Gündelik hayatımızda Ar-Ge ve yenilik kavramları çok önemli bir yer kaplamakta ve hemen hemen her alanı etkilemektedir. Bu kavramlar görsel ve yazılı basında da sıkça karşımıza çıkmakta, pek çok kişi ve kurumca tartışılmaktadır. İktisadi alanda bilim, teknoloji ve yeniliğin oynadığı rolü ele alan çok sayıda çalışma mevcut olmasına rağmen, Türkiye’de bu konuları kavram, kuram, uygulama ve politika çerçevesinde ele alan, anlaşılır kılan ve kavramlar arası ilişkileri belirgin şekilde ortaya koyan çok az sayıda Türkçe eser bulunmaktadır. Çoğunluğu ODTÜ Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları Ana Bilim Dalı ve Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi’nden (ODTÜ-TEKPOL) olmak üzere, alanında öncü akademisyenlerin katkılarının bulunduğu bu çalışma bu alanda ilk başvuru kaynağı olma amacıyla derlenmiştir. Teknoloji ve yenilik iktisadının en etkili araştırmacılarından birisi olarak kabul edilen Luc Soete’nin Önsöz’üyle ve ulusal yenilik sistemi kavramının öncü araştırmacılarından biri olan Bengt-Åke Lundvall’in Sonsözü’yle taçlanan bu çalışma, bilim, teknoloji ve yenilik çalışmalarına ilgi duyan öğrenci ve araştırmacılar tarafından ders kitabı olarak kullanılabileceği gibi üniversite, kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşlarında çalışanlara yönelik bir ilk başvuru kaynağı olarak literatürde yerini alacaktır.

Tablo ve Şekiller Listesi
Derleyenler ve Yazarlar

Sunuş
İ. Semih Akçomak - Erkan Erdil - M. Teoman Pamukçu - Murad Tiryakioğlu

Önsöz
Preface
Luc Soete

BİRİNCİ KISIM Giriş Niyetine: Kavramlar
1 Bilgi, Bilim, Teknoloji ve Yenilik: Kavramsal Tartışma
İ. Semih Akçomak - Erkan Erdil - M. Teoman Pamukçu - Murad Tiryakioğlu
Giriş
Bilgi
Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge)
Teknoloji
Teknolojik Değişim
Teknolojinin Yayılması
Yenilik
Yeniliğin Kaynakları
Yenilik Göstergeleri ve Ölçümü
Yenilik Sistemleri
Fikri Mülkiyet Hakları
Kitabın Kapsamı

2 Tarih İçinde Bilim ve Teknoloji Evrim Dönemleri
Ergun Türkcan
Giriş
Dönemleme Hakkında
Sahipsiz (Anonim) İcatlar Dönemi
İcadın Kişisel Mucitler Dönemi
İcadın Kolektif-Organize ya da Kurumsal Dönemi
Temel Terimler ve Kavramlar Hakkında Kısa Bir Açıklama
Teknoloji ve İlgili Kavramlar

3 Yenilik ve Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları
Ummuhan Gökovalı
Giriş
Patentler, Uluslararası Düzenlemeler ve Ülke Uygulamaları
Patentler
Patentler ve Uluslararası Düzenlemeler
Belli Başlı Ülkelerdeki Patent İşlemleri ve Uygulamaları
Patentler, Firmalar ve Yenilik
Firmalar ve Patent Alma Nedenleri
Patent Hakları ve Yenilik
Patent Haklarının Buluşları Teşvik Etme Rolü ve Karşıt Görüşler
Patentlerin Yenilikleri Ticarileştirme Rolü ve Karşıt Görüşler
Patentlerin Buluşları Yayma Rolü ve Karşıt Görüşler
Patentlerin Araştırmaların Kontrolünü Sağlaması ve Karşıt Görüşler
Sonuç ve Önermeler

4 Teknolojik Yetenek ve Öğrenme
Murad Tiryakioğlu
Giriş
Teknolojik Yetenek: Kavramsal Çerçeve
Teknolojik Yeteneğin Kaynakları
Teknoloji Transferi
Emek Transferi
Teknolojik Yeteneğin Türleri
Teknolojik Yeteneğin Göstergeleri
Teknolojik Yeteneğin Aşamaları
Teknolojik Öğrenme ve Yetenek Edinimi
Teknolojik Öğrenmenin Aşamaları
Ulusal Yenilik Sistemi ve Teknolojik Öğrenme
Teknolojik Öğrenme Sürecinde Üniversite, Sanayi ve Devlet İşbirliği
Teknolojik Öğrenme Sürecinde Devletin Rolü
Ulusal Öğrenme Sistemi
Son Söz

