Serap Yazıcı bu çalışmasında, Cumhuriyet’in kuruluşundan bu yana kabul edilen anayasaları -1924, 1961, 1982- mercek altına alıyor. Bu anayasaların hiçbirinin serbest irade ve halkın katılımıyla hazırlanmadığı bilgisi üzerinden ilerleyen yazar, 1982 anayasasının da devlet otoritesini güçlendiren vesayetçi yapısıyla hak ve özgürlükleri korumasız bırakarak Türkiye’nin demokratikleşme sürecinde önemli bir engel teşkil ettiğini savunuyor. Eserde yeni bir anayasa yapım sürecinin gerektirdiği diyalog, müzakere ve uzlaşmanın önemi vurgulanırken, hazırlanan anayasa teslakları da ayrıntılı bir şekilde inceleniyor.

Üçüncü Baskıya Önsöz
Giriş

BİRİNCİ BÖLÜM Sivil ve Demokratik Anayasa
Cumhuriyet Anayasalarının Yapımı Süreçleri
1924 Anayasası
1961 Anayasası
Kurucu Meclis’in Yapısı
Anayasa'nın Hazırlanması
Halkoylaması
1982 Anayasası
Anayasa’yı Hazırlayan Kurucu Meclis’in Niteliği
Halkın Anayasa’nın Yapımı Sürecine Katılımı
Anayasa’nın Halkoylamasına Sunulması
Cumhuriyet Anayasalarının İçerikleri
1924 Anayasası
1961 Anayasası
1982 Anayasası
Yeni Bir Anayasa Yapma Yetkisi Hangi Organ Tarafından Kullanılmalıdır?
TBMM Tümüyle Yeni Bir Anayasayı Yapma Yetkisi Kullanabilir mi?
TBMM’nin Yeni Anayasayı Hazırlama Yetkisi ve Değişmezlik İzafe Edilen Maddelerin Rolü

İKİNCİ BÖLÜM 1982 Anayasası Devlet Odaklıdır
Başlangıç Bölümü
Anayasa Taslaklarının Önerileri
TÜSİAD Taslağı
Tanör Raporu
TOBB 2000 Anayasa Önerisi
TBB 2001 Anayasa Önerisi
TBB 2007 Anayasa Önerisi
Sivil Anayasa Taslağı
Üskül 2007 Raporu
Devletin Temel Araç ve Görevleri
Anayasa Taslaklarının Önerileri
TÜSİAD Taslağı
TOBB 2000 Anayasa Önerisi
TBB 2001 Anayasa Önerisi
TBB 2007 Anayasa Önerisi
Sivil Anayasa Taslağı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 1982 Anayasası’nın Asıl Hedefi Özgürlükleri Sınırlamaktır
Ödevle Sınırlanmış Hak Anlayışı
Anayasa Taslaklarının Yaklaşımları
Kümülatif Sınırlama Anlayışı
Anayasa Taslaklarının Önerileri
TÜSİAD Taslağı
Tanör Raporu
TOBB 2000 Anayasa Önerisi
TBB 2007 Anayasa Önerisi
Sivil Anayasa Taslağı
Temel Hakların Kötüye Kullanılması Yasağı
Anayasa Taslaklarının Önerileri
TÜSİAD Taslağı
Tanör Raporu
TOBB 2000 ve TBB 2001 Anayasa Önerileri
TBB 2007 Anayasa Önerisi
Üskül Raporu
Sivil Anayasa Taslağı
1982 Anayasası Hukuk Devleti Güvencelerini Zayıflatmıştır
Hukuk Devletiyle Çelişen Çeşitli Düzenlemeler
Yargının Tarafsızlık ve Bağımsızlığı
Anayasa Taslaklarının Önerileri
TÜSİAD Taslağı
Tanör Raporu
TOBB 2000 Anayasa Önerisi
TBB 2001 Anayasa Önerisi
Üskül 2007 Raporu
TBB 2007 Anayasa Önerisi
Sivil Anayasa Taslağı

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Hukuk Devletini Daha Etkin Kılacak Yeni Mekanizmalar
Anayasa Şikâyeti
Anayasa Taslaklarının Önerileri
Kamu Denetçiliği Kurumu
Anayasa Taslaklarının Önerileri
Hak ve Özgürlüklerin Güçlendirilmesinde Diğer Mekanizmalar
Uluslararası Andlaşmaların Hukuki Statüsü
Eşitlik İlkesi
Türk Pozitif Hukukunda Eşitlik İlkesi
Anayasa Taslaklarının Önerileri

BEŞİNCİ BÖLÜM Anayasa Yargısı
Anayasa Mahkemesi, Anayasaya Uygunluk Denetimi Yetkisini Özgürlükler Lehine Kullanmamıştır
Anayasa Mahkemesi Anayasal Yetkilerini Genişletme Eğilimindedir
Anayasa Değişikliklerinin Esas Yönünden Denetlenmesi
Yürütmenin Durdurulması Kararları
Kanun Koyucu Gibi Hüküm Tesis Etme Yasağının Aşılması
Genel Değerlendirme
Anayasa Taslaklarının Önerileri
TÜSİAD Taslağı
TOBB 2000 Anayasa Önerisi
TBB 2001 Anayasa Önerisi
TBB 2007 Anayasa Önerisi
Sivil Anayasa Taslağı
Sonuç
Kaynakça
Dizin

_

Serap Yazıcı

1963’te Ankara’da doğan Serap Yazıcı, 1984’te Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı üniversiteden 1986’da “CHP’nin Niteliği ve Laiklik Politikası” isimli çalışmasıyla yüksek lisans, 1995’te de “Türkiye’de Askeri Müdahalelerin Anayasal Etkileri” başlıklı çalışmasıyla doktora derecesi aldı. 1991-92 akademik yılında Bristol Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde “Otoriter Sistemlerden Demokrasiye Geçiş” isimli programa katıldı. 2001’de de “Başkanlık ve Yarı-başkanlık Sistemleri: Türkiye İçin Bir Değerlendirme” isimli çalışmasıyla doçentlik unvanına hak kazandı.

İnönü Vakfı, Aybay Hukuk Araştırmaları Vakfı, Cumhuriyet ve Milliyet gazetelerinin açtığı yarışmalarda çalışmaları çeşitli derecelerde ödüllendirildi. Demokratikleşme Sürecinde Türkiye başlıklı kitabı ise, Türkiye Bilimler Akademisi’nin (TÜBA), 2010 yılı üniversite ders kitapları arasında, kayda değer eser ödülüne (mansiyon) layık görüldü. Halen İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim üyesi olan Serap Yazıcı’nın Türkiye’de Askeri Müdahalelerin Anayasal Etkileri başlıklı çalışması Yetkin Yayınevi tarafından, Başkanlık ve Yarı-başkanlık Sistemleri: Türkiye İçin Bir Değerlendirme (2002) ve Demokratikleşme Sürecinde Türkiye (2009) başlıklı çalışmaları ise İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları tarafından yayınlanmıştır.