Toplumsal etkinliğini artan bir hızla duyuran bilişim teknolojileri, artık devletlerin de yeniden düzenlenmesini ve tüm dünyada bilgi paylaşımıyla, entegrasyonu gerçekleştirecek adımlar atılmasını ve bilişimin hayatın her alanında etkin bir biçimde kullanılmasını gerektirmektedir. Bu eser, E-Devletin aslında bir vizyon olduğunu, devletin etkin hizmet vermesine hizmet edeceğini, bunun gerçekleşmesiyle devletin yapısının, işleyişinin nasıl değişeceğini gösteren bir öncü çalışmadır.

Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun’un Sunuşu
Teşekkür
Önsöz
Giriş
Krizler Devam Edecek
Büyümek İçin E-Devlet Modeli
Verimlilik İçin Dönüşüm

BİRİNCİ BÖLÜM E-Devlet’in Tanımı ve Kapsamı
E-Devlet Nedir?
E-Devlet’in Dört Ana Vurgusu
1. Vurgu: Biliflim Teknolojilerinin (BT) Stratejik Kullan›m›
2. Vurgu: Vatandaş ve Kurumlarla (Özel ve/veya Kamu) Elektronik Ortamda İletişimde Bulunmak
3. Vurgu: Verimliliği, Şeffaflığı ve Kalkınmayı Sağlamak
4. Vurgu: Yeniden Yap›lanma

İKİNCİ BÖLÜM Türkiye’de ve Dünyada E-Devlet
Türkiye’de E-Devlet
Dönüm Noktası
Türkiye’yi Eşleştirme Çalışmalar›ı
Devam Eden Projeler
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlü¤ü
Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS)
VEDOP I
VEDOP II
POLNET
Gümrük Müsteşarlığı Gümrük İdaresinin Modernizasyon Projesi (GİMOP)
MEB İnternet Erişim Projesi
TAKBİS
Sanayi.NET
Dünyada E-Devlet
Türkiye’nin E-Devlet Yolunda Yaptığı Çalışmalarla Dünyada Geldiği Yer
Türkiye E-Devlet Trenini Kaçırıyor mu?

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM E-Devlet Modelinin Mimari Yapısı
E-Devlet Modeline Genel Bakış
Hizmet Katmanı
Hizmetlere Birden Fazla Kanaldan Erişim
Tek Yerden E-Hizmet Sunum Portalı: turkiye-online.gov.tr
Aracılarla Kamu Hizmetini Vatandafla Ulaştırma
Kavşak Noktasının E-Devlet Sürecine Katkıları
E-Kavşak Noktasının Kullanıcıları ve Bağlantıları
E-Kavşak Noktasın›ın Mimarisi
Kayıt ve Servislere Üyelik
Güvenli E-Posta
E-Ödeme
E-İmza
E-Karışık Entegrasyon Sunucusu
Entegrasyon (Birlikte Çalışabilme)
E-Uyum
Uygulama Desteği
Değişim Yönetimi
E-Uyum’un Gerçekleştirilmesi

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM E-Devlet Modelini Gerçeğe Dönüştürmek
Görevler ve Sorumluluklar
İcra Kurulu
Merkezi E-Devlet Uygulama Birimi (MEDU)
Proje Koordinasyon ve Denetleme Birimi (PKD)
E-Devlet Kaptanları (e-DK)
Gerekli Beceriler
Son Kullanıcı Becerileri

BEŞİNCİ BÖLÜM E-Devlet İnşaası İçin Stratejik Tuğlaların Örülmesi
E-Devlet İçin Gerekli E-Dönüşüm Projelerini Hayata Geçirmek
E-Dönüşüm Projeleri İçin Stratejik Uygulama Planlaması
E-Devlet Modeline Göre E-Dönüşüm Projelerinin İzlenmesi, Değerlendirilmesi ve Raporlanması

ALTINCI BÖLÜM Bir E-Devlet Modeli Uygulaması Olarak Sanayi.Net Örneği
Öncesi
Vizyon
Hizmet Katmanı
Kavşak Noktası, Yetkilendirme
Entegrasyon Katmanı (İş Akışı)
Amaç: Yaşayan Organizma: sanayi.NET
Uygulama Örne¤i
Hizmetlere Erişim ve Portal Hizmetleri
E-Kavşak Noktası
Online Kimlik Doğrulama
Tekrar Kullanılabilir Servisler
Entegrasyon
Birlikte Çalışma Yapısı
Kurumlar Arası İş Akışı (G2G)

YEDİNCİ BÖLÜM Sonuç: E-Devlet Kaçınılmaz
Türkiye İçin Türkiye’ye Özgü Bir Model
Mevcut Değerleri Optimumda Kullanma
Spiral Modeli
Spiral Çizim
Sorumluluklar

SEKİZİNCİ BÖLÜM Gelecek Adım: E-Devlet’ten M-Devlet’e Geçiş
Türkiye’de ve Avrupa’da Mobility
M-Devleti Gerektiren Sebepler
Mobil İletişimin Yaşadığı Zorluklar
Mobil İletişimin Yararları
M-Devlet Uygulamaları
Türkiye İçin Önerilebilecek M-Devlet Servisleri
M-Devlet Önemli Bir Kanaldır
Tanımlar
Ekler
Kaynakça
Dizin

_