5 Ar-Ge ve Yeniliğin Ölçümü ve Ar-Ge ve Yenilik Anketi Verilerinin Araştırmada Kullanılması
İ. Semih Akçomak - Elif Kalaycı
Giriş
Ar-Ge ve Yeniliğin Tanımı
Ar-Ge ve Yeniliğin Ölçülmesi
Tarihsel Gelişim
Yenilik Anketleri Yoluyla Yeniliğin Ölçülmesi
Gelişmekte Olan Ülkelerde Ölçüm Sorunları
Türkiye’de Ar-Ge ve Yenilik Anketi
Yenilik Anketlerinin Araştırmada Kullanılması
Tanımlayıcı İstatistikler Yoluyla Ar-Ge ve Yenilik Anketlerinin Kullanılması
Yenilik Endeksleri
Ekonometrik Yöntemlerle Ar-Ge ve Yenilik Verisinin Kullanılması
Sonuç

İKİNCİ KISIM Ticarileşme ve Ölçüm
129 6 Ar-Ge ve Yeniliğin Fonlanması
Şirin Elçi
Giriş
Ar-Ge ve Yenilik Finansmanında Kamu Müdahalesi
KOBİ’lerde Ar-Ge ve Yeniliğin Finansmanı
Büyük Firmalarda Ar-Ge ve Yeniliğin Finansmanı
Yeni Kurulan Şirketlerde Ar-Ge ve Yeniliğin Finansmanı
Kamu Satın Alımları Yoluyla Ar-Ge ve Yeniliğin Fonlanması
Kamu Finansman Mekanizmalarında Değerlendirmenin Önemi
Kapsayıcı Yeniliğin Finansmanı
Özel Sektör Tarafından Uygulanan Ar-Ge ve Yenilik Finansman Mekanizmaları
Sonuç

7 Üniversite-Sanayi İşbirliği Odaklı Teknoloji Transfer Arayüzleri
Mahmut Kiper
Giriş, Kavramlar ve Kapsam
Teknoparklar
Teknoparkların Tarihsel Gelişimi
Günümüzde Teknoparklar
Silikon Vadisi Teknoparklar İçin Bir Model mi Yoksa Eşsiz Bir Anomali mi?
Teknoloji Geliştirme Merkezleri / İnkübatörler (İlk Gelişim Merkezleri)
Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO)
Bayh-Dole Yasası
Üniversite-Sanayi Ortak Araştırma Merkezleri
Sonuç ve Değerlendirme
TTA’ların Başarısı İçin Kritik Unsurlar
Üniversiteleri Fildişi Kuleden Kim Kovdu?

ÜÇÜNCÜ KISIM Yeniliğin Mikro ve Makro Ekonomisi
8 Ar-Ge, Yenilik ve Ekonomik Büyüme I: Temel Neo-Klasik Yaklaşımlar
Hakan Yetkiner
Giriş
Solow Modeli
Temel Büyüme Denklemi
Şekilsel Analiz
Matematiksel Analiz
Tasarrufun Altın Oranı Kuralı
Ramsey Modeli
Piyasa Çözümü - Hanehalkının Problemi
Piyasa Çözümü - Firmanın Problemi
Uzun dönem Denge (Durağan Durum) Çözümü
Teknik Analiz
Çizgesel Analiz
Sonuç

9 Ar-Ge, Yenilik ve Ekonomik Büyüme II: Yeni-Klasik Yaklaşımlar
Hakan Yetkiner
Giriş
Ar-Ge ve Yatay Mal Çeşitlenmesi
Jones Eleştirisi
Ar-Ge ve Dikey Mal Çeşitlenmesi
Genel-Amaçlı Teknolojik Değişmeler
Sonuç

10 Evrimci İktisat ve Teknoloji
Yeşim Üçdoğruk Gürel
Giriş
Evrimci Aklın İktisat Bilimine Katkısının Tarihsel Süreci
Schumpeter’in Mirası: Evrimci Dinamiklerin Keşfi
Evrimci İktisat Nedir?
Evrimci İktisat ve Teknoloji-Yenilik Arasındaki Bağ
Neo-Schumpeterci Gelişmeler
Sonuç Yerine

