Günümüze damgasını vuran “enformasyon devrimi”nin, toplumsal hayatı kalıcı bir şekilde değiştirdiği yadsınamaz bir gerçektir. Bu devrimin en önemli öğesi olan internet, bilgiye ulaşma ve bunu aktarma tekniklerini geliştirmiş, ticaret hayatına çeşitlilik kazandırmıştır. Ancak birçok teknolojik yenilikte olduğu gibi internet kullanımında da hukuksal açıdan çözüm üretilmesi gereken sorunlar ortaya çıkmaya başlamıştır. Özellikle Türkiye’de, bu alanda çok ciddi bir düzenleme eksikliği vardır. İnternet kullanımına ilişkin tasanlar gereken hızda yasallaşamamıştır. Hukuksal alanda yaşanan bu düzenleme eksikliğinin nasıl giderilebileceğine ışık tutmak düşüncesiyle Yeşim Atamer’in yayına hazırladığı bu kitapta, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul Barosu ve İnternet ve Hukuk Platformu’nun düzenlemiş olduğu konferansın bant çözümlerine, kendi alanlarında uzmanlaşmış hukukçuların makalelerine, internet hukuku alanında önem taşıyan bir dizi uluslararası hukuk metninin tercümelerine ve İnternet ve Hukuk Platformu Sonuç Bildirgesi’ne yer veriliyor.

Önsöz Yeşim Atamer

BİRİNCİ KISIM Bilişim Hukuku Üzerine Yazılar

BİRİNCİ BÖLÜM Bilgi Toplumu, e-Ticaret ve Hukuk
1 Kişisel Verilerin Korunması ve İnternet
Nilgün Başalp
2 Avrupa Birliği ve “.eu” Üst Seviye Alanı
Lami Bertan Tokuzlu
3 E-Sözleşme Bağlamında Dijital İmza ve ETKK Yasa Taslağı Açısından Türkiye’de Durum
Leyla Keser Berber
4 Elektronik Satımlara İlişkin Uluslararası Düzenlemeler
M. Özgür Falcıoğlu
5 İnternet Ortamında Haksız Rekabet Halleri ve Türk Hukuku
Tekin Memiş
6 Bilişim Çağı, Yeni Tanımlamalar ve Hukuki Düzenlemeler
Okan Tanşu

İKİNCİ BÖLÜM İnternet ve Ceza Hukuku
7 Türk Ceza Kanunu ve Bilişim Suçları
Hatice Akıncı - A. Emre Alıç - Cüneyd Er
8 Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi- Temel Hükümlerin İncelenmesi
Aslı Deniz Helvacıoğlu
9 Siber Terörizm ve Ulusal Güvenlik
Mehmet Özcan
10 Bilişim Suçları ile İletişim Faaliyetleri Yönünden Türk Ceza Kanunu Tasarısı
Cevat Özel
11 Bilişim-İletişim Teknolojileri ve Ceza Hukuku
Özgür Uçkan-Yasin Beceni

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İnternet ve Fikri Hak Koruması
12 İnternet Ortamında Yayınlar
Fikret İlkiz
13 Telif Hakları Açısından İnternette Veri Paylaşımı (Peer-to-Peer File Sharing)
Abuzer Kendigelen - Savaş Bozbel
14 Caching ve Hukuksal Çözüm Önerileri
Yalçın Tosun
15 İnternet Ortamında Fikir ve Sanat Eserlerinin Korunmasına İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Erdem Türkekul

İKİNCİ KISIM İnternet ve Ceza Hukuku Konferansı’na Sunulan Açılış Konuşmaları, Bildiriler ve Tartışmalar
Açılış Konuşmaları
Bildiriler ve Tartışmalar
İnternet ve Hukuk Platformu Sonuç Bildirgesi
Türk Ceza Kanunu’nun İlgili Maddeleri ve Gerekçeleri

ÜÇÜNCÜ KISIM Bilişim Hukukuna İlişkin Bazı Ulusal ve Uluslararası Hukuki Metinler
Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi
Avrupa Birliği’nin Elektronik Ticarete İlişkin Yönergesi
Avrupa Birliği’nin Elektronik İmzaya İlişkin Yönergesi
Elektronik İmzalara İlişkkin UNCITRAL Model Kanun Tasarısı (2001)
İsviçre Federal Konseyi Sertifika Hizmetleri Tüzüğü (12 Nisan 2000)
İsveç Nitelikli Elektronik İmza Kanunu
Genel Dizin

_