖK Yürütme Kurulu üyesiydi. 1997-1998 yıllarında Başkent Üniversitesi’nde Öğretim Üyeliği, Rektör Yardımcılığı ve Hukuk Fakültesi Dekanlığı yaptı. 1998-2001 yıllarında T.C. Sayıştay Başkanı oldu. 2001-2003 yıllarında Çankaya Üniversitesi Rektörlüğü görevinde bulundu. 2003-2007 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. Erdoğan Öner ve Ahmet Kesik ile birlikte yazdığı Bütçe Hukuku (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2005) Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından, Yılın En İyi Ders Kitabı (2009) seçildi. Yazarların diğer eseri, Teoride ve Uyulamada Kamu Maliyesi (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2007) TÜBA tarafından 2009 Yılın En İyi Ders Kitabı dalında, Mansiyon Ödülü’ne layık görüldü. Aynı zamanda Erdoğan Öner’le yazmış olduğu Teoride ve Uygulamada Mahalli İdareler Maliyesi (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2009) adlı kitapta Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından yine yılın en iyi ders kitabı olarak kabul edildi. Prof. Dr. Kâmil Mutluer, halen Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Öğretim Üyeliği yapmakta, Vergi Hukuku, Kamu Maliyesi ve Bütçe Hukuku dersleri vermektedir. Aynı zamanda Ufuk Üniversitesi mütevelli heyeti üyeliği görevini de yürütmektedir. Avukatlık ve Yemenli Mali Müşavirlik mesleğine de sahip olan Mutluer, evli ve iki çocuk sahibidir.


N. Nilay Dayanç Kuzeyli

1989 yılında Ankara’da doğdu. 1995-2006 yılları arasında ilk, orta ve lise öğrenimini TED Ankara Koleji’nde tamamladı. 2006 yılında, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazandı. 2010 yılının Mayıs ayında lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kuntalp-Arkan- Pekgüçlü Ortak Avukatlık Bürosu’nda avukatlık stajına başladı. Yine 2010 yılının Eylül ayında Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans Programı’na başladı. 2011 yılının Ekim ayında bir yıl süren avukatlık stajını tamamlayarak Ankara Barosu’na kaydoldu. Yine aynı yıl avukatlık stajı ile eşzamanlı olarak takip ettiği Bilkent Üniversitesi Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans Programını da başarıyla tamamlayarak; LL.M. derecesini elde etti. 2011-2013 yılları arasındaki iki yıllık süreçte özellikle sözleşmeler ve vergi hukuku üzerinde çalıştığı Yüksel İnşaat A.Ş.’de avukatlık yaptı. Aynı zamanda 2012 yılında, İ.D. Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde tam burslu olarak Özel Hukuk alanında doktora çalışmalarına başladı ve 2013 yılının Kasım ayında Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Ana Bilim Dalı’nda asistan oldu. Doktora tez araştırmalarının bir kısmını Alman Hükümeti tarafından verilen DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) bursu ile misafir araştırmacı olarak bulunduğu Freiburg Üniversitesi’nde yapmış olup tez konusu olan “Vergi Hukukunda Sorumluluk” alanındaki çalışmalarına İ.D. Bilkent Üniversitesi’nde devam etmektedir.