11 Teknolojinin Gelişmesi ve Yayılması
Derya Fındık
Giriş
Klasik Benimseme Teorisi
Çağdaş Benimseme Teorisi
Sıralama Modeli
Epidemik Model
Stok Modeli
Teknoloji Benimsemesini Belirleyen Faktörler Üzerine Ampirik Yazın
Firmaya Özgü Faktörler
Firma Büyüklüğü
Öncül Bilgi
Uluslararası Pazarlarda Tanınma
Teknoloji Kullanımı Amaçları
Yabancı Sermaye
Beşeri Sermaye
Çevresel Faktörler
Coğrafi Yakınlık
Sanayi Etkileri
Sonuç Yerine

12 Ar-Ge, Yenilik ve Verimlilik
Yılmaz Kılıçaslan - Uğur Aytun
Giriş
Araştırma-Geliştirme, Yenilik ve Verimlilik: Kavramsal Çerçeve ve Ölçüm
Yeniliğin Ölçümü: Ar-Ge, Patentler ve Diğer Ölçütler
Verimlilik
Verimlilik Artışında Ar-Ge ve Yeniliğin Önemi
Türkiye’de ve Seçilmiş Ülkelerde Ar-Ge, Yenilik ve Verimlilik
Ar-Ge Harcamaları ve Patent Sayıları
İşgücü Verimliliği
Sonuç

13 Teknoloji, Küreselleşme ve İşgücü Piyasaları
İ. Semih Akçomak
Giriş
Teknoloji İşgücü Piyasasını Nasıl Etkilemektedir?
İşgücü Piyasasındaki Değişimlerin Ne Gibi Sonuçları Olmuştur?
Gelişmiş Ülkeler Açışından Bir Değerlendirme
Gelişmekte Olan Ülkeler Açışından Bir Değerlendirme
Türkiye İçin Bir Değerlendirme
Sonuç

14 Yenilik Sürecini Bir Ağ Olarak Görmek
Müge Özman
Giriş
Yeniliğe Bir Ağ Olarak Bakmak
1950’ler Sonrasında Yenilikte İlişkilere Verilen Önemin Artması
Yenilik Çevreden İzole Edilmiş Bir Süreç Değildir
Yenilik Kümelenmiştir
Yenilikler Patika Bağımlıdır
Yeniliğin Temeli Yeniden Birleşimdir
Yenilik Belirsizdir
Yenilik Ağı Ne Demektir?
Örgütsel Öğrenme
Örgütsel Öğrenme Sürecinde Ağ Yaklaşımı Nasıl Faydalı Olur?
Çevresel Sinyallerin Algılanmasında Ağların Rolü
Derinleştirme ve Keşif Faaliyetlerinde Ağların Rolü
Yaratıcılık ve Ağlar
Aracı Pozisyonları ve İdeleştirme
İçiçe Ağlar ve Yaratıcılık
Küçük Dünya Ağları
Merkez Çevre Ağları
Sonuç Yerine

15 Yeniliği Mekân Bağlamında Ele Alan Yaklaşımlar
Güldem Özatağan
Giriş
Yeniliği Mekân Bağlamında Ele Alan Yaklaşımlar
Yörelerin İçsel Kapasitelerine Odaklanan Yaklaşımlar
Sanayi Odaklarından Yenilikçi Çevrelere ve Yenilik Sistemlerine
Bilgi Ekonomisinin Öğrenen Bölgeleri
Yörelerin İçsel Dinamiklerine Dayalı Açıklama Biçimlerinin Sorgulanışı
Küresel Üretim İlişkileri ve Yenilik
Küresel İlişkilerden Öğrenerek Yenilikçi Kalma
Küresel Üretim Ağlarında Güç İlişkileri ve Yenilik
Mevcut Yaklaşımlara Eleştiriler
Küresel Ağları ve Güç İlişkilerini Öne Çıkarmanın Getirdiği Zayıflık
Yenilik Faaliyetlerinin Ardındaki Maddi Güdüleri Dışlamanın Getirdiği Zayıflık
Yenilikçiliğin Ekonomik Mantığına Hapsolmanın Getirdiği Zayıflık
Tabanda Oluşan Dinamiklerin Katkısını Dışlamanın Getirdiği Zayıflık
Yeni Kuramsal Arayışlar
Son Verirken

