Fransız Ulusal Bilimsel Araştırmalar Merkezi’nin (CNRS) eski başkanı Philippe d’Iribarne bu kitabında, toplam on Müslüman ülkede yapmış olduğu araştırmalara dayanarak, bu ülkelerin Batı demokrasisi karşısındaki tutumlarını, bunun temellerini, ilginç gözlem ve değerlendirmelerle birlikte ele alıyor. Yazar tarihsel ve kültürel boyutta yürüttüğü kapsamlı çalışmasını, düşünsel hassasiyetleri de öne çıkaran bir yöntem izleyerek ve Müslüman dünyasındaki gelişimleri, İslâmiyet’in temel metinlerinden çıkarsamalar yaparak yürüttü. İslâm kültürünün en parlak alanlarından birini oluşturan İslâm felsefesini, önemli temsilcilerin bilgi ve hakikat kuramlarını ve nihayet İslâmî toplumun yaşama anlayışının en gerçek ifadesi olan İslâm hukukunu da fıkıh düzleminde inceleyen yazar; demokrasiyle sorunu olan tek dinin İslâmiyet olmadığını, diğer yandan Müslüman ülkelerde karşılaşılan bazı güçlüklerin tek nedeninin de İslâm olmadığını belirtirken, Hıristiyanlığın da demokrasi ve insan hakları konusundaki sicilinin lekesiz olmadığını vurgulamaktadır.

Türkçe Baskıya Sunuş

Philippe D’Irribarne

Çevirenin Önsözü

Ahmet Arslan

Giriş

Her Şeye Rağmen İleri Gitmek

Bir Dünyada-olma Biçimi Peşinde

Ötekini ve Kendini Anlamak

BİRİNCİ BÖLÜM İslâm: Ne Her Şey, Ne Hiçbir Şey

“Müslüman Toplumlar’ın Farklılığı

Çalkantılı Bir Tarih

İslâm, Hiçbir Şey midir?

Ana Bir Kazanç

İKİNCİ BÖLÜM Kur’an’da Kesinlik, Şüphe ve Tartışma

Bir Deliller Dünyası

Apaçık Hakikat Karşısında Ancak Boyun Eğmek Gerekir

Şüphe ve Tartışmaya Yer Yoktur

İnançsızların Lanetlenmişliği

İnançsızların Cezalandırılması

Kur’an’daki “Özgürlükçü” İfadeler

Hakikatle İlgili Tutarlı Bir Görüş

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İslâm Felsefesinde Hakikat, Tartışma ve İyi İktidar

Yukarıdan Gelen Işığın Alıcısı ve Gücü Olarak Akıl

Yetkili Bir Otoriteye Başvurma

İyi Bir İktidar Anlayışı

Vahiyle Felsefe Arasında İbni Rüşd

Agora’dan Uzakta

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Varlığını Devam Ettiren Bir Zihin Evreni

Adaletle Hakikati Arama

Sorun Yaratan Bir Ekonomik Teşebbüs Dünyası

Modernlik ve Kur’ani Bir Ethos’un Yayılması

BEŞİNCİ BÖLÜM Kesinlik Susuzluğu ve Demokrasi

Tartışmalı Bir Sorun

Demokratik Çizgilerin Kabulü

İslâm Yasasına Gönderme

Belirsizlik ve Tartışma Karşısında

Demokrasi, Oybirliği ve Ütopya

Açılım Yolları

ALTINCI BÖLÜM İslâm mı, Dinler mi?

İnciller, Belirsizlikler ve Bölünme

Deliller Değil, Belirtiler Vardır

Öğrencilerin Sorgulamaları ve Şüpheleri

Problematik Bir Topluluk

Kesinlik Ayartması ve Şüphenin Canlılığı

Yahudilikten Gelen Hıristiyanlar  ve Putperestlikten Gelen Hıristiyanlar

Kutsal Metinlerin Statüsü

Şüphe ve Tartışmanın Sürüp Gitmesi

İktidarın Bırakılması Her Şey Değildir

Sonuç

Hangi Gelecek?

Batı’yla İlgili Sorular

Dizin

_

Philippe d'Iribarne

1937’de doğan Philippe d’Iribarne Paris’te École Polytechnique’den mezun olduktan sonra maden mühendisi olarak çalıştı. 1973’te CNRS’te (Centre National de la Recherche Scientifique / Fransız Ulusal Bilimsel Araştırmalar Merkezi) göreve başlayan yazar 2003’e kadar burada araştırma direktörlüğünde bulundu. Sosyoloji, Antropoloji ve çok kültürlülük alanında önemli çalışmaları olan Philip d’Iribarne’in eserleri arasında; Modernite et Chretene, Gallimard, 2016 adlı eserinin yanısıra L’envers du moderne, conversations avec Julien Charnay, CNRS Éditions, 2012; Les İmmigrés de la République, impasses de multiculturalisme, Éd. du Seuill, 2009; L’Épreuve
des différences, L’expérience d’une entreprise mondiale, Éd. du Seuil, 2009; Penser la diversité du monde, Éd. du Seuil, 2008; L’Étrangeté française, Éd. du Seuil, 2006, yeni baskı 2008; Le Tiers-monde qui réussit, nouveaux modeles, Odile Jacob, 2003; Cultures et mondialisation, gérer par delà des frontières, (der.) Éd. du Seuil, 1998, yeni baskı 2002; Vous serez tous des maitres, La grande illusion des temps modernes, Éd. du Seuil, 1996; La logique de l’honneur, gestion des entreprises et traditions nationales, Éd. du Seuil, 1989, yeni baskı, 1993; Le chômage paradoxal, Presses universitaires de France, 1990; La politique du bonheur, Éd. du Seuil, 1973; La science et le prince, Denoël, 1970 gibi kitapları vardır.