16 Finansal Yenilik Yazınındaki Son Gelişmeler
Hasan Cömert - Gerald Epstein
Giriş
Finansal Yenilik Nedir ve Nasıl Sınıflandırılır?
Finansal Yenilikler Nasıl Sınıflandırılır?
Finansal Yenilikler Neden Ortaya Çıkar ve Nasıl Ölçülür?
Finansal Yenilik Nasıl Ölçülür?
Finansal Yenilikleri Kimler Yapar ve Finansal Yenilikçiler Tekel Rantı Elde Eder mi?
Finansal Yenilikçiler Tekel Kârı (Rantı) Kazanır mı?
Finansal Yeniliklerin Olası Sonuçları ve Finansal Yenilik Yazınındaki Değişimler
Büyüme ve Finansal Yenilik
Temel Ekonomik Değişkenlerdeki Oynaklık ve Finansal Yenilik
Kredi Arzı ve Finansal Yenilik
Finansal Yenilik, Karmaşıklık, Risk ve Belirsizlik
Sonuç Yerine

17 Teknolojik Değişim ve Çevre Sorunları
Bahar Çelikkol Erbaş - Pınar Çelikkol Geylani
Teknoloji ve Çevre
Çevreye Yönelik Teknolojik Değişim I: Neoklasik Teori
Buluş ve Yenilik
Yönlendirici Yenilik Yaklaşımı
Çevre Politika Araçları, Karşılaştırma Kriterleri ve Enstrüman Seçiminin Buluş ve Yenilik Üzerine Etkileri
Yönlendirici Yenilik ve Optimal Çevre Politikaları
Teknolojinin Yayılımı
Yayılımın Mikroekonomisi
Yeşil Teknolojilerin Yayılımı
Düzenleme Araçlarının Seçiminin Teknoloji Yayılımına Etkisi
Çevreye Yönelik Teknolojik Değişim II: Evrimsel Teori, Davranışsal Teori ve Çevresel Yenilik Sistemleri
Yeniliğe Evrimci Yaklaşım
Yenilik Sistemleri
Sonuç

DÖRDÜNCÜ KISIM Sektörel Analiz: Dünyadan Örnekler ve Türkiye
18 Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü
Funda Başaran Özdemir
Giriş
Enformasyon ve Teknoloji
Toplumsal ve Ekonomik Dönüşümü Enformasyon Bağlamında Kavramak
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörünün İlk Biçimi Olarak Telgraf
Yeni Ağlar ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektöründe Devletin Ağırlığı
Enformasyon Çağı Olarak Sektörün Yeniden Yapılanması
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Paradigması
Sonuç

19 Düşük Karbon Ekonomisi İçin Ekolojik Yenilikler
Pelin Demirel
Giriş
Ekolojik Yenilikler
Ekolojik Yenilik Türleri
Ekolojik Yeniliklerin Ortaya Çıkmasını Destekleyen Faktörler
Ekolojik Yenilikler İçin Çevre ve Yenilik Politikaları
Temiz Enerji Sektörü
Ekolojik Girişimcilik ve Yeşil Girişimciler
Sonuç

20 Ar-Ge, Yenilik ve Teknolojik Öğrenme: Otomotiv Sanayii
Alper Sönmez
Giriş
Otomotiv Ana ve Yan Sanayii: Temel Kavramlar
Ar-Ge, Yenilik, Teknoloji ve Üretim Faaliyetleri
Ana Sanayi
Yan Sanayi
Teknoloji Öğrenme Kanalları
Ana Firmaların Teknoloji Öğrenme Kanalları: Stratejik İşbirliği Kurulan Ortaklıklar Vasıtasıyla
Ana Firmaların ÇUŞ’lardan Teknoloji Öğrenme Kanalları
İşbirliği Faaliyetleri
Üretim, Yönetim ve Kalite Sistemleri Vasıtasıyla
İzleme, Değerlendirme ve Ödüllendirme Faaliyetleri Vasıtasıyla
Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Vasıtasıyla
Yurtiçi Tedarikçilerin Ana Firmalardan Teknoloji Öğrenme Kanalları
Ana Firmanın Doğrudan Tedarikçisi Olmak
Projeler Vasıtasıyla
Ortak-Tasarım Faaliyetleri Vasıtasıyla
Denetleme, Değerlendirme ve Ödüllendirme Faaliyetleri Vasıtasıyla
ÇUŞ’ların Küresel Üretim Sertifikaları Vasıtasıyla
Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Vasıtasıyla
Diğer Destekler ve Yardımlar Vasıtasıyla
Sonuç Yerine: Politika Önerileri

21 Nanoteknoloji: Sektörel Analiz, Dünyadan Örnekler ve Türkiye
Berna Beyhan
Giriş: Nanoteknoloji Nedir?
Nanoteknolojinin Gelişimi
Nanoteknoloji Politikaları
Nanoteknoloji Yenilik Sistemi
Türkiye’de Nanoteknoloji Yenilik Sistemine Kısa Bir Bakış
Sonuç

22 Savunma Sanayiinde Ar-Ge ve Yenilik
Eyüp Serdar Gökpınar
Savunma Sanayinin Özellikleri
Savunma Sanayinin Sivil Sanayi ve Sektörlerden Ayrılan Yönleri
Savunma Sanayinin Yapısı
Savunma Sanayinde Ar-Ge ve Yenilik
Ar-Ge ve Yenilik Bağlamında Savunma ile Sivil Sanayi İlişkileri
Sonuç ve Değerlendirme

BEŞİNCİ KISIM Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları: Kuramsal Yaklaşım
23 Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikalarının Kuramsal Çerçevesi
İ. Semih Akçomak
Giriş
Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikalarının Teorik Çerçevesi
Bilim ve Teknoloji Politikalarının Sınıflandırılması
Neoklasik ve Evrimci Kuramda Politika
Neo-klasik Politika Tasarımı
Evrimci İktisadın Politika Tasarımı
Bir Başka Sınıflandırma: Arz ve Talep Yönlü Politikalar
BTY Politikalarına Daha Pratik Bir Bakış
Sonuç: Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikalarında Temel Sorunlar

24 Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikalarında Etki Analizi: Kamu Destek Programlarının Etkilerinin Değerlendirilmesi
Vedat Sinan Tandoğan
Giriş
Program İzleme ve Değerlendirme: Temel Kavramlar
BTY Program Değerlendirme Yaklaşımları
BTY Programlarının Değerlendirilmesinde Dünya Örnekleri
Program Değerlendirme Süreci: Uygulama Notları
Program Değerlendirilmesine Hazırlık
Değerlendirme Ekibinin Tayini
Değerlendirmede Kullanılacak Verinin Hazırlanması
Değerlendirme Metodolojisi
Değerlendirme Sonuçlarının Duyurulması ve Kullanımı
Örnek Değerlendirme: TÜBİTAK Ar-Ge ve Yenilik Destekleri Etki Analizi Çalışmaları
TÜBİTAK-TEYDEB 1501-Sanayi Ar-Ge Projeleri Destek Programı Etki Analizi Çalışması: 2003-2006
Özel Kesim Ar-Ge Faaliyetlerini Etkileyen Faktörler
Teknoloji Temelli Değişkenlerin Özel Sektör İhracat Faaliyetlerine Etkisi
Sonuç

25 Yabancı Sermaye, Teknoloji ve Kalkınma İlişkisi: Yoksulluk Tuzakları
Murad Tiryakioğlu
Giriş
Yabancı Sermaye ile Teknolojik Gelişme İlişkisi
Teknolojinin Ediniminden Yoksulluk Tuzaklarına: Yol Nereye?
Beşeri Sermaye Yoksulluğu
Teknoloji Yoksulluğu
Yoksulluklar ve Çıkmazlar
Son Söz: Yabancı Sermayenin İki Yüzü

ALTINCI KISIM Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları: Uygulamalı Çalışmalar
26 Teknoloji Politikalarının Uygulanmasında Sıradışı Bir Örnek: Japonya
K. Ali Akkemik
Giriş
Sanayide Yapısal Değişim ve Sanayi Politikaları
Japonya’da Bilim ve Teknoloji Politikaları
1949-1973 Döneminde Bilim ve Teknoloji Politikaları
1973-1995 Döneminde Bilim ve Teknoloji Politikaları
1995 Sonrasında Bilim ve Teknoloji Politikaları
Birinci Bilim ve Teknoloji Temel Planı (First Science and Technology Basic Plan), 1996-2000
İkinci Bilim ve Teknoloji Temel Planı (Second Science and Technology Basic Plan), 2001-2005
Üçüncü Bilim ve Teknoloji Temel Planı (Third Science and Technology Basic Plan), 2006-2010
Dördüncü Bilim ve Teknoloji Temel Planı (Fourth Science and Technology Basic Plan), 2011-2015
2000’li Yıllarda Japon Sanayilerinin Rekabet Gücünde Düşüş ve Politika Arayışları
Sonuç

27 Sermayenin Küreselleşmesi ve Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri: Türkiye’deki Çokuluslu Şirketler Üzerine Bir Çalışma
Erkan Erdil - Mehmet Teoman Pamukçu
Giriş
Küreselleşme Çağında Yabancı Sermaye Yatırımlarının Evrimi ve Ar-Ge Harcamaları
Türkiye Ekonomisinde Yabancı Firmaların Ar-Ge Etkinliklerinin Analizi
Görüşülen Firmaların Ar-Ge Eğilimleri ve Performans Göstergeleri
Telekomünikasyon ve Bilişim Sektörü
Ar-Ge Kararını ve Etkinliklerini Belirleyen Unsurlar
Yasal-Kurumsal Çerçeve, Ar-Ge Stratejisi ve İşbirlikleri
İlaç Sektörü
Ar-Ge Kararını ve Etkinliklerini Belirleyen Unsurlar
Yasal-Kurumsal Çerçeve, Ar-Ge Stratejisi ve İşbirlikleri
Otomotiv Sektörü
Ar-Ge Kararını ve Etkinliklerini Belirleyen Unsurlar
Yasal-Kurumsal Çerçeve, Ar-Ge Stratejisi ve İşbirlikleri
Elektronik Sektörü
Ar-Ge Kararını ve Etkinliklerini Belirleyen Unsurlar
Yasal-Kurumsal Çerçeve, Ar-Ge Stratejisi ve İşbirlikleri
Sonuç

28 Dünyada ve Türkiye’de Girişimci Üniversiteler ve Akademik Girişimciliğin Gelişimi
Pelin D. Tekneci - Mehmet Cansız
Giriş
Üniversitelerin Tarihi Gelişimi, Girişimci Üniversiteler ve Akademik Girişimcilik
Dünyada Üniversitelerin Gelişimi
Girişimci Üniversiteler ve Akademik Girişimcilik
Girişimci Üniversitelerde Ortaya Çıkan Yapılar
Akademik Girişimcilik
Türk Üniversitelerinin Durumu ve Girişimcilik Faaliyetleri Açısından Değerlendirilmesi
Türkiye’de Üniversitelerin Durumu
Türkiye’deki Üniversitelerin Girişimcilik Faaliyetleri Açısından Değerlendirilmesi
Teknoloji Geliştirme Merkezleri (TEKMER)
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Teknoparklar)
SAN-TEZ Programı
Üniversite Araştırma Merkezleri
Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı
TÜBİTAK Tarafından Verilen Diğer Destekler
Türkiye’nin Akademik Girişimcilik Alanındaki Durumu
Değerlendirme ve Sonuç

YEDİNCİ KISIM Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları ve Türkiye
29 Türkiye’nin 1980 Öncesi Bilim ve Teknoloji Politikaları
Yakup Kepenek
Giriş
Kuruluştan İkinci Dünya Savaşı Sonrasına
Geçiş Dönemi
Bilimin Yol Göstericiliği ve Kurumlaşma
Devletçi Sanayileşme
“Ağır Sanayi İşiniz Değil” Yılları
Sanayileşmeden Vazgeçerken...
Dünyadaki Gelişmeler
Planlı Kalkınma Yılları
Giriş
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (I. KP) 1963-67
Kalkınma Planı İkinci Beş Yıl (II. KP) 1968-1972
Bir Ara Başlık: Araştırma Özgürlüğü Ortamının Önemi
Yeni Strateji ve Kalkınma Planı Üçüncü Beş Yıl (III. KP) 1973-1977
Dördüncü Kalkınma Planı, (IV. KP) 1979-1983
Türkiye, İthal İkameci Sanayileşme Sürecinin Sonunu Neden Getiremedi?
Sonuç

30 Türkiye Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikasının 1980 Sonrası Tarihçesi ve Gelişimi
Selda Ulutaş Aydoğan - Erkan Erdil - M. Teoman Pamukçu
Giriş
1980 Sonrası Türk BTY Politikası
Türk BTY Politikasının Olgunlaşma Evresi - Ulusal Yenilik Sistemi Stratejileri ve Avrupa ile Bütünleşme Sürecine Geçiş
Türk BTY Politikasının Uygulamalarının Genişletilmesi ve Geliştirilmesi: Ulusal Yenilik Sisteminde Sektörel Öncelikler, Özel Sektör Odağı ve Girişimcilik
Ulusal Araştırma ve Yenilik Sisteminin Yapısal Sorunları
Yapısal Sorunlarla Mücadele
Sonuç ve Değerlendirme

Sonsöz: Yenilik ve Yenilik Sistemini Anlamaya Neden İhtiyaç Duyarız?
Post Script: Why do we Need a Broad Understanding of Innovation and of the Innovation System?
Bengt-Åke Lundvall

_